Leviticus 15:21

  15:21   2532 και And 3956 πας all 3739 ος who 302 αν ever 680 άψηται should touch 3588 της   2845-1473 κοίτης αυτής her bed, 4150 πλυνεί he shall wash 3588 τα   2440-1473 ιμάτια αυτού his garments, 2532 και and 3068 λούσεται shall bathe 5204 ύδατι in water, 2532 και and 169-1510.8.3 ακάθαρτος έσται will be unclean 2193 έως until 2073 εσπέρας evening.