Mark 10:43

  10:43   3756 ουχ [3not 3779 ούτως 2thus 1161 δε 1But] 1510.8.3 έσται will it be 1722 εν with 1473 υμίν you. 235 αλλ΄ But 3739 ος who 1437 εαν ever 2309 θέλη should want 1096 γενέσθαι to become 3173 μέγας great 1722 εν among 1473 υμίν you, 1510.8.3 έσται shall be 1249-1473 διάκονος υμών your servant.