Acts 19:12

  19:12   5620 ώστε so that 2532 και even 1909 επί unto 3588 τους the ones 770 ασθενούντας being invalid 2018 επιφέρεσθαι [6were borne 575 από 4from 3588 του   5559-1473 χρωτός αυτού 5his flesh 4676 σουδάρια 1scarfs 2228 η 2or 4612 σιμικίνθια 3aprons], 2532 και and 525 απαλλάσσεσθαι [3were rid 575 απ΄ 4from 1473 αυτών 5them 3588 τας 1the 3554 νόσους 2diseases], 3588-5037 τα τε and the 4151 πνεύματα [2spirits 3588 τα   4190 πονηρά 1evil] 1831 εξέρχεσθαι went forth 575 απ΄ from 1473 αυτών them.