Deuteronomy 20:6

  20:6   2532 και And 5100 τις Who is 3588 ο the 444 άνθρωπος man 3748 όστις whoever 5452 εφύτευσεν plants 290 αμπελώνα a vineyard, 2532 και and 3756 ουκ was not 2165 ευφράνθη glad 1537 εξ from 1473 αυτού it? 4198 πορευέσθω Let him go, 2532 και and 654 αποστραφήτω let him return 1519 εις to 3588 την   3614-1473 οικίαν αυτού his house! 3361 μη lest 599 αποθάνη he should die 1722 εν in 3588 τω the 4171 πολέμω war, 2532 και and 444 άνθρωπος [2man 2087 έτερος 1another] 2165 ευφρανθήσεται be glad 1537 εξ from out of 1473 αυτού his labor.