Deuteronomy 4:27

LXX_WH(i)
    27 G2532 CONJ και G1289 V-FAI-3S διασπερει G2962 N-NSM κυριος G4771 P-AP υμας G1722 PREP εν G3956 A-DPN πασιν G3588 T-DPN τοις G1484 N-DPN εθνεσιν G2532 CONJ και G2641 V-FPI-2P καταλειφθησεσθε G3641 A-NPM ολιγοι G706 N-DSM αριθμω G1722 PREP εν G3588 T-DPN τοις G1484 N-DPN εθνεσιν G1519 PREP εις G3739 R-APM ους G1521 V-FAI-3S εισαξει G2962 N-NSM κυριος G4771 P-AP υμας G1563 ADV εκει
HOT(i) 27 והפיץ יהוה אתכם בעמים ונשׁארתם מתי מספר בגוים אשׁר ינהג יהוה אתכם שׁמה׃
IHOT(i) (In English order)
  27 H6327 והפיץ shall scatter H3068 יהוה And the LORD H853 אתכם   H5971 בעמים you among the nations, H7604 ונשׁארתם and ye shall be left H4962 מתי few H4557 מספר in number H1471 בגוים among the heathen, H834 אשׁר whither H5090 ינהג shall lead H3068 יהוה the LORD H853 אתכם   H8033 שׁמה׃ whither
Vulgate(i) 27 atque disperget in omnes gentes et remanebitis pauci in nationibus ad quas vos ducturus est Dominus
Clementine_Vulgate(i) 27 atque disperget in omnes gentes, et remanebitis pauci in nationibus, ad quas vos ducturus est Dominus.
Wycliffe(i) 27 and schal scatere `in to alle hethen men, and ye schulen leeue fewe among naciouns, to whiche the Lord schal lede you.
Tyndale(i) 27 And the Lorde shall scater you amonge nacions, and ye shalbe lefte few in numbre amonge the people whother the Lorde shall brynge you:
Coverdale(i) 27 And ye LORDE shal scater you amonge ye nacions and ye shall be left a small people amoge ye Heythen, whyther the LORDE shall brynge you.
MSTC(i) 27 And the LORD shall scatter you among nations, and ye shall be left few in number among the people whither the LORD shall bring you:
Matthew(i) 27 And the Lorde shal scatter you among nations, & ye shalbe left fewe in numbre among the people whyther the lord shal bryng you,
Great(i) 27 And the Lord shall skater you amonge the nacyons, and ye shalbe lefte fewe in nombre amonge the people, whether the Lorde shall brynge you:
Geneva(i) 27 And the Lord shall scatter you among the people, and ye shall be left few in nomber among the nations, whither the Lord shall bring you:
Bishops(i) 27 And the Lord shall scatter you among the people, and ye shalbe left fewe in number among the nations whyther the Lorde shall bryng you
DouayRheims(i) 27 And scatter you among all nations, and you shall remain a few among the nations, to which the Lord shall lead you.
KJV(i) 27 And the LORD shall scatter you among the nations, and ye shall be left few in number among the heathen, whither the LORD shall lead you.
KJV_Cambridge(i) 27 And the LORD shall scatter you among the nations, and ye shall be left few in number among the heathen, whither the LORD shall lead you.
Thomson(i) 27 And the Lord will scatter you among all the nations, and you shall be left few in number, among all the nations, to which the Lord will bring you.
Webster(i) 27 And the LORD shall scatter you among the nations, and ye shall be left few in number among the heathen, whither the LORD shall lead you.
Brenton(i) 27 And the Lord shall scatter you among all nations, and ye shall be left few in number among all the nations, among which the Lord shall bring you.
Brenton_Greek(i) 27 Καὶ διασπερεῖ Κύριος ὑμᾶς ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσι, καὶ καταλειφθήσεσθε ὀλίγοι ἀριθμῷ ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν, εἰς οὓς εἰσάξει Κύριος ὑμᾶς ἐκεῖ.
Leeser(i) 27 And the Lord will scatter you among the nations, and ye will be left few in number among the nations, whither the Lord will lead you.
YLT(i) 27 and Jehovah hath scattered you among the peoples, and ye have been left few in number among the nations, whither Jehovah leadeth you,
JuliaSmith(i) 27 And Jehovah scattered you among the peoples, and ye remained men of number among the nations where Jehovah will lead you there.
Darby(i) 27 And Jehovah will scatter you among the peoples, and ye shall be left a small company among the nations to which Jehovah will lead you.
ERV(i) 27 And the LORD shall scatter you among the peoples, and ye shall be left few in number among the nations, whither the LORD shall lead you away.
ASV(i) 27 And Jehovah will scatter you among the peoples, and ye shall be left few in number among the nations, whither Jehovah shall lead you away.
JPS_ASV_Byz(i) 27 And the LORD shall scatter you among the peoples, and ye shall be left few in number among the nations, whither the LORD shall lead you away.
Rotherham(i) 27 and Yahweh will scatter you among the peoples,––and ye shall have left remaining of you, men easily counted, among the nations whither Yahweh will drive you;
CLV(i) 27 Yahweh will cause you to scatter among the peoples, and you will remain adult males of a small number among the nations where Yahweh shall lead you.
BBE(i) 27 And the Lord will send you wandering among the peoples; only a small band of you will be kept from death among the nations where the Lord will send you.
MKJV(i) 27 And Jehovah shall scatter you among the nations, and you shall be left few in number among the nations where Jehovah shall drive you.
LITV(i) 27 And Jehovah shall scatter you among the peoples, and you shall be left few in number among the nations to which Jehovah shall lead you away.
ECB(i) 27 and Yah Veh scatter you among the nations and you be few men in number of the people who survive, where Yah Veh drives you.
ACV(i) 27 And LORD will scatter you among the peoples, and ye shall be left few in number among the nations where LORD shall lead you away.
WEB(i) 27 Yahweh will scatter you among the peoples, and you will be left few in number among the nations where Yahweh will lead you away.
NHEB(i) 27 The LORD will scatter you among the peoples, and you shall be left few in number among the nations, where the LORD will drive you.
AKJV(i) 27 And the LORD shall scatter you among the nations, and you shall be left few in number among the heathen, where the LORD shall lead you.
KJ2000(i) 27 And the LORD shall scatter you among the nations, and you shall be left few in number among the nations, where the LORD shall lead you.
UKJV(i) 27 And the LORD shall scatter you among the nations, and all of you shall be left few in number among the heathen, where the LORD shall lead you.
EJ2000(i) 27 And the LORD shall scatter you among the peoples, and ye shall be left few in number among the Gentiles, unto whom the LORD shall take you.
CAB(i) 27 And the Lord shall scatter you among all nations, and you shall be left few in number among all the nations, among which the Lord shall bring you.
LXX2012(i) 27 And the Lord shall scatter you among all nations, and you⌃ shall be left few in number among all the nations, among which the Lord shall bring you.
NSB(i) 27 »Jehovah will scatter you among the nations. You will become few in number among the heathen, where Jehovah will lead you.
ISV(i) 27 Moreover, the LORD will scatter you among the nations, and you’ll be fewer in number in the nations where the LORD your God will drive you.
LEB(i) 27 And Yahweh will scatter you among the peoples, and you will be left few in number* among the nations to where Yahweh will lead you.*
BSB(i) 27 Then the LORD will scatter you among the peoples, and only a few of you will survive among the nations to which the LORD will drive you.
MSB(i) 27 Then the LORD will scatter you among the peoples, and only a few of you will survive among the nations to which the LORD will drive you.
MLV(i) 27 And Jehovah will scatter you* among the peoples and you* will be left few in number among the nations where Jehovah will lead you* away.
VIN(i) 27 The LORD will scatter you among the peoples, and you shall be left few in number among the nations, where the LORD will drive you.
Luther1545(i) 27 Und der HERR wird euch zerstreuen unter die Völker; und werdet ein geringer Pöbel übrig sein unter den Heiden, dahin euch der HERR treiben wird.
Luther1912(i) 27 Und der HERR wird euch zerstreuen unter die Völker, und wird euer ein geringer Haufe übrig sein unter den Heiden, dahin euch der HERR treiben wird.
ELB1871(i) 27 Und Jehova wird euch unter die Völker zerstreuen, und ihr werdet übrigbleiben, ein zählbares Häuflein unter den Nationen, wohin Jehova euch führen wird;
ELB1905(i) 27 Und Jahwe wird euch unter die Völker zerstreuen, und ihr werdet übrigbleiben, ein zählbares Häuflein Eig. eine zählbare Mannschaft unter den Nationen, wohin Jahwe euch führen wird;
DSV(i) 27 En de HEERE zal u verstrooien onder de volken; en gij zult een klein volksken in getal overblijven onder de heidenen, waar de HEERE u henen leiden zal.
Giguet(i) 27 Et le Seigneur vous dispersera parmi toutes les nations, et un petit nombre des vôtres survivra parmi les gentils, chez qui le Seigneur vous conduira.
DarbyFR(i) 27 Et l'Éternel vous dispersera parmi les peuples; et vous resterez en petit nombre parmi les nations où l'Éternel vous mènera.
Martin(i) 27 Et l'Eternel vous dispersera entre les peuples, et il ne restera de vous qu'un petit nombre parmi les nations, chez lesquelles l'Eternel vous fera emmener.
Segond(i) 27 L'Eternel vous dispersera parmi les peuples, et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Eternel vous emmènera.
SE(i) 27 Y el SEÑOR os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos hombres en número entre los gentiles a las cuales os llevará el SEÑOR.
ReinaValera(i) 27 Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las gentes á las cuales os llevará Jehová:
JBS(i) 27 Y el SEÑOR os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos hombres en número entre los gentiles a los cuales os llevará el SEÑOR.
Albanian(i) 27 Dhe Zoti do t'ju shpërndajë midis popujve, dhe nuk do të mbetet nga ju veçse një numër i vogël njerëzish midis kombeve ku do t'ju çojë Zoti.
RST(i) 27 и рассеет вас Господь по всем народам, и останетесь в малом числе между народами, к которым отведет вас Господь;
Arabic(i) 27 ويبددكم الرب في الشعوب فتبقون عددا قليلا بين الامم التي يسوقكم الرب اليها.
Bulgarian(i) 27 И ГОСПОД ще ви разпръсне между народите и ще останете малко на брой между народите, сред които ГОСПОД ще ви отведе.
Croatian(i) 27 Jahve će vas raspršiti po narodima i ostat će vas samo malen broj među narodima među koje vas Jahve odvede.
BKR(i) 27 A rozptýlí vás Hospodin mezi národy, a maličký počet vás zůstane mezi pohany, do kterýchž zavede vás Hospodin,
Danish(i) 27 Og HERREN skal adsprede eder iblandt Folkene, saa at I skulle blive som en liden Hob tilovers iblandt Hedningerne, hvor HERREN skal føre eder hen.
CUV(i) 27 耶 和 華 必 使 你 們 分 散 在 萬 民 中 ; 在 他 所 領 你 們 到 的 萬 國 裡 , 你 們 剩 下 的 人 數 稀 少 。
CUVS(i) 27 耶 和 华 必 使 你 们 分 散 在 万 民 中 ; 在 他 所 领 你 们 到 的 万 国 里 , 你 们 剩 下 的 人 数 稀 少 。
Esperanto(i) 27 Kaj la Eternulo dissemos vin inter la popoloj, kaj vi restos en malgranda nombro inter la popoloj, al kiuj la Eternulo vin foririgos.
Finnish(i) 27 Ja Herra hajoittaa teitä kansain sekaan, ja te tulette vähäksi kansaksi, jätetyksi pakanain sekaan, kuhunka Herra vie teidät.
FinnishPR(i) 27 Ja Herra hajottaa teidät kansojen sekaan, ja ainoastaan vähäinen joukko teitä on jäävä niiden pakanakansojen keskelle, joiden tykö Herra teidät kuljettaa.
Haitian(i) 27 Seyè a pral gaye nou toupatou nan mitan lòt nasyon yo. Se yon ti ponyen moun ase nan nou ki p'ap mouri nan peyi kote Seyè a pral mennen nou an.
Hungarian(i) 27 És az Úr szétszór titeket a népek közé, és szám szerint kevesen maradtok meg a népek között, a kik közé visz titeket az Úr.
Indonesian(i) 27 TUHAN akan menceraiberaikan kamu di antara bangsa-bangsa lain dan hanya sedikit di antara kamu yang tetap hidup.
Italian(i) 27 E il Signore vi dispergerà fra’ popoli, e resterete in piccol numero fra le nazioni, dove il Signore vi avrà condotti.
ItalianRiveduta(i) 27 E l’Eterno vi disperderà fra i popoli e non resterete più che un piccol numero fra le nazioni dove l’Eterno vi condurrà.
Korean(i) 27 내가 오늘날 천지를 불러 증거를 삼노니 너희가 요단을 건너가서 얻는 땅에서 속히 망할 것이라 너희가 거기서 너희 날이 길지 못하고 전멸될 것이니라
Lithuanian(i) 27 Viešpats jus išsklaidys tarp tautų, ir jūsų liks labai mažai tarp pagonių, pas kuriuos būsite išvesti.
PBG(i) 27 I rozproszy was Pan między narody, a zostanie was mało między narody, do których zaprowadzi was Pan.
Portuguese(i) 27 E o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em número entre as nações para as quais o Senhor vos conduzirá.
Norwegian(i) 27 Herren skal sprede eder blandt folkene, så bare en liten flokk av eder blir tilbake blandt de hedningefolk Herren fører eder bort til.
Romanian(i) 27 Domnul vă va împrăştia printre popoare, şi nu veţi rămînea decît un mic număr în mijlocul neamurilor unde vă va duce Domnul.
Ukrainian(i) 27 І розпорошить вас Господь посеред народів, і будете ви нечисленні поміж людами, куди попровадить вас Господь.