Genesis 30:6-21

HOT(i) 6 ותאמר רחל דנני אלהים וגם שׁמע בקלי ויתן לי בן על כן קראה שׁמו דן׃ 7 ותהר עוד ותלד בלהה שׁפחת רחל בן שׁני ליעקב׃ 8 ותאמר רחל נפתולי אלהים נפתלתי עם אחתי גם יכלתי ותקרא שׁמו נפתלי׃ 9 ותרא לאה כי עמדה מלדת ותקח את זלפה שׁפחתה ותתן אתה ליעקב לאשׁה׃ 10 ותלד זלפה שׁפחת לאה ליעקב בן׃ 11 ותאמר לאה בגד ותקרא את שׁמו גד׃ 12 ותלד זלפה שׁפחת לאה בן שׁני ליעקב׃ 13 ותאמר לאה באשׁרי כי אשׁרוני בנות ותקרא את שׁמו אשׁר׃ 14 וילך ראובן בימי קציר חטים וימצא דודאים בשׂדה ויבא אתם אל לאה אמו ותאמר רחל אל לאה תני נא לי מדודאי בנך׃ 15 ותאמר לה המעט קחתך את אישׁי ולקחת גם את דודאי בני ותאמר רחל לכן ישׁכב עמך הלילה תחת דודאי בנך׃ 16 ויבא יעקב מן השׂדה בערב ותצא לאה לקראתו ותאמר אלי תבוא כי שׂכר שׂכרתיך בדודאי בני וישׁכב עמה בלילה הוא׃ 17 וישׁמע אלהים אל לאה ותהר ותלד ליעקב בן חמישׁי׃ 18 ותאמר לאה נתן אלהים שׂכרי אשׁר נתתי שׁפחתי לאישׁי ותקרא שׁמו ישׂשכר׃ 19 ותהר עוד לאה ותלד בן שׁשׁי ליעקב׃ 20 ותאמר לאה זבדני אלהים אתי זבד טוב הפעם יזבלני אישׁי כי ילדתי לו שׁשׁה בנים ותקרא את שׁמו זבלון׃ 21 ואחר ילדה בת ותקרא את שׁמה דינה׃