John 5:35

  5:35   1565 εκείνος That one 1510.7.3 ην was 3588 ο the 3088 λύχνος lamp 3588 ο   2545 καιόμενος burning 2532 και and 5316 φαίνων shining, 1473-1161 υμείς δε and you 2309 ηθελήσατε wanted 21 αγαλλιασθήναι to exult 4314 προς for 5610 ώραν an hour 1722 εν in 3588 τω   5457-1473 φωτί αυτού his light.