Luke 2:27

  2:27   2532 και And 2064 ήλθεν he came 1722 εν in 3588 τω the 4151 πνεύματι spirit 1519 εις into 3588 το the 2413 ιερόν temple. 2532 και And 1722 εν in 3588 τω the 1521 εισαγαγείν bringing 3588 τους [4by the 1118 γονείς 5parents 3588 το 1the 3813 παιδίον 2child * Ιησούν 3Jesus], 3588 του   4160-1473 ποιήσαι αυτούς for them to do 2596 κατά according to 3588 το the thing 1480 ειθισμένον accustomed 3588 του by the 3551 νόμου law 4012 περί for 1473 αυτού him,