Exodus 17:14

LXX_WH(i)
    14   V-AAI-3S ειπεν G1161 PRT δε G2962 N-NSM κυριος G4314 PREP προς   N-ASM μωυσην   V-AAD-2S καταγραψον G3778 D-ASN τουτο G1519 PREP εις G3422 N-ASN μνημοσυνον G1722 PREP εν G975 N-DSN βιβλιω G2532 CONJ και G1325 V-AAD-2S δος G1519 PREP εις G3588 T-APN τα G3775 N-APN ωτα G2424 N-PRI ιησοι G3754 CONJ οτι   N-DSF αλοιφη G1813 V-FAI-1S εξαλειψω G3588 T-ASN το G3422 N-ASN μνημοσυνον   N-PRI αμαληκ G1537 PREP εκ G3588 T-GSF της G5259 PREP υπο G3588 T-ASM τον G3772 N-ASM ουρανον
HOT(i) 14 ויאמר יהוה אל משׁה כתב זאת זכרון בספר ושׂים באזני יהושׁע כי מחה אמחה את זכר עמלק מתחת השׁמים׃
Vulgate(i) 14 dixit autem Dominus ad Mosen scribe hoc ob monumentum in libro et trade auribus Iosue delebo enim memoriam Amalech sub caelo
Clementine_Vulgate(i) 14 Dixit autem Dominus ad Moysen: Scribe hoc ob monimentum in libro, et trade auribus Josue: delebo enim memoriam Amalec sub cælo.
Wycliffe(i) 14 Forsothe the Lord seide to Moises, Wryte thou this in a book, for mynde, and take in the eeris of Josue; for Y schal do a wei the mynde of Amalech fro vndur heuene.
Tyndale(i) 14 And the Lorde sayde vnto Moses: write this for a remembraunce in a boke and tell it vnto Iosua, for I will put out the remembraunce of Amalech from vnder heauen.
Coverdale(i) 14 And ye LORDE sayde vnto Moses: Wryte this for a remebraunce in a boke, & comytte it vnto ye eares of Iosua: for I wyll rote out Amalek from vnder heauen, so that he shall nomore be remembred.
MSTC(i) 14 And the LORD said unto Moses, "Write this for a remembrance in a book and tell it unto Joshua, for I will put out the remembrance of Amalek from under heaven."
Matthew(i) 14 And the Lorde sayed vnto Moses, write thys for a remembraunce in a boke and tell it vnto Iosua, for I wyll put out the remembraunce of Amelech from vnder heauen.
Great(i) 14 And the Lorde sayde vnto Moses: writte thys for a remembraunce in a boke, and commite it vnto the eares of Iosua, for I will vtterly put out the remembraunce of Amalech from vnder heauen.
Geneva(i) 14 And the Lord sayde to Moses, Write this for a remembrance in the booke, and rehearse it to Ioshua: for I will vtterly put out the remembrance of Amalek from vnder heauen.
Bishops(i) 14 And the Lorde sayde vnto Moyses: Wryte this for a remembraunce in a booke, and commit it into the eares of Iosua, for I will vtterly put out the remembraunce of Amelec from vnder heauen
DouayRheims(i) 14 And the Lord said to Moses: Write this for a memorial in a book, and deliver it to the ears of Josue; for I will destroy the memory of Amalec from under heaven.
KJV(i) 14

And the LORD said unto Moses, Write this for a memorial in a book, and rehearse it in the ears of Joshua: for I will utterly put out the remembrance of Amalek from under heaven.

KJV_Cambridge(i) 14 And the LORD said unto Moses, Write this for a memorial in a book, and rehearse it in the ears of Joshua: for I will utterly put out the remembrance of Amalek from under heaven.
Thomson(i) 14 Then the Lord said to Moses, Write this in a book to keep it in remembrance; and rehearse it in the hearing of Joshua, that I will entirely blot out the remembrance of Amalek from under heaven.
Webster(i) 14 And the LORD said to Moses, Write this for a memorial in a book, and rehearse it in the ears of Joshua: for I will utterly blot out the remembrance of Amalek from under heaven.
Brenton(i) 14 And the Lord said to Moses, Write this for a memorial in a book, and speak this in the ears of Joshua; for I will utterly blot out the memorial of Amalec from under heaven.
Brenton_Greek(i) 14 Εἶπε δὲ Κύριος πρὸς Μωυσῆν, Κατάγραψον τοῦτο εἰς μνημόσυνονἐν βιβλίον καὶ δὸς εἰς τὰ ὦτα Ἰησοῖ· ὅτι ἀλοιφῇ ἐξαλείψω τὸ μνημόσυνον Ἀμαλὴκ ἐκ τῆς ὑπὸ τὸν οὐρανόν.
Leeser(i) 14 And the Lord said unto Moses, Write this for a memorial in the book, and rehearse it in the ears of Joshua; for I will utterly blot out the remembrance of Amalek from under the heavens.
YLT(i) 14 And Jehovah saith unto Moses, `Write this, a memorial in a Book, and set it in the ears of Joshua, that I do utterly wipe away the remembrance of Amalek from under the heavens;'
JuliaSmith(i) 14 And Jehovah will say to Moses, Write this a remembrance in the book, and set in the ears of Joshua: for wiping off I will wipe off the remembrance of Amalek from under the heavens.
Darby(i) 14 And Jehovah said to Moses, Write this [for] a memorial in the book, and rehearse [it] in the ears of Joshua, that I will utterly blot out the remembrance of Amalek from under the heavens.
ERV(i) 14 And the LORD said unto Moses, Write this for a memorial in a book, and rehearse it in the ears of Joshua: that I will utterly blot out the remembrance of Amalek from under heaven.
ASV(i) 14 And Jehovah said unto Moses, Write this for a memorial in a book, and rehearse it in the ears of Joshua: that I will utterly blot out the remembrance of Amalek from under heaven.
JPS_ASV_Byz(i) 14 And the LORD said unto Moses: 'Write this for a memorial in the book, and rehearse it in the ears of Joshua: for I will utterly blot out the remembrance of Amalek from under heaven.'
Rotherham(i) 14 Then said Yahweh unto Moses—Write this as a remembrancer in a book, and rehearse it in the ears of Jeshua—that I will, wipe out, the remembrance of Amalek, from under the heavens.
CLV(i) 14 Then Yahweh said to Moses: Write this as a reminder in a scroll, and put it in the ears of Joshua that I shall wipe out, yea wipe out the remembrance of Amalek from under the heavens.
BBE(i) 14 And the Lord said to Moses, Make a record of this in a book, so that it may be kept in memory, and say it again in the ears of Joshua: that all memory of Amalek is to be completely uprooted from the earth.
MKJV(i) 14 And Jehovah said to Moses, Write this, a memorial in a book, and set it in the ears of Joshua, that I will utterly put out the remembrance of Amalek from under heavens.
LITV(i) 14 And Jehovah said to Moses, Write this, a memorial in a book, and set it in the ears of Joshua, that I will utterly wipe away the remembrance of Amalek under the heavens.
ECB(i) 14 And Yah Veh says to Mosheh, Inscribe this in a scroll for a memorial and set it in the ears of Yah Shua: for in wiping out, I wipe out the memorial of Amaleq from under the heavens.
ACV(i) 14 And LORD said to Moses, Write this for a memorial in a book, and rehearse it in the ears of Joshua: that I will utterly blot out the remembrance of Amalek from under heaven.
WEB(i) 14 Yahweh said to Moses, “Write this for a memorial in a book, and rehearse it in the ears of Joshua: that I will utterly blot out the memory of Amalek from under the sky.”
NHEB(i) 14 The LORD said to Moses, "Write this for a memorial on a scroll, and rehearse it in the ears of Joshua: that I will utterly blot out the memory of Amalek from under the sky."
AKJV(i) 14 And the LORD said to Moses, Write this for a memorial in a book, and rehearse it in the ears of Joshua: for I will utterly put out the remembrance of Amalek from under heaven.
KJ2000(i) 14 And the LORD said unto Moses, Write this for a memorial in a book, and rehearse it in the ears of Joshua: for I will utterly put out the remembrance of Amalek from under heaven.
UKJV(i) 14 And the LORD said unto Moses, Write this for a memorial in a book, and rehearse it in the ears of Joshua: for I will utterly put out the remembrance of Amalek from under heaven.
EJ2000(i) 14 And the LORD said unto Moses, Write this for a memorial in the book and tell Joshua that I must utterly blot out the remembrance of Amalek from under heaven.
CAB(i) 14 And the Lord said to Moses, Write this for a memorial in a book, and speak in the ears of Joshua; for I will utterly blot out the memorial of Amalek from under heaven.
LXX2012(i) 14 And the Lord said to Moses, Write this for a memorial in a book, and speak [this] in the ears of Joshua; for I will utterly blot out the memorial of Amalec from under heaven.
NSB(i) 14 After the fight Jehovah said to Moses: »Write an account of this victory and read it to Joshua. I want the Amalekites to be forgotten forever.«
ISV(i) 14 Then the LORD said to Moses, "Write this in a book as a memorial and recite it to Joshua: 'I'll certainly wipe out the memory of the Amalekites from under heaven.'"
LEB(i) 14 And Yahweh said to Moses, "Write this as a memorial in the scroll and recite it in the hearing of* Joshua, because I will utterly blot out the remembrance of Amalek from under the heavens."
MLV(i) 14 And Jehovah said to Moses, Write this for a memorial in a book and rehearse it in the ears of Joshua: that I will utterly blot out the remembrance of Amalek from under heaven.
VIN(i) 14 Then the Lord said to Moses, Write this in a book to keep it in remembrance; and rehearse it in the hearing of Joshua, that I will entirely blot out the remembrance of Amalek from under heaven.
Luther1545(i) 14 Und der HERR sprach zu Mose: Schreibe das zum Gedächtnis in ein Buch und befiehl es in die Ohren Josuas; denn ich will den Amalek unter dem Himmel austilgen, daß man sein nicht mehr gedenke.
Luther1912(i) 14 Und der HERR sprach zu Mose: Schreibe das zum Gedächtnis in ein Buch und befiehls's in die Ohren Josuas; denn ich will den Amalek unter dem Himmel austilgen, daß man sein nicht mehr gedenke.
ELB1871(i) 14 Und Jehova sprach zu Mose: Schreibe dieses zum Gedächtnis in ein Buch, und lege in die Ohren Josuas, daß ich das Gedächtnis Amaleks gänzlich unter dem Himmel austilgen werde.
ELB1905(i) 14 Und Jahwe sprach zu Mose: Schreibe dieses zum Gedächtnis in ein O. das Buch, und lege in die Ohren Josuas, daß ich das Gedächtnis Amaleks gänzlich unter dem Himmel austilgen werde.
DSV(i) 14 Toen zeide de HEERE tot Mozes: Schrijf dit ter gedachtenis in een boek, en leg het in de oren van Jozua, dat Ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder den hemel.
Giguet(i) 14 Et le Seigneur dit à Moïse: Écris cela sur un livre, que ce soit un mémorial; ensuite dis à Josué cette parole: J’effacerai de la terre le souvenir d’Amalec.
DarbyFR(i) 14 Et l'Éternel dit à Moïse: Ecris ceci pour mémorial dans le livre, et fais-le entendre à Josué, que j'effacerai entièrement la mémoire d'Amalek de dessous les cieux.
Martin(i) 14 Et l'Eternel dit à Moïse : écris ceci pour mémoire dans un livre, et fais entendre à Josué que j'effacerai entièrement la mémoire d'Hamalec de dessous les cieux.
Segond(i) 14 L'Eternel dit à Moïse: Ecris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux.
SE(i) 14 Y el SEÑOR dijo a Moisés: Escribe esto para memoria en el libro, y di a Josué que del todo tengo de raer la memoria de Amalec de debajo del cielo.
ReinaValera(i) 14 Y Jehová dijo á Moisés: Escribe esto para memoria en un libro, y di á Josué que del todo tengo de raer la memoria de Amalec de debajo del cielo.
JBS(i) 14 Y el SEÑOR dijo a Moisés: Escribe esto para memoria en el libro, y di a Josué que del todo tengo de raer la memoria de Amalec de debajo del cielo.
Albanian(i) 14 Pastaj Zoti i tha Moisiut: "Shkruaje këtë ngjarje në një libër, që të mos harrohet kurrë, dhe njofto Jozueun që unë do ta fshij fare kujtimin e Amalekut nën qiellin".
RST(i) 14 И сказал Господь Моисею: напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу, что Я совершенно изглажу память Амаликитяниз поднебесной.
Arabic(i) 14 فقال الرب لموسى اكتب هذا تذكارا في الكتاب وضعه في مسامع يشوع. فاني سوف امحو ذكر عماليق من تحت السماء.
ArmenianEastern(i) 14 Տէրն ասաց Մովսէսին. «Այս դէպքը որպէս յիշատակ գրի՛ առ: Հաղորդի՛ր Յեսուին, որ ամաղէկացիների յիշատակը ջնջելու եմ երկրի վրայ՝ երկնքի ներքոյ»:
Bulgarian(i) 14 Тогава ГОСПОД каза на Мойсей: Запиши в книгата за спомен и предай в ушите на Иисус, че напълно ще излича спомена на Амалик под небето.
Croatian(i) 14 Onda Jahve reče Mojsiju: "Zapiši ovo u knjigu na sjećanje i utuvi u uši Jošui da ću ja spomen na Amalečane sasvim izbrisati pod nebom!"
BKR(i) 14 Mluvil potom Hospodin k Mojžíšovi: Vpiš to do knih na památku, a pilně to vkládej v uši Jozue, že do konce vyhladím památku Amalechovu všudy pod nebem.
Danish(i) 14 Og HERREN sagde til Mose: Skriv dette til en Ihukommelse i Bogen, og indprent det i Josvas Øren; thi jeg vil visselig udslette Amaleks Ihukommelse under Himmelen.
CUV(i) 14 耶 和 華 對 摩 西 說 : 我 要 將 亞 瑪 力 的 名 號 從 天 下 全 然 塗 抹 了 ; 你 要 將 這 話 寫 在 書 上 作 紀 念 , 又 念 給 約 書 亞 聽 。
CUVS(i) 14 耶 和 华 对 摩 西 说 : 我 要 将 亚 玛 力 的 名 号 从 天 下 全 然 涂 抹 了 ; 你 要 将 这 话 写 在 书 上 作 纪 念 , 又 念 给 约 书 亚 听 。
Esperanto(i) 14 Kaj la Eternulo diris al Moseo:Skribu cxi tion por memoro en libron kaj enmetu cxi tion en la orelojn de Josuo, ke Mi ekstermos la memoron pri Amalek sub la cxielo.
Finnish(i) 14 Ja Herra sanoi Mosekselle: kirjoita tämä muistoksi kirjaan, ja muistuta Josuan korvissa; sillä minä pyyhin kokonansa pois Amalekin muiston taivaan alta.
FinnishPR(i) 14 Ja Herra sanoi Moosekselle: "Kirjoita tämä kirjaan muistoksi ja teroita se Joosuan mieleen: Minä pyyhin pois amalekilaisten muiston taivaan alta".
Haitian(i) 14 Apre sa, Seyè a di Moyiz: -Ekri sa nan liv rejis la pou moun yo pa janm bliye batay sa a. W'a di Jozye konsa m'ap efase non Amalèk sou latè pou yo pa janm chonje l' ankò.
Hungarian(i) 14 És monda az Úr Mózesnek: Írd meg ezt emlékezetül könyvbe és add tudtára Józsuénak, hogy mindenestõl eltörlöm Amálek emlékezetét az ég alól.
Indonesian(i) 14 Kata TUHAN kepada Musa, "Tulislah tentang kemenangan ini supaya tetap diingat. Katakan kepada Yosua bahwa Aku akan membinasakan orang Amalek."
Italian(i) 14 E il Signore disse a Mosè: Scrivi questa cosa per ricordanza, nel libro; e metti nell’orecchie di Giosuè che io del tutto spegnerò la memoria di Amalec di sotto al cielo.
ItalianRiveduta(i) 14 E l’Eterno disse a Mosè: "Scrivi questo fatto in un libro, perché se ne conservi il ricordo, e fa’ sapere a Giosuè che io cancellerò interamente di sotto al cielo la memoria di Amalek".
Korean(i) 14 여호와께서 모세에게 이르시되 이것을 책에 기록하여 기념하게 하고 여호수아의 귀에 외워 들리라 내가 아말렉을 도말하여 천하에서 기억함이 없게 하리라
Lithuanian(i) 14 Viešpats liepė Mozei: “Įrašyk tai į knygą atminimui ir perskaityk Jozuei girdint, kad Aš išnaikinsiu atminimą apie amalekiečius iš po dangaus”.
PBG(i) 14 Potem rzekł Pan do Mojżesza: Wpisz to dla pamięci w księgi, a włóż to w uszy Jozuego, że pewnie wygładzę pamiątkę Amaleka pod niebem.
Portuguese(i) 14 Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para memorial num livro, e relata-o aos ouvidos de Josué; que eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu.
Norwegian(i) 14 Og Herren sa til Moses: Skriv dette op i en bok, så I kommer det i hu, og prent det i Josvas ører! For jeg vil aldeles utslette minnet om Amalek over hele jorden.
Romanian(i) 14 Domnul a zis lui Moise:,,Scrie lucrul acesta în carte, ca să se păstreze aducerea aminte, şi spune lui Iosua că voi şterge pomenirea lui Amalec de subt ceruri.``
Ukrainian(i) 14 І сказав Господь до Мойсея: Напиши це на пам'ятку в книзі, і поклади до вух Ісусових, що докраю зітру Я пам'ять Амаликову з-під неба.