Daniel 5:21-23

  5:21   2532 και And 575 από from 3588 των the 444 ανθρώπων men 1559 εξεδιώχθη he was driven out, 2532 και and 3588 η   2588-1473 καρδία αυτού his heart 3326 μετά [2with 3588 των 3the 2342 θηρίων 4wild beasts 1325 εδόθη 1was given to be], 2532 και and 3326 μετά with 3588 των the 3676.1 ονάγρων wild donkeys 3739 η among which 2733-1473 κατοικία αυτού he dwelt. 2532 και And 5528 χόρτον grass 5613 ως [3as 1016 βούν 4an ox 5595 εψώμιζον 1was fed 1473 αυτόν 2him], 2532 και and 575 από [3of 3588 της 4the 1408.1 δρόσου 5dew 3588 του 6of the 3772 ουρανού 7heaven 3588 το   4983-1473 σώμα αυτού 1his body 911 εβάφη 2was dipped], 2193 έως until 3739 ου of which time 1097 έγνω he knew 3754 ότι that 2961 κυριεύει [3dominated 3588 ο   2316 θεός 1God 5310 ύψιστος 2the highest] 3588 της the 932 βασιλείας kingdom 3588 των   444 ανθρώπων of men, 2532 και and 1437 ω εάν to whomever 1380 δόξη it seems good 1325 δώσει he gives 1473 αυτήν it.   5:22   2532 και And 1473 συ you, 3588 ο   5207-1473 υιός αυτού his son, * Βαλτάσαρ O Belshazzar, 3756-5013 ουκ εταπείνωσας humbled not 3588 την   2588-1473 καρδίαν σου your heart 2714 κατενώπιον in front 3588 του   2316 θεού of God, 3739 ου of which 3956 πάντα all 3778 ταύτα these things 1097 έγνως you knew.   5:23   2532 και And 1909 επί against 3588 τον the 2962 κύριον lord 3588 τον the 2316 θεόν God 3588 του   3772 ουρανού of heaven 5312 υψώθης you were haughty, 2532 και and 3588 τα the 4632 σκεύη items 3588 του   3624-1473 οίκου αυτού of his house 5342 ήνεγκας they brought 1799 ενώπιόν before 1473 σου you; 2532 και even 1473 συ you, 2532 και and 3588 οι   3175-1473 μεγιστάνες σου your great men, 2532 και and 3588 αι   3825.1-1473 παλλακαί σου your concubines, 2532 και and 3588 αι   3876.1-1473 παράκοιτοί σου your mistresses 3631 οίνον [2wine 4095 επίνετε 1drank] 1722 εν in 1473 αυτοίς them, 2532 και and 3588 τους the 2316 θεούς gods 3588 τους   5552 χρυσούς of gold, 2532 και and 693 αργυρούς of silver, 2532 και and 5470 χαλκούς of brass, 2532 και and 4603 σιδηρούς of iron, 2532 και and 3585 ξυλίνους of wood, 2532 και and 3035 λιθίνους of stones, 3588 οι the ones 3756-991 ου βλέπουσι that see not, 2532 και and 3756-191 ουκ ακούουσι hear not, 2532 και and 3756-1097 ου γινώσκουσιν know not, 134 ήνεσας you praised; 2532 και and 3588 τον the 2316 θεόν God 3739 ου of whom 3588 η   4157-1473 πνοή σου your breath 1722 εν is in 5495 χειρί αυτού his hand, 2532 και and 3956 πάσαι all 3588 αι   3598-1473 οδοί σου your ways -- 1473 αυτόν him 3756-1392 ουκ εδόξασας you glorified not.