Daniel 10:1

LXX_WH(i)
    1 G1722 PREP εν G2094 N-DSN ετει G5154 A-DSN τριτω   N-GSM κυρου G935 N-GSM βασιλεως   N-GPM περσων G3056 N-NSM λογος G601 V-API-3S απεκαλυφθη G3588 T-DSM τω G1158 N-PRI δανιηλ G3739 R-GSM ου G3588 T-NSN το G3686 N-NSN ονομα   V-API-3S επεκληθη   N-PRI βαλτασαρ G2532 CONJ και G228 A-NSM αληθινος G3588 T-NSM ο G3056 N-NSM λογος G2532 CONJ και G1411 N-NSF δυναμις G3173 A-NSF μεγαλη G2532 CONJ και G4907 N-NSF συνεσις G1325 V-API-3S εδοθη G846 D-DSM αυτω G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη G3701 N-DSF οπτασια
HOT(i) 1 בשׁנת שׁלושׁ לכורשׁ מלך פרס דבר נגלה לדניאל אשׁר נקרא שׁמו בלטשׁאצר ואמת הדבר וצבא גדול ובין את הדבר ובינה לו במראה׃
IHOT(i) (In English order)
  1 H8141 בשׁנת year H7969 שׁלושׁ In the third H3566 לכורשׁ of Cyrus H4428 מלך king H6539 פרס of Persia H1697 דבר a thing H1540 נגלה was revealed H1840 לדניאל unto Daniel, H834 אשׁר whose H7121 נקרא was called H8034 שׁמו name H1095 בלטשׁאצר Belteshazzar; H571 ואמת true, H1697 הדבר and the thing H6635 וצבא but the time appointed H1419 גדול long: H995 ובין and he understood H853 את   H1697 הדבר the thing, H998 ובינה and had understanding H4758 לו במראה׃ of the vision.
Vulgate(i) 1 anno tertio Cyri regis Persarum verbum revelatum est Daniheli cognomento Balthasar et verum verbum et fortitudo magna intellexitque sermonem intellegentia est enim opus in visione
Clementine_Vulgate(i) 1 Anno tertio Cyri regis Persarum, verbum revelatum est Danieli cognomento Baltassar, et verbum verum, et fortitudo magna: intellexitque sermonem: intelligentia enim est opus in visione.
Wycliffe(i) 1 In the thridde yeer of the rewme of Sirus, kyng of Perseis, a word was schewid to Danyel, Balthasar bi name; and a trewe word, and greet strengthe, and he vndurstood the word; for whi vndurstondyng is nedeful in visioun.
Coverdale(i) 1 In the thirde yeare of kinge Cirus of Persia, there was shewed vnto Daniel (otherwise called Balthasar) a matter, yee a true matter, but it is yet a longe tyme vnto it. He vnderstode the matter well, and perceaued what the vision was.
MSTC(i) 1 In the third year of king Cyrus of Persia, there was showed unto Daniel, otherwise called Balteshazzar, a matter: yea, a true matter, but it is yet a long time unto it. He understood the matter well, and perceived what the vision was.
Matthew(i) 1 In the thirde yeare of king Cirus of Persia, there was shewed vnto Daniel (otherwyse called Balthazar) a matter, yea a true matter, but it is yet a longe tyme vnto it. He vnderstode the matter well, and perceyued what the vision was.
Great(i) 1 In the thyrde yeare of kynge Cirus of Persia, there was shewed vnto Daniel (other wyse called Balthasar) a matter, yee, a true matter, but it is yet a longe tyme vnto it. He vnderstode the matter well, and perceaued what the visyon was.
Geneva(i) 1 In the third yeere of Cyrus King of Persia, a thing was reueiled vnto Daniel (whose name was called Belteshazzar) and the worde was true, but the time appointed was long, and he vnderstood the thing, and had vnderstanding of the vision.
Bishops(i) 1 In the third yere of Cyrus king of Persia, there was shewed vnto Daniel, otherwyse called Baltassar, a matter, yea a true matter, but it is yet a long time vnto it: he vnderstoode the matter, and perceaued what the vision was
DouayRheims(i) 1 In the third year of Cyrus, king of the Persians, a word was revealed to Daniel, surnamed Baltassar, and a true word, and great strength: and he understood the word: for there is need of understanding in a vision.
KJV(i) 1

In the third year of Cyrus king of Persia a thing was revealed unto Daniel, whose name was called Belteshazzar; and the thing was true, but the time appointed was long: and he understood the thing, and had understanding of the vision.

KJV_Cambridge(i) 1 In the third year of Cyrus king of Persia a thing was revealed unto Daniel, whose name was called Belteshazzar; and the thing was true, but the time appointed was long: and he understood the thing, and had understanding of the vision.
Thomson(i) 1 In the third year of Cyrus, king of the Persians, a word was revealed to Daniel, surnamed Baltasar. And the word is true and great power and knowledge was given him by the vision.
Webster(i) 1 In the third year of Cyrus king of Persia, a thing was revealed to Daniel, whose name was called Belteshazzar; and the thing was true, but the time appointed was long: and he understood the thing, and had understanding of the vision.
Brenton(i) 1 In the third year of Cyrus king of the Persians a thing was revealed to Daniel, whose name was called Baltasar; and the thing was true, and great power and understanding in the vision was given to him.
Brenton_Greek(i) 1 Εν ἔτει τρίτῳ Κύρου βασιλέως Περσῶν λόγος ἀπεκαλύφθη τῷ Δανιὴλ, οὗ τὸ ὄνομα ἐπεκλήθη Βαλτάσαρ· καὶ ἀληθινὸς ὁ λόγος, καὶ δύναμις μεγάλη καὶ σύνεσις ἐδόθη αὐτῷ ἐν τῇ ὀπτασίᾳ.
Leeser(i) 1 In the third year of Cyrus the king of Persia a word was revealed unto Daniel, whose name was called Belteshazzar; and the word is the truth, but the time appointed is long off: and he noted the word, and took notice of it in the appearance.
YLT(i) 1 In the third year of Cyrus king of Persia, a thing is revealed to Daniel, whose name is called Belteshazzar, and the thing is true, and the warfare is great: and he hath understood the thing, and hath understanding about the appearance.
JuliaSmith(i) 1 In the third year to Cyrus king of Persia the word was revealed to Daniel, whom his name was called Belteshazzar; and the word truth, and the warfare great: and he understood the word, and understanding to him in the sight
Darby(i) 1 In the third year of Cyrus king of Persia a thing was revealed unto Daniel, whose name was called Belteshazzar; and the thing is true, but the appointed time of trial is long; and he understood the thing, and had understanding of the vision.
ERV(i) 1 In the third year of Cyrus king of Persia a thing was revealed unto Daniel, whose name was called Belteshazzar; and the thing was true, even a great warfare: and he understood the thing, and had understanding of the vision.
ASV(i) 1 In the third year of Cyrus king of Persia a thing was revealed unto Daniel, whose name was called Belteshazzar; and the thing was true, even a great warfare: and he understood the thing, and had understanding of the vision.
JPS_ASV_Byz(i) 1 In the third year of Cyrus king of Persia a word was revealed unto Daniel, whose name was called Belteshazzar; and the word was true, even a great warfare; and he gave heed to the word, and had understanding of the vision.
Rotherham(i) 1 In the third year of Cyrus, king of Persia, a matter, was revealed unto Daniel, whose name was called Belteshazzar; and faithful was the matter, but [concerned] a great warfare, and he marked the word, and had understanding in the revelation.
CLV(i) 1 In the third year of Cyrus king of Persia a matter was revealed to Daniel whose name is called Belteshazzar; the matter is true and the host is great; he understood the matter and an understanding has he of the sight.
BBE(i) 1 In the third year of Cyrus, king of Persia, a secret was unfolded to Daniel, whose name was Belteshazzar; and the thing was true, even a hard work: and he had knowledge of it, and the vision was clear to him.
MKJV(i) 1 In the third year of Cyrus king of Persia a thing was revealed to Daniel, whose name was called Belteshazzar. And the thing was true, and a great conflict. And he understood the thing, and had understanding of the vision.
LITV(i) 1 In the third year of Cyrus king of Persia, a thing was revealed to Daniel, whose name was called Belteshazzar. And the thing was true, and a great conflict. And he understood the thing and had understanding of the vision.
ECB(i) 1
THE VISION OF DANI EL OF ONE HUMAN AND MICHAH EL
In the third year of Koresh sovereign of Persia a word is exposed to Dani El, whose name is called Belte Shats Tsar; and the word is truth and the hostility is great: and he discerns the word and discernment of the vision.
ACV(i) 1 In the third year of Cyrus king of Persia a thing was revealed to Daniel, whose name was called Belteshazzar, and the thing was true, even a great warfare. And he understood the thing, and had understanding of the vision.
WEB(i) 1 In the third year of Cyrus king of Persia a thing was revealed to Daniel, whose name was called Belteshazzar; and the thing was true, even a great warfare. He understood the thing, and had understanding of the vision.
NHEB(i) 1 In the third year of Cyrus king of Persia a word was revealed to Daniel, whose name was called Belteshazzar; and the word was true: a great war. And he understood the word, and had understanding of the vision.
AKJV(i) 1 In the third year of Cyrus king of Persia a thing was revealed to Daniel, whose name was called Belteshazzar; and the thing was true, but the time appointed was long: and he understood the thing, and had understanding of the vision.
KJ2000(i) 1 In the third year of Cyrus king of Persia a thing was revealed unto Daniel, whose name was called Belteshazzar; and the thing was true, but the time appointed was long: and he understood the thing, and had understanding of the vision.
UKJV(i) 1 In the third year of Cyrus king of Persia a thing was revealed unto Daniel, whose name was called Belteshazzar; and the thing was true, but the time appointed was long: and he understood the thing, and had understanding of the vision.
EJ2000(i) 1 ¶ In the third year of Cyrus king of Persia the Word was revealed unto Daniel, whose name was called Belteshazzar; and the Word was true, but the time appointed was long: and he understood the Word, and had intelligence in the vision.
CAB(i) 1 In the third year of Cyrus king of the Persians a thing was revealed to Daniel, whose name was called Belteshazzar; and the thing was true, and great power and understanding in the vision was given to him.
LXX2012(i) 1 In the third year of Cyrus king of the Persians a thing was revealed to Daniel, whose name was called Baltasar; and the thing was true, and great power and understanding in the vision was given to him.
NSB(i) 1 In the third year of Cyrus king of Persia a matter was revealed to Daniel. Daniels name was also Belteshazzar. The matter was true. There was a great military movement. He understood the matter. He also understood the vision.
ISV(i) 1 In the third year of Cyrus, king of Persia, a message was revealed to Daniel (also known as Belteshazzar). The message was trustworthy and concerned a great conflict. He understood it and had insight concerning the vision.
LEB(i) 1 In the third year of Cyrus the king of the Persians, a word* was revealed to Daniel, who was called by his name Belteshazzar, and the word* was reliable and it concerned a great tribulation,* and he understood the word* and he received understanding.*
MLV(i) 1 In the third year of Cyrus king of Persia a thing was revealed to Daniel, whose name was called Belteshazzar and the thing was true, even a great warfare. And he understood the thing and had understanding of the vision.
VIN(i) 1 In the third year of Cyrus, king of Persia, a message was revealed to Daniel (also known as Belteshazzar). The message was trustworthy and concerned a great conflict. He understood it and had insight concerning the vision.
Luther1545(i) 1 Im dritten Jahr des Königs Kores aus Persien ward dem Daniel, der Beltsazar heißt, etwas offenbaret, das gewiß ist und von großen Sachen; und er merkte darauf und verstund das Gesicht wohl.
Luther1912(i) 1 Im dritten Jahr des Königs Kores aus Persien ward dem Daniel, der Beltsazar heißt, etwas offenbart, das gewiß ist und von großen Sachen; und er merkte darauf und verstand das Gesicht wohl.
ELB1871(i) 1 Im dritten Jahre Kores', des Königs von Persien, wurde dem Daniel, welcher Beltsazar genannt wird, eine Sache geoffenbart, und die Sache ist Wahrheit und betrifft eine große Mühsal; und er verstand die Sache und bekam Verständnis über das Gesicht. -
ELB1905(i) 1 Im dritten Jahre Kores', des Königs von Persien, wurde dem Daniel, welcher Beltsazar genannt wird, eine Sache geoffenbart, und die Sache ist Wahrheit und betrifft eine große Mühsal; und er verstand die Sache und bekam Verständnis über das Gesicht.
DSV(i) 1 In het derde jaar van Kores, den koning van Perzië, werd aan Daniël, wiens naam genoemd werd Beltsazar, een zaak geopenbaard, en die zaak is de waarheid, doch in een gezetten groten tijd; en hij verstond die zaak, en hij had verstand van het gezicht.
Giguet(i) 1 ¶ En la troisième année du règne de Cyrus, roi des Perses, une parole fut révélée à Daniel, que l’on nommait Baltasar. Et cette parole était véritable, et une grande force et une grande intelligence lui furent données en cette vision.
DarbyFR(i) 1
La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une chose fut révélée à Daniel qui est appelé du nom de Belteshatsar; et la chose est vraie, mais le temps d'épreuve déterminé est long. Et il comprit la chose et eut l'intelligence de la vision.
Martin(i) 1 La troisième année de Cyrus, Roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qui était nommé Beltesatsar; et cette parole est vraie, mais le temps déterminé en est long, et il entendit la parole, et il eut intelligence dans la vision.
Segond(i) 1 La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Beltschatsar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole, et il eut l'intelligence de la vision.
SE(i) 1 En el tercer año de Ciro rey de Persia, fue revelada la Palabra a Daniel, cuyo nombre era Beltasar; y la Palabra era verdadera, mas el tiempo fijado era largo, la cual palabra él entendió, y tuvo inteligencia en la visión.
ReinaValera(i) 1 EN el tercer año de Ciro rey de Persia, fué revelada palabra á Daniel, cuyo nombre era Beltsasar; y la palabra era verdadera, mas el tiempo fijado era largo: él empero comprendió la palabra, y tuvo inteligencia en la visión.
JBS(i) 1 En el tercer año de Ciro rey de Persia, fue revelada la Palabra a Daniel, cuyo nombre era Beltasar; y la Palabra era verdadera, mas el tiempo señalado era largo, la cual palabra él entendió, y tuvo inteligencia en la visión.
Albanian(i) 1 Në vitin e tretë të Kirit, mbretit të Persisë, një fjalë iu njoftua Danielit, që quhej Beltshatsar. Kjo fjalë është e vërtetë dhe konflikti i gjatë. Ai e kuptoi fjalën dhe e mori vesh vegimin.
RST(i) 1 В третий год Кира, царя Персидского, было откровение Даниилу, который назывался именем Валтасара; и истинно было это откровение и великой силы. Он понял это откровение и уразумел это видение.
Arabic(i) 1 في السنة الثالثة لكورش ملك فارس كشف امر لدانيال الذي سمي باسم بلطشاصر. والامر حق والجهاد عظيم وفهم الأمر وله معرفة الرؤيا.
Bulgarian(i) 1 В третата година на персийския цар Кир едно слово се откри на Даниил, който се нарича Валтасасар. И словото беше истинно и означаваше големи бедствия; и той разбра словото и проумя видението.
Croatian(i) 1 Treće godine Kira, kralja perzijskoga, Danielu, prozvanome Baltazar, bi objavljena riječ - riječ istinita: velik rat. On je nastojao razumjeti riječ, i razumijevanje bi mu dano u viđenju.
BKR(i) 1 Léta třetího Cýra krále Perského, zjeveno bylo slovo Danielovi, kterýž sloul jménem Baltazar, a pravé bylo slovo to, i uložený čas dlouhý, a rozum toho slova i smysl zjeven jemu u vidění.
Danish(i) 1 Kyrus's, Kongen af Persiens, tredie Aar blev et Ord aabenbaret for Daniel, hvis Navn kaldtes Beltsazar! og Ordet er Sandhed og gaar paa en svar Kamp, og han forstod Ordet og fik Forstand paa Synet.
CUV(i) 1 波 斯 王 古 列 第 三 年 , 有 事 顯 給 稱 為 伯 提 沙 撒 的 但 以 理 。 這 事 是 真 的 , 是 指 著 大 爭 戰 ; 但 以 理 通 達 這 事 , 明 白 這 異 象 。
CUVS(i) 1 波 斯 王 古 列 第 叁 年 , 冇 事 显 给 称 为 伯 提 沙 撒 的 但 以 理 。 这 事 是 真 的 , 是 指 着 大 争 战 ; 但 以 理 通 达 这 事 , 明 白 这 异 象 。
Esperanto(i) 1 En la tria jaro de Ciro, regxo de Persujo, vorto estis malkasxita al Daniel, kiu havis la nomon Beltsxacar; kaj vera estis tiu vorto kaj tre grava. Li komprenis la vorton kaj komprenis bone la vizion.
Finnish(i) 1 Kolmantena Koreksen, Persian kuninkaan vuonna, ilmoitettiin Danielille, joka myös Belsatsariksi kutsuttiin, totinen asia suuresta sodasta. Ja hän ymmärsi sen asian, ja ymmärrys oli hänellä näyssä.
FinnishPR(i) 1 Persian kuninkaan Kooreksen kolmantena hallitusvuotena ilmoitettiin sana Danielille, jota kutsuttiin Beltsassariksi; ja se sana on totuus ja merkitsee suurta vaivaa. Ja hän ymmärsi sanan, ja hän käsitti näyn.
Haitian(i) 1 Siris t'ap mache sou twazan depi l' te wa nan peyi Pès lè Bondye fè Danyèl, ki te rele Beltechaza tou, konnen yon mesaj. Se te bon koze sou gwo batay ki gen pou fèt la. Se nan yon vizyon yo te fè l' konprann mesaj la.
Hungarian(i) 1 Czírusnak, Persia királyának harmadik esztendejében egy ige jelenteték Dánielnek, a ki Baltazárnak nevezteték; igaz az ige és nagy bajról való; és figyele az igére és megérté a látomást.
Indonesian(i) 1 Pada tahun ketiga pemerintahan Raja Koresh atas Persia, suatu pesan dinyatakan kepada Daniel alias Beltsazar. Pesan itu benar, tetapi sangat sukar untuk dimengerti. Ketika berusaha memahaminya Daniel menerima keterangan tentang arti pesan itu dalam suatu penglihatan.
Italian(i) 1 NELL’anno terzo di Ciro, re di Persia, fu rivelata una parola a Daniele, il cui nome si chiamava Beltsasar; e la parola è verità, e l’esercito era grande. Ed egli comprese la parola, ed ebbe intelligenza della visione.
ItalianRiveduta(i) 1 Il terzo anno di Ciro, re di Persia, una parola fu rivelata a Daniele, che si chiamava Beltsatsar; e la parola è verace, e predice una gran lotta. Egli capì la parola, ed ebbe l’intelligenza della visione.
Korean(i) 1 바사 왕 고레스 삼년에 한 일이 벨드사살이라 이름한 다니엘에게 나타났는데 그 일이 참되니 곧 큰 전쟁에 관한 것이라 다니엘이 그 일을 분명히 알았고 그 이상을 깨달으니라
Lithuanian(i) 1 Trečiaisiais Persijos karaliaus Kyro metais Danieliui, vadinamam Beltšacaru, buvo suteiktas apreiškimas. Tai buvo teisingas apreiškimas, bet jam skirtas laikas buvo toli. Jis suprato apreiškimą ir suvokė regėjimą.
PBG(i) 1 Roku trzeciego Cyrusa, króla Perskiego objawione było słowo Danijelowi, którego imię nazwano Baltazar; a to słowo było prawdziwe, i czas zamierzony długi; i zrozumiał ono słowo, bo wziął zrozumienie w widzeniu.
Portuguese(i) 1 No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltechaçar, uma palavra verdadeira concernente a um grande conflito; e ele entendeu esta palavra, e teve entendimento da visão.
Norwegian(i) 1 I perserkongen Kyros' tredje år kom det i en åpenbaring et ord til Daniel, som hadde fått navnet Beltsasar; dette ord er sant og varsler stor trengsel. Og han merket sig ordet og gav akt på synet.
Romanian(i) 1 În anul al treilea al lui Cir, împăratul Persiei, s'a descoperit un cuvînt lui Daniel, numit Beltşaţar. Cuvîntul acesta, care este adevărat, vesteşte o mare nenorocire. El a fost cu luare aminte la cuvîntul acesta, şi a priceput vedenia.
Ukrainian(i) 1 За третього року Кіра, перського царя, було відкрите слово Даниїлові, що звався ім'ям Валтасар, а слово це правда та великий труд; і він зрозумів те слово, і мав зрозуміння того видіння.