Mark 14:47

  14:47   1520 εις [3one 1161 δε 1But 5100 τις 2a certain] 3588 των of the ones 3936 παρεστηκότων standing by, 4685 σπασάμενος having unsheathed 3588 την the 3162 μάχαιραν sword, 3817 έπαισεν hit 3588 τον the 1401 δούλον servant 3588 του of the 749 αρχιερέως chief priest, 2532 και and 851 αφείλεν removed 1473 αυτού his 3588 το   5621 ωτίον ear.