John 5:2

  5:2   1510.2.3-1161 έστι δε And there is 1722 εν in 3588 τοις   * Ιεροσολύμοις Jerusalem 1909 επί at 3588 τη the 4262 προβατική sheep gate 2861 κολυμβήθρα a pool, 3588 η the one 1951 επιλεγομένη being called * Εβραϊστί in Hebrew, * Βηθεσδά Bethesda, 4002 πέντε [2five 4745 στοάς 3stoas 2192 έχουσα 1having].