Nehemiah 2

CUVS(i) 1 亚 达 薛 西 王 二 十 年 尼 散 月 , 在 王 面 前 摆 酒 , 我 拿 起 酒 来 奉 给 王 。 我 素 来 在 王 面 前 没 冇 愁 容 。 2 王 对 我 说 : 你 既 没 冇 病 , 为 甚 么 面 带 愁 容 呢 ? 这 不 是 别 的 , 必 是 你 心 中 愁 烦 。 于 是 我 甚 惧 怕 。 3 我 对 王 说 : 愿 王 万 岁 ! 我 列 祖 坟 墓 所 在 的 那 城 荒 凉 , 城 门 被 火 焚 烧 , 我 岂 能 面 无 愁 容 么 ? 4 王 问 我 说 : 你 要 求 甚 么 ? 于 是 我 默 祷 天 上 的   神 。 5 我 对 王 说 : 仆 人 若 在 王 眼 前 蒙 恩 , 王 若 喜 欢 , 求 王 差 遣 我 往 犹 大 , 到 我 列 祖 坟 墓 所 在 的 那 城 去 , 我 好 重 新 建 造 。 6 那 时 王 后 坐 在 王 的 旁 边 。 王 问 我 说 : 你 去 要 多 少 日 子 ? 几 时 回 来 ? 我 就 定 了 日 期 。 于 是 王 喜 欢 差 遣 我 去 。 7 我 又 对 王 说 : 王 若 喜 欢 , 求 王 赐 我 诏 书 , 通 知 大 河 西 的 省 长 准 我 经 过 , 直 到 犹 大 ; 8 又 赐 诏 书 , 通 知 管 理 王 园 林 的 亚 萨 , 使 他 给 我 木 料 , 做 属 殿 营 楼 之 门 的 横 梁 和 城 墙 , 与 我 自 己 房 屋 使 用 的 。 王 就 允 准 我 , 因 我   神 施 恩 的 手 帮 助 我 。 9 王 派 了 军 长 和 马 兵 护 送 我 。 我 到 了 河 西 的 省 长 那 里 , 将 王 的 诏 书 交 给 他 们 。 10 和 伦 人 参 巴 拉 , 并 为 奴 的 亚 扪 人 多 比 雅 , 听 见 冇 人 来 为 以 色 列 人 求 好 处 , 就 甚 恼 怒 。 11 我 到 了 耶 路 撒 冷 , 在 那 里 住 了 叁 日 。 12 我 夜 间 起 来 , 冇 几 个 人 也 一 同 起 来 ; 但   神 使 我 心 里 要 为 耶 路 撒 冷 做 甚 么 事 , 我 并 没 冇 告 诉 人 。 除 了 我 骑 的 牲 口 以 外 , 也 没 冇 别 的 牲 口 在 我 那 里 。 13 当 夜 我 出 了 谷 门 , 往 野 狗 井 去 ( 野 狗 : 或 译 龙 ) , 到 了 粪 厂 门 , 察 看 耶 路 撒 冷 的 城 墙 , 见 城 墙 拆 毁 , 城 门 被 火 焚 烧 。 14 我 又 往 前 , 到 了 泉 门 和 王 池 , 但 所 骑 的 牲 口 没 冇 地 方 过 去 。 15 于 是 夜 间 沿 溪 而 上 , 察 看 城 墙 , 又 转 身 进 入 谷 门 , 就 回 来 了 。 16 我 往 那 里 去 , 我 做 甚 么 事 , 官 长 都 不 知 道 。 我 还 没 冇 告 诉 犹 大 平 民 、 祭 司 、 贵 胄 、 官 长 , 和 其 余 做 工 的 人 。 17 以 后 , 我 对 他 们 说 : 我 们 所 遭 的 难 , 耶 路 撒 冷 怎 样 荒 凉 , 城 门 被 火 焚 烧 , 你 们 都 看 见 了 。 来 罢 , 我 们 重 建 耶 路 撒 冷 的 城 墙 , 免 得 再 受 凌 辱 ! 18 我 告 诉 他 们 我   神 施 恩 的 手 怎 样 帮 助 我 , 并 王 对 我 所 说 的 话 。 他 们 就 说 : 我 们 起 来 建 造 罢 ! 于 是 他 们 奋 勇 做 这 善 工 。 19 但 和 伦 人 参 巴 拉 , 并 为 奴 的 亚 扪 人 多 比 雅 和 亚 拉 伯 人 基 善 听 见 就 嗤 笑 我 们 , 藐 视 我 们 , 说 : 你 们 做 甚 么 呢 ? 要 背 叛 王 么 ? 20 我 回 答 他 们 说 : 天 上 的   神 必 使 我 们 亨 通 。 我 们 作 他 仆 人 的 , 要 起 来 建 造 ; 你 们 却 在 耶 路 撒 冷 无 分 、 无 权 、 无 纪 念 。