Mark 15:34

  15:34   2532 και And 3588 τη in the 5610 ώρα [2hour 3588 τη   1766 εννάτη 1ninth] 994-3588-* εβόησεν ο Ιησούς Jesus yelled out 5456 φωνή [2voice 3173 μεγάλη 1a great], 3004 λέγων saying, 1682 ελωϊ Eloi, 1682 ελωϊ eloi, 3039.3 λιμά lima 4518 σαβαχθανί sabacthani? 3739 ο which 1510.2.3 εστι is 3177 μεθερμηνευόμενον being translated, 3588 ο   2316-1473 θεός μου My God, 3588 ο   2316-1473 θεός μου my God, 1519 εις for 5100 τι why 1473-1459 με εγκατέλιπες did you abandon me?