Genesis 30

HOT(i) 1 ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב ותקנא רחל באחתה ותאמר אל יעקב הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי׃ 2 ויחר אף יעקב ברחל ויאמר התחת אלהים אנכי אשׁר מנע ממך פרי בטן׃ 3 ותאמר הנה אמתי בלהה בא אליה ותלד על ברכי ואבנה גם אנכי ממנה׃ 4 ותתן לו את בלהה שׁפחתה לאשׁה ויבא אליה יעקב׃ 5 ותהר בלהה ותלד ליעקב בן׃ 6 ותאמר רחל דנני אלהים וגם שׁמע בקלי ויתן לי בן על כן קראה שׁמו דן׃ 7 ותהר עוד ותלד בלהה שׁפחת רחל בן שׁני ליעקב׃ 8 ותאמר רחל נפתולי אלהים נפתלתי עם אחתי גם יכלתי ותקרא שׁמו נפתלי׃ 9 ותרא לאה כי עמדה מלדת ותקח את זלפה שׁפחתה ותתן אתה ליעקב לאשׁה׃ 10 ותלד זלפה שׁפחת לאה ליעקב בן׃ 11 ותאמר לאה בגד ותקרא את שׁמו גד׃ 12 ותלד זלפה שׁפחת לאה בן שׁני ליעקב׃ 13 ותאמר לאה באשׁרי כי אשׁרוני בנות ותקרא את שׁמו אשׁר׃ 14 וילך ראובן בימי קציר חטים וימצא דודאים בשׂדה ויבא אתם אל לאה אמו ותאמר רחל אל לאה תני נא לי מדודאי בנך׃ 15 ותאמר לה המעט קחתך את אישׁי ולקחת גם את דודאי בני ותאמר רחל לכן ישׁכב עמך הלילה תחת דודאי בנך׃ 16 ויבא יעקב מן השׂדה בערב ותצא לאה לקראתו ותאמר אלי תבוא כי שׂכר שׂכרתיך בדודאי בני וישׁכב עמה בלילה הוא׃ 17 וישׁמע אלהים אל לאה ותהר ותלד ליעקב בן חמישׁי׃ 18 ותאמר לאה נתן אלהים שׂכרי אשׁר נתתי שׁפחתי לאישׁי ותקרא שׁמו ישׂשכר׃ 19 ותהר עוד לאה ותלד בן שׁשׁי ליעקב׃ 20 ותאמר לאה זבדני אלהים אתי זבד טוב הפעם יזבלני אישׁי כי ילדתי לו שׁשׁה בנים ותקרא את שׁמו זבלון׃ 21 ואחר ילדה בת ותקרא את שׁמה דינה׃ 22 ויזכר אלהים את רחל וישׁמע אליה אלהים ויפתח את רחמה׃ 23 ותהר ותלד בן ותאמר אסף אלהים את חרפתי׃ 24 ותקרא את שׁמו יוסף לאמר יסף יהוה לי בן אחר׃ 25 ויהי כאשׁר ילדה רחל את יוסף ויאמר יעקב אל לבן שׁלחני ואלכה אל מקומי ולארצי׃ 26 תנה את נשׁי ואת ילדי אשׁר עבדתי אתך בהן ואלכה כי אתה ידעת את עבדתי אשׁר עבדתיך׃ 27 ויאמר אליו לבן אם נא מצאתי חן בעיניך נחשׁתי ויברכני יהוה בגללך׃ 28 ויאמר נקבה שׂכרך עלי ואתנה׃ 29 ויאמר אליו אתה ידעת את אשׁר עבדתיך ואת אשׁר היה מקנך אתי׃ 30 כי מעט אשׁר היה לך לפני ויפרץ לרב ויברך יהוה אתך לרגלי ועתה מתי אעשׂה גם אנכי לביתי׃ 31 ויאמר מה אתן לך ויאמר יעקב לא תתן לי מאומה אם תעשׂה לי הדבר הזה אשׁובה ארעה צאנך אשׁמר׃ 32 אעבר בכל צאנך היום הסר משׁם כל שׂה נקד וטלוא וכל שׂה חום בכשׂבים וטלוא ונקד בעזים והיה שׂכרי׃ 33 וענתה בי צדקתי ביום מחר כי תבוא על שׂכרי לפניך כל אשׁר איננו נקד וטלוא בעזים וחום בכשׂבים גנוב הוא אתי׃ 34 ויאמר לבן הן לו יהי כדברך׃ 35 ויסר ביום ההוא את התישׁים העקדים והטלאים ואת כל העזים הנקדות והטלאת כל אשׁר לבן בו וכל חום בכשׂבים ויתן ביד בניו׃ 36 וישׂם דרך שׁלשׁת ימים בינו ובין יעקב ויעקב רעה את צאן לבן הנותרת׃ 37 ויקח לו יעקב מקל לבנה לח ולוז וערמון ויפצל בהן פצלות לבנות מחשׂף הלבן אשׁר על המקלות׃ 38 ויצג את המקלות אשׁר פצל ברהטים בשׁקתות המים אשׁר תבאן הצאן לשׁתות לנכח הצאן ויחמנה בבאן לשׁתות׃ 39 ויחמו הצאן אל המקלות ותלדן הצאן עקדים נקדים וטלאים׃ 40 והכשׂבים הפריד יעקב ויתן פני הצאן אל עקד וכל חום בצאן לבן וישׁת לו עדרים לבדו ולא שׁתם על צאן לבן׃ 41 והיה בכל יחם הצאן המקשׁרות ושׂם יעקב את המקלות לעיני הצאן ברהטים ליחמנה במקלות׃ 42 ובהעטיף הצאן לא ישׂים והיה העטפים ללבן והקשׁרים ליעקב׃ 43 ויפרץ האישׁ מאד מאד ויהי לו צאן רבות ושׁפחות ועבדים וגמלים וחמרים׃