Job 13:23

IHOT(i) (In English order)
  23 H4100 כמה How H5771 לי עונות many mine iniquities H2403 וחטאות and sins? H6588 פשׁעי my transgression H2403 וחטאתי and my sin. H3045 הדיעני׃ make me to know