Luke 16:23

  16:23   2532 και And 1722 εν in 3588 τω   86 άδη Hades 1869 επάρας having lifted up 3588 τους   3788-1473 οφθαλμούς αυτού his eyes 5224 υπάρχων being 1722 εν in 931 βασάνοις torment, 3708 ορά he sees 3588 τον   * Αβραάμ Abraham 575 από from 3113 μακρόθεν far off, 2532 και and * Λάζαρον Lazarus 1722 εν in 3588 τοις   2859-1473 κόλποις αυτού his enfolded arms.