Deuteronomy 20:7

  20:7   2532 και And 5100 τις who is 3588 ο the 444 άνθρωπος man 3748 όστις who 3423 μεμνήστευται has espoused 1135 γυναίκα a woman, 2532 και and 3756 ουκ did not 2983 έλαβεν take 1473 αυτήν her? 4198 πορευέσθω Let him go, 2532 και and 654 αποστραφήτω let him return 1519 εις to 3588 την   3614-1473 οικίαν αυτού his house! 3361 μη lest 599 αποθάνη he die 1722 εν in 3588 τω the 4171 πολέμω war, 2532 και and 444 άνθρωπος [2man 2087 έτερος 1another] 2983 λήψεται shall take 1473 αυτήν her.