Mark 15:32

  15:32   3588 ο The 5547 Χριστός Christ, 3588 ο the 935 βασιλεύς king 3588 του   * Ισραήλ of Israel, 2597 καταβάτω let him come down 3568 νυν now 575 από from 3588 του the 4716 σταυρού cross! 2443 ίνα that 1492 ίδωμεν we should know 2532 και and 4100 πιστεύσωμεν should believe. 2532 και And 3588 οι the ones 4957 συνεσταυρωμένοι being crucified along with 1473 αυτώ him 3679 ωνείδιζον berated 1473 αυτόν him.