Leviticus 5:15

  5:15   5590 ψυχή The soul 3739 η who 302 αν ever 2990 λάθη should be unaware 1473 αυτόν himself 3024 λήθη with forgetfulness, 2532 και and 264 αμάρτη should sin 190.7 ακουσίως unintentionally 575 από of 3588 των the 39 αγίων holy things 2962 κυρίου of the lord, 2532 και then 5342 οίσει he shall bring 3588 της   4131.1-1473 πλημμελείας αυτού for his trespass offering 3588 τω to the 2962 κυρίω lord 2919.1 κριόν [2ram 299 άμωμον 1an unblemished] 1537 εκ of 3588 των the 4263 προβάτων flocks, 5092 τιμής of the value 694 αργυρίου of silver 4608.2 σικλών of shekels, 3588 τω in the 4608.2 σίκλω shekel 3588 τω in the 39 αγίω holy place, 4012 περί for 3739 ου what 4131.2 επλημμέλησε he trespassed.