John 3:29

  3:29   3588 ο The one 2192 έχων having 3588 την the 3565 νύμφην bride 3566-1510.2.3 νυμφίος εστίν is the groom; 3588-1161 ο δε and the 5384 φίλος friend 3588 του of the 3566 νυμφίου groom, 3588 ο the one 2476 εστηκώς standing 2532 και and 191 ακούων hearing 1473 αυτού him, 5479 χαρά with joy 5463 χαίρει rejoices 1223 διά because of 3588 την the 5456 φωνήν voice 3588 του of the 3566 νυμφίου groom. 3778 αύτη This 3767 ούν then 3588 η   5479 χαρά [2joy 3588 η   1699 εμή 1my] 4137 πεπλήρωται is fulfilled.