Joshua 6:10

  6:10   3588-1161 τω δε And to the 2992 λαώ people 1781-* ενετείλατο Ιησούς Joshua gave charge, 3004 λέγων saying, 3361 μη Do not 994 βοάτε yell 3366 μηδέ nor 191 ακουσάτω let [2hear 3367 μηδείς 1any one] 3588 την   5456-1473 φωνήν υμών your voice! 3756-1330 ου διελεύσεται There shall not go through 1537 εκ from 4750-1473 στόματος υμών your mouth 3056 λόγος a word 2193 έως until 302 αν whenever 1229-1473 διαγγείλη αυτός he himself declares 2250 ημέραν the day 310 αναβοήσαι to yell out, 2532 και and 310 αναβοήσετε you shall yell out 5119 τότε then.