Matthew 25:21

  25:21   5346 έφη [3said 1161 δε 1And 1473 αυτώ 4to him 3588 ο   2962-1473 κύριος αυτού 2his master], 2095 ευ Well done, 1401 δούλε O [4servant 18 αγαθέ 1good 2532 και 2and 4103 πιστέ 3trustworthy], 1909 επί over 3641 ολίγα a few things 1510.7.2 ης you were 4103 πιστός trustworthy, 1909 επί over 4183 πολλών many 1473-2525 σε καταστήσω I will place you; 1525 είσελθε enter 1519 εις into 3588 την the 5479 χαράν joy 3588 του   2962-1473 κυρίου σου of your master!