Luke 2:36

  2:36   2532 και And 1510.7.3 ην there was * Άννα Anna 4398 προφήτις a prophetess, 2364 θυγάτηρ daughter * Φανουήλ of Phanuel 1537 εκ of 5443 φυλής the tribe * Ασήρ of Asher; 3778 αύτη she 4260 προβεβηκυία was advanced 1722 εν in 2250 ημέραις [2days 4183 πολλαίς 1many], 2198 ζήσασα having lived 2094 έτη [2years 3326 μετά 3with 435 ανδρός 4a husband 2033 επτά 1seven] 575 από from 3588 της   3932-1473 παρθενίας αυτής her virginity,