John 9:37

  9:37   2036 είπε [3said 1161 δε 1And 1473 αυτώ 4to him 3588 ο   * Ιησούς 2Jesus], 2532 και Both 3708 εώρακας you see 1473 αυτόν him 2532 και and 3588 ο the one 2980 λαλών speaking 3326 μετά with 1473 σου you 1565-1510.2.3 εκείνός εστιν is that one.