John 8:47

  8:47   3588 ο The one 1510.6 ων being 1537 εκ of 3588 του   2316 θεού God 3588 τα [2the 4487 ρήματα 3sayings 3588 του   2316 θεού 4of God 191 ακούει 1hears]; 1223 διά on account of 3778 τούτο this, 1473 υμείς you 3756 ουκ do not 191 ακούετε hear, 3754 ότι for 1537 εκ [2of 3588 του   2316 θεού 3God 3756-1510.2.5 ουκ εστέ 1you are not].