Luke 17:29

  17:29   3739-1161 η δε but in which 2250 ημέρα day 1831-* εξήλθε Λωτ Lot went forth 575 από from * Σοδόμων Sodom, 1026 έβρεξε it rained 4442 πυρ fire 2532 και and 2303 θείον sulphur 575 απ΄ from 3772 ουρανού heaven, 2532 και and 622 απώλεσεν it destroyed 537 άπαντας all.