2 Samuel 18:3

  18:3   2532 και And 2036 είπεν [3said 3588 ο 1the 2992 λαός 2people], 3756 ουκ You shall not 1831 εξελεύση go forth; 3754 ότι for 1437 εάν if 5437 φυγή [2into exile 5343 φύγωμεν 1we should flee], 3756 ου they shall not 5087 θήσουσιν put 1909 εφ΄   1473 ημάς us 2588 καρδίαν to heart. 2532 και And 1437 εάν if 599 αποθάνωμεν [3should die 3588 το   2255 ήμισυ 1half 1473 ημών 2of us] 3756 ου they shall not 5087 θήσουσιν put 1909 εφ΄   1473 ημάς us 2588 καρδίαν to heart. 3754 ότι For 1473 συ you are 5613 ως as 1473 ημείς of us 1176 δέκα ten 5505 χιλιάδες thousand. 2532 και And 3568 νυν now 18 αγαθόν it is good 3754 ότι that 1510.8.2 έση you will be 1473 ημίν with us 1722 εν in 3588 τη the 4172 πόλει city 1519 εις for 998-1473 βοηθόν ημών our helper.