Daniel 5:21

  5:21   2532 και And 575 από from 3588 των the 444 ανθρώπων men 1559 εξεδιώχθη he was driven out, 2532 και and 3588 η   2588-1473 καρδία αυτού his heart 3326 μετά [2with 3588 των 3the 2342 θηρίων 4wild beasts 1325 εδόθη 1was given to be], 2532 και and 3326 μετά with 3588 των the 3676.1 ονάγρων wild donkeys 3739 η among which 2733-1473 κατοικία αυτού he dwelt. 2532 και And 5528 χόρτον grass 5613 ως [3as 1016 βούν 4an ox 5595 εψώμιζον 1was fed 1473 αυτόν 2him], 2532 και and 575 από [3of 3588 της 4the 1408.1 δρόσου 5dew 3588 του 6of the 3772 ουρανού 7heaven 3588 το   4983-1473 σώμα αυτού 1his body 911 εβάφη 2was dipped], 2193 έως until 3739 ου of which time 1097 έγνω he knew 3754 ότι that 2961 κυριεύει [3dominated 3588 ο   2316 θεός 1God 5310 ύψιστος 2the highest] 3588 της the 932 βασιλείας kingdom 3588 των   444 ανθρώπων of men, 2532 και and 1437 ω εάν to whomever 1380 δόξη it seems good 1325 δώσει he gives 1473 αυτήν it.