Ezekiel 21:19

  21:19   2532 και And 1473 συ you, 5207 υιέ O son 444 ανθρώπου of man, 1299 διάταξον set in order 4572 σεαυτώ to yourself 1417 δύο two 3598 οδούς ways! 3588 του   1525 εισελθείν [4to enter 4501 ρομφαίαν 1for the broadsword 935 βασιλέως 2of the king * Βαβυλώνος 3of Babylon]. 1537 εκ From out of 5561 χώρας [2place 1520 μιάς 1one] 1831 εξελεύσονται shall come forth 3588 αι the 1417 δύο two 746 αρχαί companies; 2532 και and 5495 χειρ [2a hand 1722 εν 3at 746 αρχή 4the top 3598 οδού 5of the street 4172 πόλεως 6of the city 1909 επ΄ 7upon 746 αρχής 8the corner 3598 οδού 9of the street 1299 διατάξεις 1set in order],