Mark 10:12

  10:12   2532 και And 1437 εάν if 1135 γυνή a wife 630 απολύση should dismiss 3588 τον   435-1473 άνδρα αυτής her husband, 2532 και and 1060 γαμηθή should marry 243 άλλω another, 3429 μοιχάται she commits adultery.