Acts 3:13

  3:13   3588 ο The 2316 θεός God * Αβραάμ of Abraham, 2532 και and * Ισαάκ Isaac, 2532 και and * Ιακώβ Jacob, 3588 ο the 2316 θεός God 3588 των   3962-1473 πατέρων ημών of our fathers 1392 εδόξασε glorified 3588 τον   3816-1473 παίδα αυτού his servant * Ιησούν Jesus; 3739 ον whom 1473 υμείς you 3860 παρεδώκατε delivered up, 2532 και and 720 ηρνήσασθε denied 1473 αυτόν him 2596-4383 κατά πρόσωπον in front * Πιλάτου of Pilate, 2919 κρίναντος having adjudged 1565-630 εκείνου απολύειν to release that one.