Acts 6:7

  6:7   2532 και And 3588 ο the 3056 λόγος word 3588 του   2316 θεού of God 837 ηύξανε grew, 2532 και and 4129 επληθύνετο [5was multiplied 3588 ο 1the 706 αριθμός 2number 3588 των 3of the 3101 μαθητών 4disciples] 1722 εν in * Ιερουσαλήμ Jerusalem 4970 σφόδρα exceedingly; 4183-5037 πολύς τε also a great 3793 όχλος multitude 3588 των of the 2409 ιερέων priests 5219 υπήκουον hearkened 3588 τη to the 4102 πίστει belief.