Job 2:1

LXX_WH(i)
    1 G1096 V-AMI-3S εγενετο G1161 PRT δε G3739 CONJ ως G3588 T-NSF η G2250 N-NSF ημερα G3778 D-NSF αυτη G2532 CONJ και G2064 V-AAI-3P ηλθον G3588 T-NPM οι G32 N-NPM αγγελοι G3588 T-GSM του G2316 N-GSM θεου G3936 V-AAN παραστηναι G1725 PREP εναντι G2962 N-GSM κυριου G2532 CONJ και G3588 T-NSM ο G1228 N-NSM διαβολος G2064 V-AAI-3S ηλθεν G1722 PREP εν G3319 A-DSN μεσω G846 D-GPM αυτων G3936 V-AAN παραστηναι G1726 PREP εναντιον G3588 T-GSM του G2962 N-GSM κυριου
HOT(i) 1 ויהי היום ויבאו בני האלהים להתיצב על יהוה ויבוא גם השׂטן בתכם להתיצב על יהוה׃
IHOT(i) (In English order)
  1 H1961 ויהי Again there was H3117 היום a day H935 ויבאו came H1121 בני when the sons H430 האלהים of God H3320 להתיצב to present themselves H5921 על before H3068 יהוה the LORD, H935 ויבוא came H1571 גם also H7854 השׂטן and Satan H8432 בתכם among H3320 להתיצב them to present himself H5921 על before H3068 יהוה׃ the LORD.
Vulgate(i) 1 factum est autem cum quadam die venissent filii Dei et starent coram Domino venisset quoque Satan inter eos et staret in conspectu eius
Clementine_Vulgate(i) 1 Factum est autem, cum quadam die venissent filii Dei, et starent coram Domino, venisset quoque Satan inter eos, et staret in conspectu ejus,
Wycliffe(i) 1 Forsothe it was doon, whanne in sum dai the sones of God `weren comun, and stoden bifor the Lord, and Sathan `was comun among hem, and stood in his siyt,
Coverdale(i) 1 It happened also apon a tyme, that when the seruauntes of God came & stode before the LORDE, Sathan came also amonge them, and stode before him.
MSTC(i) 1 It happened also upon a time, that when the servants of God came and stood before the LORD, Satan also came among them, and stood before him.
Matthew(i) 1 It happened also vpon a tyme, that when the seruauntes of God came & stode before the Lorde, Sathan came amonge them, and stode before hym.
Great(i) 1 And the children of God came and stode before the Lorde, and Satan came also amonge them, and stode before the Lorde.
Geneva(i) 1 And on a day the children of God came and stood before the Lord, and Satan came also among them, and stoode before the Lord.
Bishops(i) 1 And on a day the children of God came and stoode before the Lorde, and Satan came also among the, and stoode before the Lorde
DouayRheims(i) 1 And it came to pass, when on a certain day the sons of God came, and stood before the Lord, and Satan came amongst them, and stood in his sight,
KJV(i) 1

Again there was a day when the sons of God came to present themselves before the LORD, and Satan came also among them to present himself before the LORD.

KJV_Cambridge(i) 1 Again there was a day when the sons of God came to present themselves before the LORD, and Satan came also among them to present himself before the LORD.
Thomson(i) 1 Again on the day when the angels of God came to present themselves before the Lord, Satan also came among them to present himself before the Lord.
Webster(i) 1 Again there was a day when the sons of God came to present themselves before the LORD, and Satan came also among them to present himself before the LORD.
Brenton(i) 1 And it came to pass on a certain day, that the angels of God came to stand before the Lord, and the devil came among them to stand before the Lord.
Brenton_Greek(i) 1 Εγένετο δὲ ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη, καὶ ἦλθον οἱ ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ παραστῆναι ἔναντι Κυρίου, καὶ ὁ διάβολος ἦλθεν ἐν μέσῳ αὐτῶν παραστῆναι ἐναντίον τοῦ Κυρίου.
Leeser(i) 1 And it happened again on a certain day, when the sons of God came to present themselves before the Lord, that the Accuser also came in the midst of them to present himself before the Lord.
YLT(i) 1 And the day is, that sons of God come in to station themselves by Jehovah, and there doth come also the Adversary in their midst to station himself by Jehovah.
JuliaSmith(i) 1 And the day will be and the sons of God will come to stand before Jehovah, and the adversary also will come in the midst of them to stand before Jehovah.
Darby(i) 1 And there was a day when the sons of God came to present themselves before Jehovah, and Satan also came among them to present himself before Jehovah.
ERV(i) 1 Again there was a day when the sons of God came to present themselves before the LORD, and Satan came also among them to present himself before the LORD.
ASV(i) 1 Again it came to pass on the day when the sons of God came to present themselves before Jehovah, that Satan came also among them to present himself before Jehovah.
JPS_ASV_Byz(i) 1 Again it fell upon a day, that the sons of God came to present themselves before the LORD, and Satan came also among them to present himself before the LORD.
Rotherham(i) 1 And there came a certain day when the sons of God entered in, to present themselves unto Yahweh—so the accuser also entered in their midst, to present himself unto Yahweh.
CLV(i) 1 The day came around again when the sons of Elohim came to station themselves before Yahweh, and Satan came also in their midst to station himself before Yahweh.
BBE(i) 1 And there was a day when the sons of the gods came together before the Lord, and the Satan came with them.
MKJV(i) 1 And it happened that a day came when the sons of God came to present themselves before Jehovah. And Satan also came among them to present himself before Jehovah.
LITV(i) 1 And it happened that a day came when the sons of God came to present themselves before Jehovah. And Satan also came among them to present himself before Jehovah.
ECB(i) 1
THE SECOND CHALLENGE OF SATAN
And so be it, the day the sons of Elohim come to station themselves by Yah Veh; and Satan also comes among them to station himself by Yah Veh.
ACV(i) 1 Again it came to pass on the day when the sons of God came to present themselves before LORD, that Satan came also among them to present himself before LORD.
WEB(i) 1 Again, on the day when God’s sons came to present themselves before Yahweh, Satan came also among them to present himself before Yahweh.
NHEB(i) 1 Again it happened on the day when the sons of God came to present themselves before the LORD, that Satan came also among them to present himself before the LORD.
AKJV(i) 1 Again there was a day when the sons of God came to present themselves before the LORD, and Satan came also among them to present himself before the LORD.
KJ2000(i) 1 Again there was a day when the sons of God came to present themselves before the LORD, and Satan came also among them to present himself before the LORD.
UKJV(i) 1 Again there was a day when the sons of God came to present themselves before the LORD, and Satan came also among them to present himself before the LORD.
EJ2000(i) 1 ¶ Again there was a day when the sons of God came to present themselves before the LORD, and Satan came also among them to present himself before the LORD.
CAB(i) 1 And it came to pass on a certain day, that the angels of God came to stand before the Lord, and the devil came among them to stand before the Lord.
LXX2012(i) 1 And it came to pass on a certain day, that the angels of God came to stand before the Lord, and the devil came among them to stand before the Lord.
NSB(i) 1 One day when the sons of God came to present themselves in front of Jehovah, Satan the Accuser came along with them.
ISV(i) 1 Some time later, divine beings again presented themselves to the LORD, and Satan accompanied them to present himself to the LORD.
LEB(i) 1 And then* one day the sons of God* came to present themselves before Yahweh, and Satan* also came into their midst to present himself before Yahweh.
MLV(i) 1 Again it happened on the day when the sons of God came to present themselves before Jehovah, that Satan came also among them to present himself before Jehovah.
VIN(i) 1 And then one day the sons of God came to present themselves before the LORD, and Satan also came into their midst to present himself before the LORD.
Luther1545(i) 1 Es begab sich aber des Tages, da die Kinder Gottes kamen und traten vor den HERRN, daß Satan auch unter ihnen kam und vor den HERRN trat.
Luther1912(i) 1 Es begab sich aber des Tages, da die Kinder Gottes kamen und traten vor den HERRN, daß der Satan auch unter ihnen kam und vor den HERRN trat.
ELB1871(i) 1 Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor Jehova zu stellen; und auch Satan kam in ihrer Mitte, um sich vor Jehova zu stellen.
ELB1905(i) 1 Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor Jahwe zu stellen; und auch der Satan kam in ihrer Mitte, um sich vor Jahwe zu stellen.
DSV(i) 1 Wederom was er een dag, als de kinderen Gods kwamen, om zich voor den HEERE te stellen, dat de satan ook in het midden van hen kwam, om zich voor den HEERE te stellen.
Giguet(i) 1 ¶ Or, peu de jours après, les anges s’en vinrent comparaître devant le Seigneur, et le diable au milieu d’eux, comparut devant le Seigneur.
DarbyFR(i) 1
Or, un jour, il arriva que les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan aussi vint au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel.
Martin(i) 1 Or il arriva un jour que les enfants de Dieu vinrent pour se présenter devant l'Eternel, et que Satan aussi entra parmi eux pour se présenter devant l'Eternel.
Segond(i) 1 Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Eternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Eternel.
SE(i) 1 Y otro día aconteció que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante del SEÑOR, y vino también entre ellos Satanás compareciendo delante del SEÑOR.
ReinaValera(i) 1 Y OTRO día aconteció que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satán vino también entre ellos pareciendo delante de Jehová.
JBS(i) 1 Y otro día aconteció que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante del SEÑOR, y vino también entre ellos Satanás compareciendo delante del SEÑOR.
Albanian(i) 1 Një ditë ndodhi që bijtë e Perëndisë shkuan të paraqiten përpara Zotit, dhe midis tyre shkoi edhe Satanai për t'u paraqitur përpara Zotit.
RST(i) 1 Был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа; между ними пришел и сатана предстать пред Господа.
Arabic(i) 1 وكان ذات يوم انه جاء بنو الله ليمثلوا امام الرب وجاء الشيطان ايضا في وسطهم ليمثل امام الرب.
Bulgarian(i) 1 И пак един ден Божиите синове дойдоха, за да се представят пред ГОСПОДА, и между тях дойде и Сатана, за да се представи пред ГОСПОДА.
Croatian(i) 1 Jednoga dana dođu opet sinovi Božji da stanu pred Jahvu, a među njima pristupi i Satan.
BKR(i) 1 I stalo se opět jednoho dne, že když přišli synové Boží, aby se postavili před Hospodinem, přišel také i Satan mezi ně, aby se postavil před Hospodinem.
Danish(i) 1 Og det skete en Dag, der Guds Børn kom for at fremstille sig for HERREN, da kom ogsaa Satan midt iblandt dem for at fremstille sig for HERREN.
CUV(i) 1 又 有 一 天 ,   神 的 眾 子 來 侍 立 在 耶 和 華 面 前 , 撒 但 也 來 在 其 中 。
CUVS(i) 1 又 冇 一 天 ,   神 的 众 子 来 侍 立 在 耶 和 华 面 前 , 撒 但 也 来 在 其 中 。
Esperanto(i) 1 Unu tagon, kiam la filoj de Dio venis, por starigxi antaux la Eternulo, venis ankaux Satano inter ili, por starigxi antaux la Eternulo.
Finnish(i) 1 Ja tapahtui yhtenä päivänä, kuin Jumalan lapset tulivat ja astuivat Herran eteen, että saatana myös tuli heidän kanssansa ja astui Herran eteen.
FinnishPR(i) 1 Ja kun eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat ja asettuivat Herran eteen, tuli myöskin saatana heidän joukossansa ja asettui Herran eteen.
Haitian(i) 1 Yon jou tout zanj Bondye yo te reyini devan Seyè a, Satan vini tou nan mitan yo.
Hungarian(i) 1 Lõn pedig, hogy egy napon eljövének az Istennek fiai, hogy udvaroljanak az Úr elõtt. Eljöve a Sátán is közöttök, hogy udvaroljon az Úr elõtt.
Indonesian(i) 1 Makhluk-makhluk surgawi kembali menghadap TUHAN, dan Si Penggoda ada pula di antara mereka.
Italian(i) 1 Or avvenne un dì, che i figliuoli di Dio vennero a presentarsi davanti al Signore; e Satana venne anch’egli per mezzo loro a presentarsi davanti al Signore.
ItalianRiveduta(i) 1 Or accadde un giorno, che i figliuoli di Dio vennero a presentarsi davanti all’Eterno, e Satana venne anch’egli in mezzo a loro a presentarsi davanti all’Eterno.
Korean(i) 1 또 하루는 하나님의 아들들이 와서 여호와 앞에 서고 사단도 그들 가운데 와서 여호와 앞에 서니
Lithuanian(i) 1 Vieną dieną Dievo sūnūs vėl susirinko Viešpaties akivaizdoje; šėtonas atėjo su jais ir stojo prieš Dievą.
PBG(i) 1 I stało się niektórego dnia, gdy przyszli synowie Boży, aby stanęli przed Panem, przyszedł też szatan między nich, aby stanął przed Panem.
Portuguese(i) 1 Chegou outra vez o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor; e veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor.
Norwegian(i) 1 Så hendte det en dag at Guds sønner kom og stilte sig frem for Herren, og blandt dem kom også Satan og stilte sig frem for Herren.
Romanian(i) 1 Fiii lui Dumnezeu au venit într'o zi de s'au înfăţişat înaintea Domnului. Şi a venit şi Satana în mijlocul lor şi s'a înfăţişat înaintea Domnului.
Ukrainian(i) 1 І сталося одного дня, і поприходили Божі сини, щоб стати перед Господом: і прийшов також сатана поміж ними, щоб стати перед Господом.