2 Kings 8:26

LXX_WH(i)
    26 G5207 N-NSM υιος G1501 N-NUI εικοσι G2532 CONJ και G1417 N-NUI δυο G2094 N-GPN ετων   N-PRI οχοζιας G1722 PREP εν G3588 T-DSN τω G936 V-PAN βασιλευειν G846 D-ASM αυτον G2532 CONJ και G1763 N-ASM ενιαυτον G1519 A-ASM ενα G936 V-AAI-3S εβασιλευσεν G1722 PREP εν G2419 N-PRI ιερουσαλημ G2532 CONJ και G3686 N-ASN ονομα G3588 T-GSF της G3384 N-GSF μητρος G846 D-GSM αυτου   N-NSF γοθολια G2364 N-NSF θυγατηρ   N-PRI αμβρι G935 N-GSM βασιλεως G2474 N-PRI ισραηλ
HOT(i) 26 בן עשׂרים ושׁתים שׁנה אחזיהו במלכו ושׁנה אחת מלך בירושׁלם ושׁם אמו עתליהו בת עמרי מלך ישׂראל׃
IHOT(i) (In English order)
  26 H1121 בן old H6242 עשׂרים and twenty H8147 ושׁתים Two H8141 שׁנה years H274 אחזיהו Ahaziah H4427 במלכו when he began to reign; H8141 ושׁנה year H259 אחת one H4427 מלך and he reigned H3389 בירושׁלם in Jerusalem. H8034 ושׁם name H517 אמו And his mother's H6271 עתליהו Athaliah, H1323 בת the daughter H6018 עמרי of Omri H4428 מלך king H3478 ישׂראל׃ of Israel.
Vulgate(i) 26 viginti duorum annorum erat Ahazias cum regnare coepisset et uno anno regnavit in Hierusalem nomen matris eius Athalia filia Amri regis Israhel
Clementine_Vulgate(i) 26 Viginti duorum annorum erat Ochozias cum regnare cœpisset, et uno anno regnavit in Jerusalem: nomen matris ejus Athalia filia Amri regis Israël.
Wycliffe(i) 26 Ocozie, the sone of Joram, was of two and twenti yeer whanne he bigan to regne, and he regnede o yeer in Jerusalem; the name of his moder was Athalia, the douyter of Amry, kyng of Israel.
Coverdale(i) 26 Two and twentye yeare olde was Ochosias whan he was made kynge, and reigned one yeare at Iurasalem. His mothers name was Atalia the doughter of Amri kynge of Israel,
MSTC(i) 26 Two and twenty years old was Ahaziah when he began to reign, and reigned one year in Jerusalem; his mother's name was Athaliah daughter of Omri king of Israel.
Matthew(i) 26 Two and twentye yeare old was Ohoziah when he beganne to raygne, and raigned one yeare in Ierusalem, hys mothers name was Athaliah doughter of Amri kynge of Israel.
Great(i) 26 Two & twentye yere olde was Ahaziahu when he beganne to raygne, and he raygned one yere in Ierusalem, and hys mothers name was Athaliahu the daughter of Omri kynge of Israel.
Geneva(i) 26 Two and twentie yeere olde was Ahaziah when he began to reigne, and he reigned one yere in Ierusalem, and his mothers name was Athaliah the daughter of Omri King of Israel.
Bishops(i) 26 Two and twentie yeres old was Ahaziahu when he began to raigne, and he raigned one yere in Hierusalem: and his mothers name was Athaliahu, the daughter of Omri king of Israel
DouayRheims(i) 26 Ochozias was two and twenty years old when he began to reign, and he reigned one year in Jerusalem: the name of his mother was Athalia the daughter of Amri king of Israel.
KJV(i) 26

Two and twenty years old was Ahaziah when he began to reign; and he reigned one year in Jerusalem. And his mother's name was Athaliah, the daughter of Omri king of Israel.

KJV_Cambridge(i) 26 Two and twenty years old was Ahaziah when he began to reign; and he reigned one year in Jerusalem. And his mother's name was Athaliah, the daughter of Omri king of Israel.
Thomson(i) 26 He was in his twenty second year when he began to reign, and he reigned one year in Jerusalem, and his mother's name was Gotholia, a grand daughter of Ambri king of Israel.
Webster(i) 26 Two and twenty years old was Ahaziah when he began to reign; and he reigned one year in Jerusalem. And his mother's name was Athaliah, the daughter of Omri king of Israel.
Brenton(i) 26 Twenty and two years old was Ochozias when he began to reign, and he reigned one year in Jerusalem: and the name of his mother was Gotholia, daughter of Ambri king of Israel.
Brenton_Greek(i) 26 Υἱὸς εἴκοσι καὶ δύο ἐτῶν Ὀχοζίας ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν, καὶ ἐνιαυτὸν ἕνα ἐβασίλευσεν ἐν Ἱερουσαλὴμ, καὶ ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτοῦ Γοθολία θυγάτηρ Ἀμβρὶ βασιλέως Ἰσραήλ.
Leeser(i) 26 Two and twenty years old was Achazyahu when he became king; and one year did he reign in Jerusalem. And his mother’s name was ‘Athalyahu, the grand-daughter of ‘Omri the king of Israel.
YLT(i) 26 a son of twenty and two years is Ahaziah in his reigning, and one year he hath reigned in Jerusalem, and the name of his mother is Athaliah daughter of Omri king of Israel,
JuliaSmith(i) 26 The son of twenty and two years was Ahaziah in his reigning.; and he reigned one year in Jerusalem. And his mother's name Athaliah, daughter of Omri, king of Israel
Darby(i) 26 Ahaziah was twenty-two years old when he began to reign; and he reigned one year in Jerusalem; and his mother`s name was Athaliah, the daughter of Omri king of Israel.
ERV(i) 26 Two and twenty years old was Ahaziah when he began to reign; and he reigned one year in Jerusalem. And his mother’s name was Athaliah the daughter of Omri king of Israel.
ASV(i) 26 Two and twenty years old was Ahaziah when he began to reign; and he reigned one year in Jerusalem. And his mothers name was Athaliah the daughter of Omri king of Israel.
JPS_ASV_Byz(i) 26 Two and twenty years old was Ahaziah when he began to reign; and he reigned one year in Jerusalem. And his mother's name was Athaliah the daughter of Omri king of Israel.
Rotherham(i) 26 Two and twenty years old, was Ahaziah when he began to reign,—and, one year, reigned he in Jerusalem,—and, his mother’s name, was Athaliah, daughter of Omri, king of Israel;
CLV(i) 26 a son of twenty and two years [is] Ahaziah in his reigning, and one year he has reigned in Jerusalem, and the name of his mother [is] Athaliah daughter of Omri king of Israel,
BBE(i) 26 Ahaziah was twenty-two years old when he became king, and he was ruling in Jerusalem for one year. His mother's name was Athaliah, the daughter of Omri, king of Israel.
MKJV(i) 26 Ahaziah was twenty-two years old when he began to reign, and he reigned one year in Jerusalem. And his mother's name was Athaliah, the daughter of Omri king of Israel.
LITV(i) 26 Ahaziah was a son of twenty two years when he began to reign, and he reigned one year in Jerusalem. And his mother's name was Athaliah the daughter of Omri, the king of Israel.
ECB(i) 26 Achaz Yah is a son of twenty-two years and he begins to reign; and he reigns one year in Yeru Shalem: and the name of his mother, Athal Yah the daughter of Omri sovereign of Yisra El.
ACV(i) 26 Ahaziah was twenty-two years old when he began to reign, and he reigned one year in Jerusalem. And his mother's name was Athaliah the daughter of Omri king of Israel.
WEB(i) 26 Ahaziah was twenty-two years old when he began to reign; and he reigned one year in Jerusalem. His mother’s name was Athaliah the daughter of Omri king of Israel.
NHEB(i) 26 Twenty-two years old was Ahaziah when he began to reign; and he reigned one year in Jerusalem. His mother's name was Athaliah the daughter of Omri king of Israel.
AKJV(i) 26 Two and twenty years old was Ahaziah when he began to reign; and he reigned one year in Jerusalem. And his mother's name was Athaliah, the daughter of Omri king of Israel.
KJ2000(i) 26 Two and twenty years old was Ahaziah when he began to reign; and he reigned one year in Jerusalem. And his mother’s name was Athaliah, the daughter of Omri king of Israel.
UKJV(i) 26 Two and twenty years old was Ahaziah when he began to reign; and he reigned one year in Jerusalem. And his mother's name was Athaliah, the daughter of Omri king of Israel.
EJ2000(i) 26 Ahaziah was twenty-two years old when he began to reign, and he reigned one year in Jerusalem. And his mother’s name was Athaliah, the daughter of Omri, king of Israel.
CAB(i) 26 Ahaziah was twenty-two years old when he began to reign, and he reigned one year in Jerusalem; and the name of his mother was Athaliah, daughter of Omri king of Israel.
LXX2012(i) 26 Twenty and two years old [was] Ochozias when he began to reign, and he reigned one year in Jerusalem: and the name of his mother [was] Gotholia, daughter of Ambri king of Israel.
NSB(i) 26 He was twenty-two years old. He ruled in Jerusalem for one year. His mother was Athaliah, the daughter of King Ahab and granddaughter of King Omri of Israel.
ISV(i) 26 Ahaziah was 22 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem for one year. His mother was named Athaliah. She was the granddaughter of Omri, king of Israel.
LEB(i) 26 Ahaziah was twenty-two years old when he became king, and he reigned one year in Jerusalem. The name of his mother was Athaliah daughter of Omri, king of Israel.
MLV(i) 26 Ahaziah was twenty-two years old when he began to reign and he reigned one year in Jerusalem. And his mother's name was Athaliah the daughter of Omri King of Israel.
VIN(i) 26 Ahaziah was twenty-two years old when he became king, and he was ruling in Jerusalem for one year. His mother's name was Athaliah, the daughter of Omri, king of Israel.
Luther1545(i) 26 Zweiundzwanzig Jahre alt war Ahasja, da er König ward, und regierte ein Jahr zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Athalja, eine Tochter Amris, des Königs Israels.
Luther1912(i) 26 Zweiundzwanzig Jahre alt war Ahasja, da er König ward, und regierte ein Jahr zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Athalja, eine Tochter Omris, des Königs Israels.
ELB1871(i) 26 22 Jahre war Ahasja alt, als er König wurde, und er regierte ein Jahr zu Jerusalem; und der Name seiner Mutter war Athalja, die Tochter Omris, des Königs von Israel.
ELB1905(i) 26 Zweiundzwanzig Jahre war Ahasja alt, als er König wurde, und er regierte ein Jahr zu Jerusalem; und der Name seiner Mutter war Athalja, die Tochter Omris, des Königs von Israel.
DSV(i) 26 Twee en twintig jaren was Ahazia oud, als hij koning werd, en regeerde een jaar te Jeruzalem; en de naam zijner moeder was Athalia, de dochter van Omri, den koning van Israël.
Giguet(i) 26 Il avait vingt-deux ans, et il régna un an à Jérusalem, et sa mère était Athalie, issue d’Ambri, roi d’Israël.
DarbyFR(i) 26 Achazia était âgé de vingt-deux ans lorsqu'il commença de régner; et il régna un an à Jérusalem; et le nom de sa mère était Athalie, fille d'Omri, roi d'Israël.
Martin(i) 26 Achazia était âgé de vingt-deux ans quand il commença à régner, et il régna un an à Jérusalem; sa mère avait nom Hathalia, et était fille de Homri Roi d'Israël.
Segond(i) 26 Achazia avait vingt-deux ans lorsqu'il devint roi, et il régna un an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie, fille d'Omri, roi d'Israël.
SE(i) 26 De veintidós años era Ocozías cuando comenzó a reinar, y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía hija de Omri rey de Israel.
ReinaValera(i) 26 De veintidós años era Ochôzías cuando comenzó á reinar, y reinó un año en Jerusalem. El nombre de su madre fué Athalía hija de Omri rey de Israel.
JBS(i) 26 De veintidós años era Ocozías cuando comenzó a reinar, y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía hija de Omri rey de Israel.
Albanian(i) 26 Ashaziahu ishte njëzet e dy vjeç kur filloi të mbretërojë, dhe mbretëroi një vit në Jeruzalem. E ëma quhej Athaliah, ishte mbesa e Omrit, mbretit të Izraelit.
RST(i) 26 Двадцати двух лет был Охозия, когда воцарился, и один год царствовал в Иерусалиме. Имя же матери его Гофолия, дочь Амврия, царя Израильского.
Arabic(i) 26 كان اخزيا ابن اثنتين وعشرين سنة حين ملك وملك سنة واحدة في اورشليم. واسم امه عثليا بنت عمري ملك اسرائيل.
Bulgarian(i) 26 Охозия беше на двадесет и две години, когато се възцари, и царува една година в Ерусалим. Името на майка му беше Готолия, дъщеря на израилевия цар Амрий.
Croatian(i) 26 Ahazji bijahu dvadeset i dvije godine kad se zakraljio, a kraljevao je godinu dana u Jeruzalemu. Mati mu se zvala Atalija, a bila je kći izraelskog kralja Omrija.
BKR(i) 26 Ve dvamecítma letech byl Ochoziáš, když počal kralovati, a kraloval jeden rok v Jeruzalémě. Jméno matky jeho bylo Atalia, dcera Amri krále Izraelského.
Danish(i) 26 Ahasia var to og tyve Aar gammel, der han blev Konge, og regerede et Aar i Jerusalem, og hans Moders Navn var Athalia, Sønnedatter af Israels Konge Omri.
CUV(i) 26 他 登 基 的 時 候 年 二 十 二 歲 , 在 耶 路 撒 冷 作 王 一 年 。 他 母 親 名 叫 亞 他 利 雅 , 是 以 色 列 王 暗 利 的 孫 女 。
CUVS(i) 26 他 登 基 的 时 候 年 二 十 二 岁 , 在 耶 路 撒 冷 作 王 一 年 。 他 母 亲 名 叫 亚 他 利 雅 , 是 以 色 列 王 暗 利 的 孙 女 。
Esperanto(i) 26 La agxon de dudek du jaroj havis Ahxazja, kiam li farigxis regxo, kaj unu jaron li regxis en Jerusalem. La nomo de lia patrino estis Atalja, filino de Omri, regxo de Izrael.
Finnish(i) 26 Ja Ahasia oli kahdenkolmattakymmentä vuoden vanha, koska hän tuli kuninkaaksi, ja hallitsi yhden vuoden Jerusalemissa; hänen äitinsä nimi oli Atalia Omrin Israelin kuninkaan tytär.
FinnishPR(i) 26 Ja Ahasja oli kahdenkymmenen kahden vuoden vanha tullessaan kuninkaaksi, ja hän hallitsi Jerusalemissa vuoden. Hänen äitinsä oli nimeltään Atalja, Israelin kuninkaan Omrin tytär.
Haitian(i) 26 Li te gen venndezan. Li gouvènen nan lavil Jerizalèm pandan ennan. Manman l' te rele Atali. Se te pitit fi Akab, pitit pitit fi Omri, tou de wa peyi Izrayèl.
Hungarian(i) 26 Huszonkét esztendõs volt Akházia, mikor uralkodni kezdett, és egy esztendeig uralkodott Jeruzsálemben; az õ anyjának neve Athália volt, Omrinak, az Izráel királyának leánya.
Indonesian(i) 26 Pada waktu itu Ahazia berumur dua puluh dua tahun, dan ia memerintah di Yerusalem setahun lamanya. Ibunya bernama Atalya, anak Raja Ahab dan cucu Omri raja Israel.
Italian(i) 26 Achazia era d’età di ventidue anni, quando cominciò a regnare; e regnò un anno in Gerusalemme. E il nome di sua madre era Atalia, figliuola di Omri, re d’Israele.
ItalianRiveduta(i) 26 Aveva ventidue anni quando cominciò a regnare, e regnò un anno in Gerusalemme. Sua madre si chiamava Athalia, nipote di Omri, re d’Israele.
Korean(i) 26 아하시야가 위에 나아갈 때에 나이 이십 이세라 예루살렘에서 일년을 치리하니라 그 모친의 이름은 아달랴라 이스라엘 왕 오므리의 손녀더라
Lithuanian(i) 26 Jis buvo dvidešimt dvejų metų, kai pradėjo karaliauti, ir karaliavo Jeruzalėje vienerius metus. Jo motina buvo vardu Atalija, Izraelio karaliaus Omrio duktė.
PBG(i) 26 We dwudziestu i dwóch latach był Ochozyjasz, gdy królować począł, a rok jeden królował w Jeruzalemie; a imię matki jego było Atalija, córka Amrego, króla Izraelskiego.
Portuguese(i) 26 Acazias tinha vinte e dois anos quando começou a reinar, e reinou um ano em Jerusalém. O nome de sua mãe era Atália; era neta de Onri, rei de Israel.
Norwegian(i) 26 Akasja var to og tyve år gammel da han blev konge, og regjerte ett år i Jerusalem; hans mor hette Atalja og var en datter* av Israels konge Omri. / {* sønnedatter, 2KG 8, 18.}
Romanian(i) 26 Ahazia avea douăzeci şi doi de ani cînd a ajuns împărat, şi a domnit un an la Ierusalim. Mamă-sa se chema Atalia, fata lui Omri, împăratul lui Israel.
Ukrainian(i) 26 Ахазія був віку двадцяти і двох літ, коли він зацарював, і царював він один рік в Єрусалимі. А ім'я його матері Аталія, дочка Омрі, Ізраїлевого царя.