Numbers 6:13

  6:13   2532 και And 3778 ούτος this is 3588 ο the 3551 νόμος law 3588 του of the 2172 ευξαμένου making a vow; 3739 η in which 302 αν ever 2250 ημέρα day 4137 πληρώσει he shall have fulfilled 2250 ημέρας the days 2171-1473 ευχής αυτού of his vow, 4374 προσοίσει he shall bring 1473 αυτός himself 3844 παρά by 3588 τας the 2374 θύρας doors 3588 της of the 4633 σκηνής tent 3588 του of the 3142 μαρτυρίου testimony,