Numbers 26:12

LXX_WH(i)
    12 G2532 CONJ και G3588 T-NPM οι G5207 N-NPM υιοι G4826 N-PRI συμεων G3588 T-NSM ο G1218 N-NSM δημος G3588 T-GPM των G5207 N-GPM υιων G4826 N-PRI συμεων G3588 T-DSM τω   N-PRI ναμουηλ G1218 N-NSM δημος G3588 T-NSM ο   N-PRI ναμουηλι G3588 T-DSM τω   N-PRI ιαμιν G1218 N-NSM δημος G3588 T-NSM ο   N-PRI ιαμινι G3588 T-DSM τω   N-PRI ιαχιν G1218 N-NSM δημος G3588 T-NSM ο   N-PRI ιαχινι
HOT(i) 12 בני שׁמעון למשׁפחתם לנמואל משׁפחת הנמואלי לימין משׁפחת הימיני ליכין משׁפחת היכיני׃
IHOT(i) (In English order)
  12 H1121 בני The sons H8095 שׁמעון of Simeon H4940 למשׁפחתם after their families: H5241 לנמואל of Nemuel, H4940 משׁפחת the family H5242 הנמואלי of the Nemuelites: H3226 לימין of Jamin, H4940 משׁפחת the family H3228 הימיני of the Jaminites: H3199 ליכין of Jachin, H4940 משׁפחת the family H3200 היכיני׃ of the Jachinites:
Vulgate(i) 12 filii Symeon per cognationes suas Namuhel ab hoc familia Namuhelitarum Iamin ab hoc familia Iaminitarum Iachin ab hoc familia Iachinitarum
Clementine_Vulgate(i) 12 Filii Simeon per cognationes suas: Namuel, ab hoc familia Namuelitarum: Jamin, ab hoc familia Jaminitarum: Jachin, ab hoc familia Jachinitarum:
Wycliffe(i) 12 The sones of Symeon bi her kynredis; Namuel, of hym was the meynee of Namuelitis; Jamyn, of hym was the meynee of Jamynytis; Jachin, of hym was the meynee of Jachynytis;
Tyndale(i) 12 And the childern of Simeon in their kynredes were: Nemuel of whom cometh ye kynred of the Nemuelites: Iamin of whom cometh the kynred of the Iaminytes: Iachin of whom cometh the kynred of the Iachinites:
Coverdale(i) 12 The childre of Simeon in their kynreds were, Nemuel: of who cometh the kynred of ye Nemuelites. Iamin: of whom cometh ye kynred of ye Iaminites. Iachin: of who cometh the kynred of the Iachinites.
MSTC(i) 12 And the children of Simeon in their kindreds were: Nemuel, of whom cometh the kindred of the Nemuelites; Jamin, of whom cometh the kindred of the Jaminites; Jachin, of whom cometh the kindred of the Jachinites;
Matthew(i) 12 And the children of Simeon in theyr kynreds were: Nemuel, of whom cometh the kinred of the Nemuelites: Iamin, of whom cometh the kinred of the Iaminites: Iachin, of whom cometh the kinred of the Iachinites:
Great(i) 12 And the chyldren of Symeon after theyr kynredes were: Nemuel, of whom commeth the kynred of the Nemuelites: Iamin, of whom commeth the kynred of the Iaminytes: Iachin, of whom commeth the kynred of the Iachinites:
Geneva(i) 12 And the children of Simeon after their families were: Nemuel, of whom came the familie of the Nemuelites: of Iamin, the familie of the Iaminites: of Iachin, the familie of the Iachinites:
Bishops(i) 12 And the chyldren of Simeon after their kinredes, were Nemuel, of whom cometh the kinred of the Nemuelites: Iamin, of whom commeth the kinred of the Iaminites: Iachin, of whom commeth the kinred of the Iachinites
DouayRheims(i) 12 The sons of Simeon by their kindreds: Namuel, of him is the family of the Namuelites: Jamin, of him is the family of the Jaminites: Jachim, of him is the family of the Jachimites:
KJV(i) 12

The sons of Simeon after their families: of Nemuel, the family of the Nemuelites: of Jamin, the family of the Jaminites: of Jachin, the family of the Jachinites:

KJV_Cambridge(i) 12 The sons of Simeon after their families: of Nemuel, the family of the Nemuelites: of Jamin, the family of the Jaminites: of Jachin, the family of the Jachinites:
Thomson(i) 12 And the children of Symeon were, the community of the Symeonites; from Namuel, the community of the Namuelites; from Jamin, the community of the Jaminites; from Jachin, the community of the Jachinites;
Webster(i) 12 The sons of Simeon after their families: of Nemuel, the family of the Nemuelites: of Jamin, the family of the Jaminites: of Jachin, the family of the Jachinites:
Brenton(i) 12 And the sons of Symeon: — the family of the sons of Symeon: to Namuel, belonged the family of the Namuelites; to Jamin the family of the Jaminites; to Jachin the family of the Jachinites.
Brenton_Greek(i) 12 Καὶ οἱ υἱοὶ Συμεὼν, ὁ δῆμος τῶν υἱῶν Συμεών· τῷ Ναμουὴλ, δῆμος ὁ Ναμουηλί· τῷ Ἰαμὶν, δῆμος ὁ Ἰαμινί· τῷ Ἰαχὶν, δῆμος Ἰαχινί·
Leeser(i) 12 The sons of Simeon after their families: of Nemuel, the family of the Nemuelites; of Yamin, the family of the Yaminites; of Yachin, the family of the Yachinites;
YLT(i) 12 Sons of Simeon by their families: of Nemuel is the family of the Nemuelite; of Jamin the family of the Jaminite; of Jachin the family of the Jachinite;
JuliaSmith(i) 12 The sons of Simeon according to their families; for Nemuel, the families of the Nemuelites; for Jamin, the families of the Jaminites; for Jachin, the families of the Jachinites;
Darby(i) 12 The sons of Simeon, after their families: of Nemuel, the family of the Nemuelites; of Jamin, the family of the Jaminites; of Jachin, the family of the Jachinites;
ERV(i) 12 The sons of Simeon after their families: of Nemuel, the family of the Nemuelites: of Jamin, the family of the Jaminites: of Jachin, the family of the Jachinites:
ASV(i) 12 The sons of Simeon after their families: of Nemuel, the family of the Nemuelites; of Jamin, the family of the Jaminites; of Jachin, the family of the Jachinites;
JPS_ASV_Byz(i) 12 The sons of Simeon after their families: of Nemuel, the family of the Nemuelites; of Jamin, the family of the Jaminites; of Jachin, the family of the Jachinites;
Rotherham(i) 12 The sons of Simeon, by their families, To Nemuel, pertained the family of the Nemuelites, To Jamin, the family of the Jaminites,—To Jachin, the family of the Jachinites:
CLV(i) 12 The sons of Simeon by their families:through Nemuel the Nemuelite family; through Jamin the Jaminite family; through Jachin the Jachinite family;
BBE(i) 12 The sons of Simeon by their families: of Nemuel, the family of the Nemuelites: of Jamin, the family of the Jaminites: of Jachin, the family of the Jachinites:
MKJV(i) 12 The sons of Simeon according to their families: of Nemuel, the family of the Nemuelites; of Jamin, the family of the Jaminites; of Jachin, the family of the Jachinites;
LITV(i) 12 The sons of Simeon according to their families: of Nemuel, the family of the Nemuelites; of Jamin, the family of the Jaminites; of Jachin, the family of the Jachinites;
ECB(i) 12
MUSTER OF THE SONS OF SHIMON
The sons of Shimon by families: of Nemu El, the family of the Nemu Eliy; of Yamiyn, the family of the Yamiyniy; of Yachin, the family of the Yachiniy;
ACV(i) 12 The sons of Simeon according to their families: of Nemuel, the family of the Nemuelites; of Jamin, the family of the Jaminites; of Jachin, the family of the Jachinites;
WEB(i) 12 The sons of Simeon after their families: of Nemuel, the family of the Nemuelites; of Jamin, the family of the Jaminites; of Jachin, the family of the Jachinites;
NHEB(i) 12 The sons of Simeon after their families: of Nemuel, the family of the Nemuelites; of Jamin, the family of the Jaminites; of Jachin, the family of the Jachinites;
AKJV(i) 12 The sons of Simeon after their families: of Nemuel, the family of the Nemuelites: of Jamin, the family of the Jaminites: of Jachin, the family of the Jachinites:
KJ2000(i) 12 The sons of Simeon according to their families: of Nemuel, the family of the Nemuelites: of Jamin, the family of the Jaminites: of Jachin, the family of the Jachinites:
UKJV(i) 12 The sons of Simeon after their families: of Nemuel, the family of the Nemuelites: of Jamin, the family of the Jaminites: of Jachin, the family of the Jachinites:
EJ2000(i) 12 The sons of Simeon by their families: of Nemuel, the family of the Nemuelites; of Jamin, the family of the Jaminites; of Jachin, the family of the Jachinites;
CAB(i) 12 And the sons of Simeon according to their families were: of Nemuel, the family of the Nemuelites; to Jamin the family of the Jaminites; to Jachin the family of the Jachinites.
LXX2012(i) 12 And the sons of Symeon:—the family of the sons of Symeon: to Namuel, [belonged] the family of the Namuelites; to Jamin the family of the Jaminites; to Jachin the family of the Jachinites.
NSB(i) 12 The families descended from Simeon were the family of Nemuel, the family of Jamin, the family of Jakin,
LEB(i) 12 The descendants* of Simeon, according to their clans: of Nemuel, the clan of the Nemuelites;* of Jamin, the clan of the Jaminites;* of Jakin, the clan of the Jakinites;*
MLV(i) 12 The sons of Simeon according to their families: of Nemuel, the Nemuelite family; of Jamin, the Jaminite family; of Jachin, the Jachinite family;
VIN(i) 12 The sons of Simeon by their families:through Nemuel the Nemuelite family; through Jamin the Jaminite family; through Jachin the Jachinite family;
Luther1545(i) 12 Die Kinder Simeons in ihren Geschlechtern waren: Nemuel, daher kommt das Geschlecht der Nemueliter; Jamin, daher kommt das Geschlecht der Jaminiter; Jachin, daher das Geschlecht der Jachiniter kommt;
Luther1912(i) 12 Die Kinder Simeons in ihren Geschlechtern waren: Nemuel, daher kommt das Geschlecht der Nemueliter; Jamin, daher kommt das Geschlecht der Jaminiter; Jachin, daher das Geschlecht der Jachiniter kommt;
ELB1871(i) 12 Die Söhne Simeons nach ihren Geschlechtern: von Nemuel das Geschlecht der Nemueliter; von Jamin das Geschlecht der Jaminiter; von Jakin das Geschlecht der Jakiniter;
ELB1905(i) 12 Die Söhne Simeons nach ihren Geschlechtern: von Nemuel das Geschlecht der Nemueliter; von Jamin das Geschlecht der Jaminiter; von Jakin das Geschlecht der Jakiniter;
DSV(i) 12 De zonen van Simeon, naar hun geslachten: van Nemuël, het geslacht der Nemuëlieten; van Jamin het geslacht der Jaminieten; van Jachin het geslacht der Jachinieten;
Giguet(i) 12 Voici les fils de Siméon et leurs familles: de Namuel, sortit la famille des Namuélites; de Jamin, celle des Jaminites; de Jachin, celle des Jachinites;
DarbyFR(i) 12 Les fils de Siméon, selon leurs familles: de Nemuel, la famille des Nemuélites; de Jamin, la famille des Jaminites; de Jakin, la famille des Jakinites;
Martin(i) 12 Les enfants de Siméon selon leurs familles. De Némuel, la famille des Némuélites; de Jamin, la famille des Jaminites; de Jakin, la famille des Jakinites;
Segond(i) 12 Fils de Siméon, selon leurs familles: de Nemuel descend la famille des Nemuélites; de Jamin, la famille des Jaminites; de Jakin, la famille des Jakinites;
SE(i) 12 Los hijos de Simeón por sus familias: de Nemuel, la familia de los nemuelitas; de Jamín, la familia de los jaminitas; de Jaquín, la familia de los jaquinitas;
ReinaValera(i) 12 Los hijos de Simeón por sus familias: de Nemuel, la familia de los Nemuelitas; de Jamín, la familia de los Jaminitas; de Jachîn, la familia de los Jachînitas;
JBS(i) 12 Los hijos de Simeón por sus familias: de Nemuel, la familia de los nemuelitas; de Jamín, la familia de los jaminitas; de Jaquín, la familia de los jaquinitas;
Albanian(i) 12 Bijtë e Simeonit simbas familjeve të tyre qenë: nga Nemueli, familja e Nemuelitëve; nga Jamini, familja e Jaminitëve; nga Jakini, familja e Jakinitëve;
RST(i) 12 Сыны Симеона по поколениям их: от Немуила поколение Немуилово, от Ямина поколение Яминово, от Яхина поколение Яхиново,
Arabic(i) 12 بنو شمعون حسب عشائرهم. لنموئيل عشيرة النموئيليين. ليامين عشيرة اليامينيين. لياكين عشيرة الياكينيين.
Bulgarian(i) 12 Синовете на Симеон по родовете им: от Намуил: родът на намуиловците, от Ямин: родът на яминовците, от Яхин: родът на яхиновците,
Croatian(i) 12 Sinovi Šimunovi po svojim rodovima: od Nemuela rod Nemuelovaca; od Jamina rod Jaminovaca; od Jakina rod Jakinovaca;
BKR(i) 12 Synové Simeonovi po čeledech svých: Namuel, z něhož čeled Namuelitská; Jamin, z něhož čeled Jaminská; Jachin, z něhož čeled Jachinská;
Danish(i) 12 Simeons Børn efter deres Slægter vare: Af Nemuel Nemueliternes Slægt; af Jamin Jaminiternes Slægt; af Jakin Jakiniternes Slægt;
CUV(i) 12 按 著 家 族 , 西 緬 的 眾 子 : 屬 尼 母 利 的 , 有 尼 母 利 族 ; 屬 雅 憫 的 , 有 雅 憫 族 ; 屬 雅 斤 的 , 有 雅 斤 族 ;
CUVS(i) 12 按 着 家 族 , 西 缅 的 众 子 : 属 尼 母 利 的 , 冇 尼 母 利 族 ; 属 雅 悯 的 , 冇 雅 悯 族 ; 属 雅 斤 的 , 冇 雅 斤 族 ;
Esperanto(i) 12 La filoj de Simeon laux iliaj familioj:de Nemuel, la familio de la Nemuelidoj; de Jamin, la familio de la Jaminidoj; de Jahxin, la familio de la Jahxinidoj;
Finnish(i) 12 Simeonin lapset heidän sukukunnissansa: Nemuel, hänestä Nemuelilaisten sukukunta: Jamin, hänestä Jaminilaisten sukukunta: Jakin, hänestä Jakinilaisten sukukunta:
FinnishPR(i) 12 Simeonin jälkeläisiä, sukujensa mukaan, olivat: Nemuelista nemuelilaisten suku, Jaaminista jaaminilaisten suku, Jaakinista jaakinilaisten suku,
Haitian(i) 12 Men pitit gason Simeyon yo ak tout kòt fanmi yo. Te gen fanmi moun Nemwèl yo, fanmi moun Yamen yo, fanmi moun Yakim yo,
Hungarian(i) 12 Simeon fiai az õ nemzetségeik szerint [ezek:] Nemuéltõl a Nemuéliták nemzetsége, Jámintól a Jáminiták nemzetsége, Jákintól a Jákiniták nemzetsége.
Italian(i) 12 I figliuoli di Simeone, distinti per le lor nazioni, furono, di Nemuel, la nazione de’ Nemueliti; di Giamin, la nazione de’ Giaminiti; di Giachin, la nazione de’ Giachiniti;
ItalianRiveduta(i) 12 Figliuoli di Simeone secondo le loro famiglie. Da Nemuel discende la famiglia dei Nemueliti; da Jamin, la famiglia degli Jaminiti; da Jakin, la famiglia degli Jakiniti; da Zerach, la famiglia de’ Zerachiti;
Korean(i) 12 시므온 자손은 그 종족대로 이러하니 느무엘에게서 난 느무엘 가족과, 야민에게서 난 야민 가족과, 야긴에게서 난 야긴 가족과
Lithuanian(i) 12 Simeono sūnų šeimos: Nemuelio­nemuelitai, Jamino­jaminai, Jachino­jachinai,
PBG(i) 12 Synowie Symeonowi wedle domów swych, ci są: Namuel, od którego poszedł dom Namuelitów; Jamin, od którego dom Jaminitów; Jachin, od którego dom Jachinitów; Zare, od którego dom Zareitów;
Portuguese(i) 12 Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias: de Nemuel, a família dos nemuelitas; de Jamim, a família dos jaminitas; de Jaquim, a família dos jaquinitas;
Norwegian(i) 12 Simeons barn var efter sine ætter: Fra Nemuel nemuelittenes ætt, fra Jamin jaminittenes ætt, fra Jakin jakinittenes ætt,
Romanian(i) 12 Fiii lui Simeon, după familiile lor: din Nemuel se pogoară familia Nemueliţilor; din Iamin, familia Iaminiţilor; din Iachin, familia Iachiniţilor;
Ukrainian(i) 12 Сини Симеонові за їхніми родами: від Немуїла рід Немуїлів, від Яміна рід Ямінів, від Яхіна рід Яхінів,