Hebrews 8:10

  8:10   3754 ότι But 3778 αύτη this 3588 η is the 1242 διαθήκη covenant 3739 ην which 1303 διαθήσομαι I will ordain 3588 τω with the 3624 οίκω house * Ισραήλ of Israel 3326 μετά after 3588 τας   2250-1565 ημέρας εκείνας those days, 3004 λέγει says 2962 κύριος the Lord, 1325 διδούς imputing 3551-1473 νόμους μου my laws 1519 εις into 3588 την   1271 διάνοιαν αυτών their thought, 2532 και and 1909 επί [3upon 2588-1473 καρδίας αυτών 4their hearts 1924 επιγράψω 1I will inscribe 1473 αυτούς 2them]; 2532 και and 1510.8.1 έσομαι I will be 1473 αυτοίς to them 1519 εις for 2316 θεόν God, 2532 και and 1473 αυτοί they 1510.8.6 έσονταί will be 1473 μοι to me 1519 εις for 2992 λαόν a people;