Luke 16:26

  16:26   2532 και And 1909 επί upon 3956 πάσι all 3778 τούτοις these things, 3342 μεταξύ between 1473 ημών us 2532 και and 1473 υμών you 5490 χάσμα [2chasm 3173 μέγα 1is a great] 4741 εστήρικται firmly fixed; 3704 όπως so that 3588 οι the ones 2309 θέλοντες wanting 1224 διαβήναι to pass over 1759.3 ένθεν on this side 4314 προς to 1473 υμάς you 3361 μη are not 1410 δύνωνται able, 3366 μηδέ nor 3588 οι the ones 1564 εκείθεν from there 4314 προς to 1473 ημάς us 1276 διαπερώσιν should pass through.