Nehemiah 2

HOT(i) 1 ויהי בחדשׁ ניסן שׁנת עשׂרים לארתחשׁסתא המלך יין לפניו ואשׂא את היין ואתנה למלך ולא הייתי רע לפניו׃ 2 ויאמר לי המלך מדוע פניך רעים ואתה אינך חולה אין זה כי אם רע לב ואירא הרבה מאד׃ 3 ואמר למלך המלך לעולם יחיה מדוע לא ירעו פני אשׁר העיר בית קברות אבתי חרבה ושׁעריה אכלו באשׁ׃ 4 ויאמר לי המלך על מה זה אתה מבקשׁ ואתפלל אל אלהי השׁמים׃ 5 ואמר למלך אם על המלך טוב ואם ייטב עבדך לפניך אשׁר תשׁלחני אל יהודה אל עיר קברות אבתי ואבננה׃ 6 ויאמר לי המלך והשׁגל יושׁבת אצלו עד מתי יהיה מהלכך ומתי תשׁוב וייטב לפני המלך וישׁלחני ואתנה לו זמן׃ 7 ואומר למלך אם על המלך טוב אגרות יתנו לי על פחוות עבר הנהר אשׁר יעבירוני עד אשׁר אבוא אל יהודה׃ 8 ואגרת אל אסף שׁמר הפרדס אשׁר למלך אשׁר יתן לי עצים לקרות את שׁערי הבירה אשׁר לבית ולחומת העיר ולבית אשׁר אבוא אליו ויתן לי המלך כיד אלהי הטובה עלי׃ 9 ואבוא אל פחוות עבר הנהר ואתנה להם את אגרות המלך וישׁלח עמי המלך שׂרי חיל ופרשׁים׃ 10 וישׁמע סנבלט החרני וטוביה העבד העמני וירע להם רעה גדלה אשׁר בא אדם לבקשׁ טובה לבני ישׂראל׃ 11 ואבוא אל ירושׁלם ואהי שׁם ימים שׁלשׁה׃ 12 ואקום לילה אני ואנשׁים מעט עמי ולא הגדתי לאדם מה אלהי נתן אל לבי לעשׂות לירושׁלם ובהמה אין עמי כי אם הבהמה אשׁר אני רכב׃ 13 ואצאה בשׁער הגיא לילה ואל פני עין התנין ואל שׁער האשׁפת ואהי שׂבר בחומת ירושׁלם אשׁר המפרוצים ושׁעריה אכלו באשׁ׃ 14 ואעבר אל שׁער העין ואל ברכת המלך ואין מקום לבהמה לעבר תחתי׃ 15 ואהי עלה בנחל לילה ואהי שׂבר בחומה ואשׁוב ואבוא בשׁער הגיא ואשׁוב׃ 16 והסגנים לא ידעו אנה הלכתי ומה אני עשׂה וליהודים ולכהנים ולחרים ולסגנים וליתר עשׂה המלאכה עד כן לא הגדתי׃ 17 ואומר אלהם אתם ראים הרעה אשׁר אנחנו בה אשׁר ירושׁלם חרבה ושׁעריה נצתו באשׁ לכו ונבנה את חומת ירושׁלם ולא נהיה עוד חרפה׃ 18 ואגיד להם את יד אלהי אשׁר היא טובה עלי ואף דברי המלך אשׁר אמר לי ויאמרו נקום ובנינו ויחזקו ידיהם לטובה׃ 19 וישׁמע סנבלט החרני וטביה העבד העמוני וגשׁם הערבי וילעגו לנו ויבזו עלינו ויאמרו מה הדבר הזה אשׁר אתם עשׂים העל המלך אתם מרדים׃ 20 ואשׁיב אותם דבר ואומר להם אלהי השׁמים הוא יצליח לנו ואנחנו עבדיו נקום ובנינו ולכם אין חלק וצדקה וזכרון בירושׁלם׃