Mark 4:38

  4:38   2532 και And 1510.7.3 ην he was 1473 αυτός himself 1909 επί at 3588 τη the 4403 πρύμνη stern 1909 επί upon 3588 το the 4344 προσκεφάλαιον pillow 2518 καθεύδων sleeping. 2532 και And 1326 διεγείρουσιν they awaken 1473 αυτόν him, 2532 και and 3004 λέγουσιν say 1473 αυτώ to him, 1320 διδάσκαλε Teacher, 3756 ου is it not 3199 μέλει a care 1473 σοι to you 3754 ότι that 622 απολλύμεθα we perish?