Luke 8:15

  8:15   3588 το δε And the one 1722 εν in 3588 τη the 2570 καλή good 1093 γη earth; 3778 ούτοί these 1510.2.6 εισιν are 3748 οίτινες they who 1722 εν with 2588 καρδία [4heart 2570 καλή 1a good 2532 και 2and 18 αγαθή 3better], 191 ακούσαντες having heard 3588 τον the 3056 λόγον word, 2722 κατέχουσι hold it, 2532 και and 2592 καρποφορούσιν bear fruit 1722 εν with 5281 υπομονή patience.