Genesis 29

HOT(i) 1 וישׂא יעקב רגליו וילך ארצה בני קדם׃ 2 וירא והנה באר בשׂדה והנה שׁם שׁלשׁה עדרי צאן רבצים עליה כי מן הבאר ההוא ישׁקו העדרים והאבן גדלה על פי הבאר׃ 3 ונאספו שׁמה כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר והשׁקו את הצאן והשׁיבו את האבן על פי הבאר למקמה׃ 4 ויאמר להם יעקב אחי מאין אתם ויאמרו מחרן אנחנו׃ 5 ויאמר להם הידעתם את לבן בן נחור ויאמרו ידענו׃ 6 ויאמר להם השׁלום לו ויאמרו שׁלום והנה רחל בתו באה עם הצאן׃ 7 ויאמר הן עוד היום גדול לא עת האסף המקנה השׁקו הצאן ולכו רעו׃ 8 ויאמרו לא נוכל עד אשׁר יאספו כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר והשׁקינו הצאן׃ 9 עודנו מדבר עמם ורחל באה עם הצאן אשׁר לאביה כי רעה הוא׃ 10 ויהי כאשׁר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אמו ואת צאן לבן אחי אמו ויגשׁ יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר וישׁק את צאן לבן אחי אמו׃ 11 וישׁק יעקב לרחל וישׂא את קלו ויבך׃ 12 ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא וכי בן רבקה הוא ותרץ ותגד לאביה׃ 13 ויהי כשׁמע לבן את שׁמע יעקב בן אחתו וירץ לקראתו ויחבק לו וינשׁק לו ויביאהו אל ביתו ויספר ללבן את כל הדברים האלה׃ 14 ויאמר לו לבן אך עצמי ובשׂרי אתה וישׁב עמו חדשׁ ימים׃ 15 ויאמר לבן ליעקב הכי אחי אתה ועבדתני חנם הגידה לי מה משׂכרתך׃ 16 וללבן שׁתי בנות שׁם הגדלה לאה ושׁם הקטנה רחל׃ 17 ועיני לאה רכות ורחל היתה יפת תאר ויפת מראה׃ 18 ויאהב יעקב את רחל ויאמר אעבדך שׁבע שׁנים ברחל בתך הקטנה׃ 19 ויאמר לבן טוב תתי אתה לך מתתי אתה לאישׁ אחר שׁבה עמדי׃ 20 ויעבד יעקב ברחל שׁבע שׁנים ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אתה׃ 21 ויאמר יעקב אל לבן הבה את אשׁתי כי מלאו ימי ואבואה אליה׃ 22 ויאסף לבן את כל אנשׁי המקום ויעשׂ משׁתה׃ 23 ויהי בערב ויקח את לאה בתו ויבא אתה אליו ויבא אליה׃ 24 ויתן לבן לה את זלפה שׁפחתו ללאה בתו שׁפחה׃ 25 ויהי בבקר והנה הוא לאה ויאמר אל לבן מה זאת עשׂית לי הלא ברחל עבדתי עמך ולמה רמיתני׃ 26 ויאמר לבן לא יעשׂה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבכירה׃ 27 מלא שׁבע זאת ונתנה לך גם את זאת בעבדה אשׁר תעבד עמדי עוד שׁבע שׁנים אחרות׃ 28 ויעשׂ יעקב כן וימלא שׁבע זאת ויתן לו את רחל בתו לו לאשׁה׃ 29 ויתן לבן לרחל בתו את בלהה שׁפחתו לה לשׁפחה׃ 30 ויבא גם אל רחל ויאהב גם את רחל מלאה ויעבד עמו עוד שׁבע שׁנים אחרות׃ 31 וירא יהוה כי שׂנואה לאה ויפתח את רחמה ורחל עקרה׃ 32 ותהר לאה ותלד בן ותקרא שׁמו ראובן כי אמרה כי ראה יהוה בעניי כי עתה יאהבני אישׁי׃ 33 ותהר עוד ותלד בן ותאמר כי שׁמע יהוה כי שׂנואה אנכי ויתן לי גם את זה ותקרא שׁמו שׁמעון׃ 34 ותהר עוד ותלד בן ותאמר עתה הפעם ילוה אישׁי אלי כי ילדתי לו שׁלשׁה בנים על כן קרא שׁמו לוי׃ 35 ותהר עוד ותלד בן ותאמר הפעם אודה את יהוה על כן קראה שׁמו יהודה ותעמד מלדת׃