1 Thessalonians 1:5

ABP_GRK(i)
  5 G3754 ότι G3588 το G2098 ευαγγέλιον ημών G1473   G3756 ουκ G1096 εγενήθη G1519 εις G1473 υμάς G1722 εν G3056 λόγω G3440 μόνον G235 αλλά G2532 και G1722 εν G1411 δυνάμει G2532 και G1722 εν G4151 πνεύματι G39 αγίω G2532 και G1722 εν G4136 πληροφορία G4183 πολλή G2531 καθώς G1492 οίδατε G3634 οίοι G1096 εγενήθημεν G1722 εν G1473 υμίν G1223 δι΄ G1473 υμάς
Stephanus(i) 5 οτι το ευαγγελιον ημων ουκ εγενηθη εις υμας εν λογω μονον αλλα και εν δυναμει και εν πνευματι αγιω και εν πληροφορια πολλη καθως οιδατε οιοι εγενηθημεν εν υμιν δι υμας
LXX_WH(i)
    5 G3754 CONJ οτι G3588 T-NSN το G2098 N-NSN ευαγγελιον G2257 P-1GP ημων G3756 PRT-N ουκ G1096 [G5675] V-AOI-3S εγενηθη G1519 PREP εις G5209 P-2AP υμας G1722 PREP εν G3056 N-DSM λογω G3440 ADV μονον G235 CONJ αλλα G2532 CONJ και G1722 PREP εν G1411 N-DSF δυναμει G2532 CONJ και G1722 PREP εν G4151 N-DSN πνευματι G40 A-DSN αγιω G2532 CONJ και G1722 PREP | | " εν " G4136 N-DSF | πληροφορια G4183 A-DSF πολλη G2531 ADV καθως G1492 [G5758] V-RAI-2P οιδατε G3634 K-NPM οιοι G1096 [G5675] V-AOI-1P εγενηθημεν G1722 PREP | | " εν " G5213 P-2DP | υμιν G1223 PREP δι G5209 P-2AP υμας
Tischendorf(i)
  5 G3754 CONJ ὅτι G3588 T-NSN τὸ G2098 N-NSN εὐαγγέλιον G2248 P-1GP ἡμῶν G3756 PRT-N οὐκ G1096 V-AOI-3S ἐγενήθη G1519 PREP εἰς G5210 P-2AP ὑμᾶς G1722 PREP ἐν G3056 N-DSM λόγῳ G3440 ADV μόνον G235 CONJ ἀλλὰ G2532 CONJ καὶ G1722 PREP ἐν G1411 N-DSF δυνάμει G2532 CONJ καὶ G1722 PREP ἐν G4151 N-DSN πνεύματι G40 A-DSN ἁγίῳ G2532 CONJ καὶ G4136 N-DSF πληροφορίᾳ G4183 A-DSF πολλῇ, G2531 ADV καθὼς G1492 V-RAI-2P οἴδατε G3634 K-NPM οἷοι G1096 V-AOI-1P ἐγενήθημεν G1722 PREP ἐν G5210 P-2DP ὑμῖν G1223 PREP δι' G5210 P-2AP ὑμᾶς.
Tregelles(i) 5 ὅτι τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν οὐκ ἐγενήθη εἰς ὑμᾶς ἐν λόγῳ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν δυνάμει καὶ ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ [ἐν] πληροφορίᾳ πολλῇ, καθὼς οἴδατε οἷοι ἐγενήθημεν [ἐν] ὑμῖν δι᾽ ὑμᾶς·
TR(i)
  5 G3754 CONJ οτι G3588 T-NSN το G2098 N-NSN ευαγγελιον G2257 P-1GP ημων G3756 PRT-N ουκ G1096 (G5675) V-AOI-3S εγενηθη G1519 PREP εις G5209 P-2AP υμας G1722 PREP εν G3056 N-DSM λογω G3440 ADV μονον G235 CONJ αλλα G2532 CONJ και G1722 PREP εν G1411 N-DSF δυναμει G2532 CONJ και G1722 PREP εν G4151 N-DSN πνευματι G40 A-DSN αγιω G2532 CONJ και G1722 PREP εν G4136 N-DSF πληροφορια G4183 A-DSF πολλη G2531 ADV καθως G1492 (G5758) V-RAI-2P οιδατε G3634 K-NPM οιοι G1096 (G5675) V-AOI-1P εγενηθημεν G1722 PREP εν G5213 P-2DP υμιν G1223 PREP δι G5209 P-2AP υμας
Nestle(i) 5 ὅτι τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν οὐκ ἐγενήθη εἰς ὑμᾶς ἐν λόγῳ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν δυνάμει καὶ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ καὶ πληροφορίᾳ πολλῇ, καθὼς οἴδατε οἷοι ἐγενήθημεν ἐν ὑμῖν δι’ ὑμᾶς.
RP(i) 5 οτι 3754 {CONJ} το 3588 {T-NSN} ευαγγελιον 2098 {N-NSN} ημων 1473 {P-1GP} ουκ 3756 {PRT-N} εγενηθη 1096 5675 {V-AOI-3S} εις 1519 {PREP} υμας 4771 {P-2AP} εν 1722 {PREP} λογω 3056 {N-DSM} μονον 3440 {ADV} αλλα 235 {CONJ} και 2532 {CONJ} εν 1722 {PREP} δυναμει 1411 {N-DSF} και 2532 {CONJ} εν 1722 {PREP} πνευματι 4151 {N-DSN} αγιω 40 {A-DSN} και 2532 {CONJ} εν 1722 {PREP} πληροφορια 4136 {N-DSF} πολλη 4183 {A-DSF} καθως 2531 {ADV} οιδατε 1492 5758 {V-RAI-2P} οιοι 3634 {K-NPM} εγενηθημεν 1096 5675 {V-AOI-1P} εν 1722 {PREP} υμιν 4771 {P-2DP} δι 1223 {PREP} υμας 4771 {P-2AP}
SBLGNT(i) 5 ὅτι τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν οὐκ ἐγενήθη εἰς ὑμᾶς ἐν λόγῳ μόνον ἀλλὰ καὶ ἐν δυνάμει καὶ ἐν πνεύματι ἁγίῳ ⸀καὶ πληροφορίᾳ πολλῇ, καθὼς οἴδατε οἷοι ἐγενήθημεν ⸀ἐν ὑμῖν δι’ ὑμᾶς·
f35(i) 5 οτι το ευαγγελιον ημων ουκ εγενηψη εις υμας εν λογω μονον αλλα και εν δυναμει και εν πνευματι αγιω και εν πληροφορια πολλη καψως οιδατε οιοι εγενηψημεν εν υμιν δι υμαv
IGNT(i)
  5 G3754 οτι BECAUSE G3588 το   G2098 ευαγγελιον   G2257 ημων OUR GLAD TIDINGS G3756 ουκ   G1096 (G5675) εγενηθη CAME NOT G1519 εις TO G5209 υμας YOU G1722 εν IN G3056 λογω WORD G3440 μονον ONLY, G235 αλλα BUT G2532 και ALSO G1722 εν IN G1411 δυναμει POWER G2532 και AND G1722 εν IN "THE" G4151 πνευματι SPIRIT G40 αγιω HOLY, G2532 και AND G1722 εν IN G4136 πληροφορια FULL ASSURANCE G4183 πολλη MUCH, G2531 καθως EVEN AS G1492 (G5758) οιδατε YE KNOW G3634 οιοι WHAT G1096 (G5675) εγενηθημεν WE WERE G1722 εν AMONG G5213 υμιν YOU G1223 δι FOR THE SAKE OF G5209 υμας YOU :
ACVI(i)
   5 G3754 CONJ οτι BECAUSE G3588 T-NSN το THE G2098 N-NSN ευαγγελιον GOOD NEWS G2257 P-1GP ημων FROM US G1096 V-AOI-3S εγενηθη HAPPENED G1519 PREP εις TO G5209 P-2AP υμας YOU G3756 PRT-N ουκ NOT G1722 PREP εν IN G3056 N-DSM λογω WORD G3440 ADV μονον ONLY G235 CONJ αλλα BUT G2532 CONJ και ALSO G1722 PREP εν IN G1411 N-DSF δυναμει POWER G2532 CONJ και AND G1722 PREP εν IN G40 A-DSN αγιω HOLY G4151 N-DSN πνευματι SPIRIT G2532 CONJ και AND G1722 PREP εν IN G4183 A-DSF πολλη MUCH G4136 N-DSF πληροφορια FULL ASSURANCE G2531 ADV καθως AS G1492 V-RAI-2P οιδατε YE KNOW G3634 K-NPM οιοι WHAT KIND G1096 V-AOI-1P εγενηθημεν WE BECAME G1722 PREP εν AMONG G5213 P-2DP υμιν YOU G1223 PREP δι BECAUSE OF G5209 P-2AP υμας YOU
Vulgate(i) 5 quia evangelium nostrum non fuit ad vos in sermone tantum sed et in virtute et in Spiritu Sancto et in plenitudine multa sicut scitis quales fuerimus vobis propter vos
Clementine_Vulgate(i) 5 quia Evangelium nostrum non fuit ad vos in sermone tantum, sed et in virtute, et in Spiritu Sancto, et in plenitudine multa, sicut scitis quales fuerimus in vobis propter vos.
Wycliffe(i) 5 for oure gospel was not at you in word oneli, but also in vertu, and in the Hooli Goost, and in myche plente; as ye witen, whiche we weren among you for you;
Tyndale(i) 5 For oure gospell came not vnto you in worde only but also in power and also in the holy gost and in moche certayntie as ye knowe after what maner we behaued oure selves amonge you for youre sakes.
Coverdale(i) 5 for oure Gospell hath not bene with you in worde onely, but both in power and in the holy goost, and in moch certayntie, as ye knowe after what maner we were amonge you for youre sakes.
MSTC(i) 5 For our gospel came not unto you in word only, but also in power, and also in the holy ghost and in much certainty, as ye know after what manner we behaved ourselves among you, for your sakes.
Matthew(i) 5 For oure Gospell came not to you in worde onelye, but also in power, and in the holye Ghoste, and in muche certaintie, as ye know after what maner we behaued our selues among you, for your sakes.
Great(i) 5 For oure Gospel came not vnto you by worde onely, but also by power, and by the holy goost, and by moch certayntye, as ye knowe, after what maner we be haued oure selues amonge you, for your sake.
Geneva(i) 5 For our Gospell was not vnto you in worde only, but also in power, and in the holy Ghost, and in much assurance, as ye know after what maner we were among you for your sakes.
Bishops(i) 5 For our Gospell came not vnto you in worde only, but also in power, and in the holy ghost, and in much certayntie, as ye knowe after what maner we were among you for your sake
DouayRheims(i) 5 For our gospel hath not been unto you in word only, but in power also: and in the Holy Ghost and in much fulness, as you know what manner of men we have been among you for your sakes.
KJV(i) 5

For our gospel came not unto you in word only, but also in power, and in the Holy Ghost, and in much assurance; as ye know what manner of men we were among you for your sake.

KJV_Cambridge(i) 5 For our gospel came not unto you in word only, but also in power, and in the Holy Ghost, and in much assurance; as ye know what manner of men we were among you for your sake.
Mace(i) 5 since the gospel we preach'd, did not consist only of words, but was fully confirm'd by miracles and gifts of the holy spirit, you yourselves being witnesses, what we did among you and for you.
Whiston(i) 5 For our gospel came not unto you in word only, but also in power, and in the Holy Ghost, and in much assurance; as ye know what manner of men we were among you for your sake.
Wesley(i) 5 For our gospel came not to you in word only, but also with power, and with the Holy Ghost, and with much assurance; as ye know what manner of men we were among you, for your sake.
Worsley(i) 5 For our gospel came not to you in word only, but also in power, and in the holy Ghost, and in much certainty; as ye know what sort of persons we were among you for your sakes.
Haweis(i) 5 For our gospel came not unto you in word only, but in power, and in the Holy Ghost, and in great fulness of assurance; as ye know what manner of men we have been among you for your sakes.
Thomson(i) 5 that our glad tidings did not come to you in word only, but with power, and with a holy spirit, and with much assurance. As you knew what manner of persons we were among you
Webster(i) 5 For our gospel came not to you in word only, but also in power, and in the Holy Spirit, and in much assurance; as ye know what manner of men we were among you for your sake.
Living_Oracles(i) 5 for our gospel came not to you in word only, but also with power, and with the Holy Spirit, and with much assurance: as you know what sort of men we were among you.
Etheridge(i) 5 because our preaching was not in words only with you, but with power, and with the Spirit of Holiness, and with the persuasion of truth. Also you know how we were among you, on account of you;
Murdock(i) 5 For our preaching among you, was not in words only; but also in power, and in the Holy Spirit, and in genuine persuasion. Ye also know, how we were among you for your sakes.
Sawyer(i) 5 that our gospel came not to you in word only, but with power and with the Holy Spirit and with full assurance, as you know what we were among you for your sakes.
Diaglott(i) 5 because the glad tidings of us not came to you in word only, but also in power, even with spirit holy, and with confirmation much; as you know what we were among you on account of you.
ABU(i) 5 because our gospel came not to you in word only, but also in power, and in the Holy Spirit, and in much assurance; as ye know what manner of men were we among you, for your sake.
Anderson(i) 5 For our gospel came not to you in word only, but also in power, and in the Holy Spirit, and in full assurance, as you know what sort of persons we were among you for your sakes.
Noyes(i) 5 because the gospel preached by us came not to you in word only, but also in power, and in the Holy Spirit, and in much assurance; as ye well know what sort of persons we became among you for your sake.
YLT(i) 5 because our good news did not come to you in word only, but also in power, and in the Holy Spirit, and in much assurance, even as ye have known of what sort we became among you because of you,
JuliaSmith(i) 5 For our good news was not to you in word only, but also in power, and in the Holy Spirit, and in much complete certainty; as we know what we were among you for your sake.
Darby(i) 5 For our glad tidings were not with you in word only, but also in power, and in [the] Holy Spirit, and in much assurance; even as ye know what we were among you for your sakes:
ERV(i) 5 how that our gospel came not unto you in word only, but also in power, and in the Holy Ghost, and [in ]much assurance; even as ye know what manner of men we shewed ourselves toward you for your sake.
ASV(i) 5 how that our gospel came not unto you in word only, but also in power, and in the Holy Spirit, and in much assurance; even as ye know what manner of men we showed ourselves toward you for your sake.
JPS_ASV_Byz(i) 5 how that our gospel came not unto you in word only, but also in power, and in the Holy Spirit, and in much assurance, even as ye know what manner of men we showed ourselves toward you for your sake.
Rotherham(i) 5 How that, our glad-message, came not unto you, in word only, but also in power, and in Holy Spirit, and in much assurance,—even as ye know what manner of men we became unto you, for your sake;
Twentieth_Century(i) 5 Because the Good News that we brought came home to you, not merely as so many words, but with a power and a fulness of conviction due to the Holy Spirit. For you know the life that we lived among you for your good.
Godbey(i) 5 because our gospel came not unto you in word only, but in power, and in the Holy Ghost, and in much assurance; as you know what sort we were among you for your sakes.
WNT(i) 5 The Good News that we brought you did not come to you in words only, but also with power and with the Holy Spirit and with much certainty, for you know the sort of men we became among you, as examples for your sakes.
Worrell(i) 5 because our Gospel came not to you in word only, but also in power, and in the Holy Spirit, and in much assurance; even as ye know what manner of men we became toward you, for your sake.
Moffatt(i) 5 for our gospel came to you not with mere words but also with power and with the holy Spirit, with ample conviction on our part (you know what we were to you, for your own good),
Goodspeed(i) 5 for our preaching of the good news did not come to you as mere words but with power and the holy Spirit and full conviction—you know the kind of life we lived among you for your good.
Riverside(i) 5 and that our good news came to you not in word only but in power and in the Holy Spirit and in great assurance, just as you know we acted among you for your benefit.
MNT(i) 5 for my gospel did not come to you in word only, but in power also, and in the Holy Spirit, and with deep conviction. For you know also the manner in which I behaved myself among you for your sakes.
Lamsa(i) 5 For our preaching to you was not in words only, but also in power, and with the Holy Spirit, and with sincere assurance; and you know also how we lived among you for your sakes.
CLV(i) 5 for the evangel of our God did not come to you in word only, but in power also, and in holy spirit and much assurance, according as you are aware. Such we became among you, because of you."
Williams(i) 5 for our preaching of the good news came to you not entirely in words but with power and with the Holy Spirit and with absolute certainty (for you know the kind of men we were among you for your own sakes).
BBE(i) 5 Because our good news came to you, not in word only, but in power, and in the Holy Spirit, so that you were completely certain of it; even as you saw what our behaviour to you was like from our love to you.
MKJV(i) 5 For our gospel did not come to you in word only, but also in power and in the Holy Spirit, and in much assurance, as you know what kind of men we were among you for your sake.
LITV(i) 5 For our gospel did not come to you in word only, but also in power, and in the Holy Spirit, and in much assurance, even as you know what kind we were among you for your sake.
ECB(i) 5 For our evangelism to you is not only in word, but also in dynamis and in Holy Spirit and in much fullbearance; exactly as you know what manner of men we became among you for your sake:
AUV(i) 5 for our Gospel came to you, not merely in words, but also in power, in [a demonstration of] the Holy Spirit [See I Cor. 2:4] and with [“our” or “your”] deep conviction [of its truth]. You people know what kind of men we were while living among you for your benefit.
ACV(i) 5 because the good-news from us happened to you not in word only, but also in power, and in Holy Spirit, and in much assurance, as ye know what kind of men we became among you, because of you.
Common(i) 5 for our gospel came to you not only in word, but also in power and in the Holy Spirit and with full conviction. You know what kind of men we proved to be among you for your sake.
WEB(i) 5 and that our Good News came to you not in word only, but also in power, and in the Holy Spirit, and with much assurance. You know what kind of men we showed ourselves to be among you for your sake.
NHEB(i) 5 and that our Good News came to you not in word only, but also in power, and in the Holy Spirit, and with much assurance. You know what kind of persons we showed ourselves to be among you for your sake.
AKJV(i) 5 For our gospel came not to you in word only, but also in power, and in the Holy Ghost, and in much assurance; as you know what manner of men we were among you for your sake.
KJC(i) 5 For our gospel came not unto you in word only, but also in power, and in the Holy Ghost, and in much assurance; as you know what manner of men we were among you for your sake.
KJ2000(i) 5 For our gospel came not unto you in word only, but also in power, and in the Holy Spirit, and in much assurance; as you know what manner of men we were among you for your sake.
UKJV(i) 5 For our gospel came not unto you in word (o. logos) only, but also in power, and in the Holy Spirit, (o. pneuma) and in much assurance; as all of you know what manner of men we were among you for your sake.
RKJNT(i) 5 For our gospel came to you not in word only, but also in power, and in the Holy Spirit, and with full conviction. You know what manner of men we were among you for your sake.
EJ2000(i) 5 For our gospel did not come unto you in word only, but also in power and in the Holy Spirit and in full assurance as ye know what manner of men we were among you for your sake.
CAB(i) 5 For our gospel did not come to you in word only, but also in power, and in the Holy Spirit and in much assurance, just as you know what kind of men we were among you for your sake.
WPNT(i) 5 You see, our Gospel did not come to you in word only, but also in power and in the Holy Spirit and with complete certainty (of course you know what sort of men we proved to be among you for your sake).
JMNT(i) 5 how that the message of the goodness of our God (or: our God's good news; the message of ease and well-being, which is God) was not birthed into you within word or thought only, but rather also within power and ability, even within a set-apart Breath-effect (or: in union with [the] Holy Spirit; in the midst of [the] Sacred Breath), as well as in much assurance having been brought to full measure, according as you have seen and perceived (or: by extensive absolute-certainty and with much bearing and wearing to the full, just as you know and are aware). Of such sort we were birthed (produced; brought to be) to, for and among you for your sakes (because of you folks),
NSB(i) 5 We preached the good news to you, not in words only but with power from Holy Spirit and with conviction of its truth. You know how we lived when we were with you. It was for your own good.
ISV(i) 5 for the gospel we brought did not come to you in words only, but also with power, with the Holy Spirit, and with deep conviction. Indeed, you know what kind of people we proved to be while we were with you, acting on your behalf.
LEB(i) 5 because our gospel did not come to you with word only, but also with power and with the Holy Spirit and with much certainty, just as you know what sort of people we became among you for your sake.
BGB(i) 5 ὅτι τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν οὐκ ἐγενήθη εἰς ὑμᾶς ἐν λόγῳ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν δυνάμει καὶ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ καὶ [ἐν] πληροφορίᾳ πολλῇ, καθὼς οἴδατε οἷοι ἐγενήθημεν ἐν ὑμῖν δι’ ὑμᾶς.
BIB(i) 5 ὅτι (because) τὸ (the) εὐαγγέλιον (gospel) ἡμῶν (of us) οὐκ (not) ἐγενήθη (came) εἰς (to) ὑμᾶς (you) ἐν (in) λόγῳ (word) μόνον (only), ἀλλὰ (but) καὶ (also) ἐν (in) δυνάμει (power) καὶ (and) ἐν (in) Πνεύματι (the Spirit) Ἁγίῳ (Holy), καὶ (and) [ἐν] (with) πληροφορίᾳ (full assurance) πολλῇ (much), καθὼς (just as) οἴδατε (you know) οἷοι (what) ἐγενήθημεν (we were) ἐν (among) ὑμῖν (you) δι’ (on account of) ὑμᾶς (you).
BLB(i) 5 because our gospel came to you not in word only, but also in power and in the Holy Spirit, and with much full assurance, just as you know what we were among you on account of you.
BSB(i) 5 because our gospel came to you not only in word, but also in power, in the Holy Spirit, and with great conviction—just as you know we lived among you for your sake.
MLV(i) 5 You know because our good-news did not happened to you in word only, but also in power, and in the Holy Spirit, and in much full assurance; just-as you know what manner of men we became among you, because of you.
VIN(i) 5 because our gospel came to you not only in word, but also in power, in the Holy Spirit, and with great conviction—just as you know we lived among you for your sake.
Luther1545(i) 5 daß unser Evangelium ist bei euch gewesen nicht allein im Wort, sondern beide, in der Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Gewißheit; wie ihr wisset, welcherlei wir gewesen sind unter euch um euretwillen.
Luther1912(i) 5 daß unser Evangelium ist bei euch gewesen nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und in dem heiligen Geist und in großer Gewißheit; wie ihr denn wisset, welcherlei wir gewesen sind unter euch um euretwillen;
ELB1871(i) 5 Denn unser Evangelium war nicht bei euch im Worte allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geiste und in großer Gewißheit, wie ihr wisset, was wir unter euch waren um euretwillen.
ELB1905(i) 5 Denn unser Evangelium war nicht bei euch O. war nicht zu euch gekommen im Worte allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geiste und in großer Gewißheit, wie ihr wisset, was Eig. was für welche wir unter euch waren um euretwillen.
DSV(i) 5 Want ons Evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht, en in den Heiligen Geest, en in vele verzekerdheid; gelijk gij weet, hoedanigen wij onder u geweest zijn om uwentwil.
DarbyFR(i) 5 Car notre évangile n'est pas venu à vous en parole seulement, mais aussi en puissance, et dans l'Esprit Saint, et dans une grande plénitude d'assurance, ainsi que vous savez quels nous avons été parmi vous pour l'amour de vous.
Martin(i) 5 Car la prédication que nous avons faite de l'Evangile au milieu de vous, n'a pas été en parole seulement, mais aussi en vertu, et en Saint-Esprit, et en preuves convaincantes, ainsi que vous savez quels nous avons été parmi vous pour l'amour de vous.
Segond(i) 5 notre Evangile ne vous ayant pas été prêché en paroles seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, et avec une pleine persuasion; car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous, à cause de vous.
SE(i) 5 Por cuanto nuestro Evangelio no fue entre vosotros en palabra solamente, mas también en potencia, y en el Espíritu Santo, y en gran plenitud; como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por causa de vosotros.
ReinaValera(i) 5 Por cuanto nuestro evangelio no fué á vosotros en palabra solamente, mas también en potencia, y en Espíritu Santo, y en gran plenitud; como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros.
JBS(i) 5 Por cuanto nuestro Evangelio no fue entre vosotros en palabra solamente, mas también en potencia, y en el Espíritu Santo, y en gran plenitud; como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por causa de vosotros.
Albanian(i) 5 Dhe ju u bëtë imituesit tanë dhe të Zotit, duke e pranuar fjalën në mes të një pikëllimi të madh, me gëzimin e Frymës së Shenjtë,
RST(i) 5 потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе и во Святом Духе, исо многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами.
Peshitta(i) 5 ܡܛܠ ܕܡܤܒܪܢܘܬܢ ܠܐ ܗܘܐ ܒܡܠܐ ܒܠܚܘܕ ܗܘܬ ܠܘܬܟܘܢ ܐܠܐ ܐܦ ܒܚܝܠܐ ܘܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܘܒܦܝܤܐ ܫܪܝܪܐ ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܝܟܢܐ ܗܘܝܢ ܒܝܢܬܟܘܢ ܡܛܠܬܟܘܢ ܀
Arabic(i) 5 ان انجيلنا لم يصر لكم بالكلام فقط بل بالقوة ايضا وبالروح القدس وبيقين شديد كما تعرفون اي رجال كنا بينكم من اجلكم.
Amharic(i) 5 ወንጌላችን በኃይልና በመንፈስ ቅዱስ በብዙ መረዳትም እንጂ በቃል ብቻ ወደ እናንተ አልመጣምና፤ በእናንተ ዘንድ ስለ እናንተ እንዴት እንደ ነበርን ታውቃላችሁ።
Armenian(i) 5 Որովհետեւ մեր աւետարանը քարոզուեցաւ ձեզի ո՛չ միայն խօսքով, այլ նաեւ զօրութեամբ, Սուրբ Հոգիով ու լման վստահութեամբ: Դո՛ւք ալ գիտէք թէ ի՛նչպէս կեցանք ձեր մէջ՝ ձեզի համար,
Basque(i) 5 Ecen gure Euangelioa consistitu içan da çuec baithan ez hitzean solament, baina verthutean-ere, eta Spiritu sainduan, eta segurança handitan, daquiçuen beçala nolaco içan garen çuen artean çuengatic.
Bulgarian(i) 5 защото нашето благовестие не дойде до вас само с думи, но също и със сила, със Светия Дух и с голяма увереност; както и знаете какви се показахме помежду ви заради вас.
Croatian(i) 5 jer evanđelje naše nije k vama došlo samo u riječi nego i u snazi, u Duhu Svetome i mnogostrukoj punini. Takvi smo, kao što znate, poradi vas među vama bili.
BKR(i) 5 Nebo evangelium naše k vám nezáleželo toliko v slovu, ale i v moci, i v Duchu svatém, a v jistotě mnohé, jakož víte, jací jsme byli mezi vámi a to pro vás.
Danish(i) 5 Thi vort Evangelium hos Eder var ikke i Ord alene, men ogsaa i Kraft og i den Hellig Aand og i fuld Overbeviisning, ligesom i og vide hvorledes vi have været iblandt Eder til Eders bedste.
CUV(i) 5 因 為 我 們 的 福 音 傳 到 你 們 那 裡 , 不 獨 在 乎 言 語 , 也 在 乎 權 能 和 聖 靈 , 並 充 足 的 信 心 , 正 如 你 們 知 道 、 我 們 在 你 們 那 裡 , 為 你 們 的 緣 故 是 怎 樣 為 人 。
CUVS(i) 5 因 为 我 们 的 福 音 传 到 你 们 那 里 , 不 独 在 乎 言 语 , 也 在 乎 权 能 和 圣 灵 , 并 充 足 的 信 心 , 正 如 你 们 知 道 、 我 们 在 你 们 那 里 , 为 你 们 的 缘 故 是 怎 样 为 人 。
Esperanto(i) 5 cxar nia evangelio venis al vi ne nur parole, sed ankaux kun potenco kaj kun la Sankta Spirito kaj plena certigo; vi scias, kiaj homoj ni cxe vi montrigxis pro vi.
Estonian(i) 5 Sest meie Evangeelium ei tulnud teie juurde mitte ainult sõnaga, vaid ka väega ning Püha Vaimuga ja väga kindla veendumusega, nagu te ju isegi teate, missugused me olime teie seas teie pärast.
Finnish(i) 5 Että meidän evankeliumi on teidän tykönänne ollut, ei ainoastansa puheessa, vaan myös voimassa ja Pyhässä Hengessä, ja vahvassa tiedossa; niinkuin te tiedätte, minkäkaltaiset me teidän tykönänne teidän tähtenne olimme.
FinnishPR(i) 5 että meidän evankeliumimme tuli teidän tykönne, ei ainoastaan sanana, vaan myös voimana ja Pyhässä Hengessä ja suurella varmuudella-niinkuin tiedätte, millaisia me olimme teidän keskuudessanne, teidän tähtenne-
Haitian(i) 5 Se pa t' avèk pawòl ase mwen te anonse nou bon nouvèl la. Men tou, se te avèk pouvwa Sentespri a, avèk lasirans fèm sa m' t'ap di a se vre. Nou menm tou, nou konnen jan mwen te mennen tèt mwen nan mitan nou. Mwen te fè l' pou byen nou.
Hungarian(i) 5 Hogy a mi evangyéliomunk ti nálatok nem áll csak szóban, hanem [isteni] erõkben is, Szent Lélekben is, sok bizodalomban is; a miképen tudjátok, hogy milyenek voltunk közöttetek ti érettetek.
Indonesian(i) 5 Sebab kami menyampaikan Kabar Baik kepadamu bukan dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kuasa dan dengan Roh Allah. Dan kami yakin sekali akan kebenaran dari Kabar Baik itu. Kalian tahu bagaimana kami hidup untuk kepentinganmu ketika kami berada di tengah-tengah kalian.
Italian(i) 5 Poichè il nostro evangelo non è stato inverso voi in parola solamente, ma ancora in virtù, e in Ispirito Santo, e in molto accertamento; siccome voi sapete quali siamo stati fra voi per amor vostro.
ItalianRiveduta(i) 5 Poiché il nostro Evangelo non vi è stato annunziato soltanto con parole, ma anche con potenza, con lo Spirito Santo e con gran pienezza di convinzione; e infatti voi sapete quel che siamo stati fra voi per amor vostro.
Japanese(i) 5 それ我らの福音の汝らに至りしは、言にのみ由らず、能力と聖靈と大なる確信とに由れり。且われらが汝らの中にありて汝らの爲に如何なる行爲をなししかは、汝らの知る所なり。
Kabyle(i) 5 Lexbeṛ-agi n lxiṛ i wen-d newwi mačči d imeslayen kan, lameɛna s țțeḥqiq i wen-d-nbecceṛ lexbaṛ-agi n tideț, s tezmert n Ṛṛuḥ iqedsen. Teẓram amek i nedda gar-awen, asm'akken i nella ɣuṛ-wen; nexdem ayagi iwakken a kkun-nɛiwen di tikli-nwen.
Korean(i) 5 이는 우리 복음이 말로만 너희에게 이른 것이 아니라 오직 능력과 성령과 큰 확신으로 된 것이니 우리가 너희 가운데서 너희를 위하여 어떠한 사람이 된 것은 너희 아는 바와 같으니라
Latvian(i) 5 Jo mūsu evaņģēlijs bija pie jums ne tikvien vārdos, bet arī spēkā un Svētajā Garā, un visā pilnībā, kā jau jūs zināt, kādi mēs bijām pie jums jūsu dēļ.
Lithuanian(i) 5 Nes mūsų Evangelija neatėjo pas jus vien tik žodžiais, bet su jėga ir Šventąja Dvasia, ir su tvirtu įsitikinimu. Jūs žinote, kaip mes pas jus elgėmės jūsų labui.
PBG(i) 5 Gdyż Ewangielija nasza nie była u was tylko w mowie, ale też w mocy i w Duchu Świętym, i we wszelkiem upewnieniu, jako wiecie, jakimyśmy byli między wami dla was.
Portuguese(i) 5 porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo e em plena convicção, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós.
Norwegian(i) 5 For vårt evangelium kom ikke til eder bare i ord, men og i kraft og i den Hellige Ånd og i stor fullvisshet, likesom I jo vet hvorledes vi var iblandt eder for eders skyld,
Romanian(i) 5 În adevăr, Evanghelia noastră v'a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfînt şi cu o mare îndrăsneală. Căci ştiţi că, din dragoste pentru voi am fost aşa printre voi.
Ukrainian(i) 5 Бо наша Євангелія не була для вас тільки у слові, а й у силі, і в Дусі Святім, і з великим упевненням, як знаєте ви, які ми були поміж вами для вас.
UkrainianNT(i) 5 Бо благовістє наше не було до вас у слові тілько, а і в силї, і в Дусі сьвятому, і в великій певнотї, яко ж і знаєте, які ми були між вами задля вас.
SBL Greek NT Apparatus

5 καὶ WH ] + ἐν Treg NIV RP • ἐν Treg NIV RP ] – WH