John 19:41

  19:41   1510.7.3 ην [3was 1161 δε 1And 1722 εν 4in 3588 τω 5the 5117 τόπω 6place 3699 όπου 7where 4717 εσταυρώθη 8he was crucified 2779 κήπος 2a garden], 2532 και and 1722 εν in 3588 τω the 2779 κήπω garden 3419 μνημείον [2sepulchre 2537 καινόν 1a new], 1722 εν in 3739 ω which 3764 ουδέπω not yet 3762 ουδείς was anyone 5087 ετέθη placed.