1 Chronicles 25:4

LXX_WH(i)
    4 G3588 T-DSM τω   N-PRI αιμανι G5207 N-NPM υιοι   N-PRI αιμαν   N-NSM βουκιας G2532 CONJ και   N-NSM μανθανιας G2532 CONJ και   N-PRI αζαραηλ G2532 CONJ και   N-PRI σουβαηλ G2532 CONJ και   N-PRI ιεριμωθ G2532 CONJ και G367 N-NSM ανανιας G2532 CONJ και   N-PRI ανανι G2532 CONJ και   N-PRI ηλιαθα G2532 CONJ και   N-PRI γοδολλαθι G2532 CONJ και   N-PRI ρωμεμθιωδ G2532 CONJ και   N-PRI ιεσβακασα G2532 CONJ και   N-PRI μαλληθι G2532 CONJ και   N-PRI ωθηρι G2532 CONJ και   N-PRI μεαζωθ
HOT(i) 4 להימן בני הימן בקיהו מתניהו עזיאל שׁבואל וירימות חנניה חנני אליאתה גדלתי ורממתי עזר ישׁבקשׁה מלותי הותיר מחזיאות׃
IHOT(i) (In English order)
  4 H1968 להימן Of Heman: H1121 בני the sons H1968 הימן of Heman; H1232 בקיהו Bukkiah, H4983 מתניהו Mattaniah, H5816 עזיאל Uzziel, H7619 שׁבואל Shebuel, H3406 וירימות and Jerimoth, H2608 חנניה Hananiah, H2607 חנני Hanani, H448 אליאתה Eliathah, H1437 גדלתי Giddalti, H7320 ורממתי עזר and Romamti-ezer, H3436 ישׁבקשׁה Joshbekashah, H4413 מלותי Mallothi, H1956 הותיר Hothir, H4238 מחזיאות׃ Mahazioth:
Vulgate(i) 4 Heman quoque filii Heman Bocciau Matthaniau Ozihel Subuhel et Ierimoth Ananias Anani Elietha Geddelthi et Romemthiezer et Iesbacasa Mellothi Othir Mazioth
Clementine_Vulgate(i) 4 Heman quoque: filii Heman, Bocciau, Mathaniau, Oziel, Subuel, et Jerimoth, Hananias, Hanani, Eliatha, Geddelthi, et Romemthiezer, et Jesbacassa, Mellothi, Othir, Mahazioth:
Wycliffe(i) 4 Also the sones of Heman weren Heman, Boccia, Mathanya, Oziel, Subuhel, and Jerymoth, Ananye, Anan, Elyatha, Gaeldothi, and Romenthi, Ezer, and Jesbacasi, Melothy, Othir, Mazioth;
Coverdale(i) 4 Of Heman: The children of Heman were Bukia, Mathania, Vsiel, Sebuel, Ierimoth, Hanania, Hanani, Eliatha, Gilthi, Romamthieser, Ia?baksa, Mallochi, Hothir and Mehesioth.
MSTC(i) 4 The sons of Heman: Bukkiah, Mattaniah, Uzziel, Shebuel, Jerimoth, Hananiah, Hanani, Eliathah, Giddalti, Romamtiezer, Joshbekashah, Mallothi, Hothir and Mahazioth.
Matthew(i) 4 The sonnes of Heman: Bokiahu, Mathaniah, Vziel, Zubuell, Ierimoth, Hananiah, Hanam, Eliathat, Gedalthi, Romanthi Ezer, Iesbokasah, Malothi, Hothir and Mahazioth.
Great(i) 4 Of Heman the sonnes of Heman: Buklahu, Mathaniahu, Uziel, Zebuel, Ierimoth, Hanania, Hanani, Eliatha, Gedalthi, Romanthi, Ezer, Iosbekasa, malothi. Hothir, & Mahazioth.
Geneva(i) 4 Of Heman, the sonnes of Heman, Bukkiah, Mattaniah, Vzziel, Shebuel, and Ierimoth, Hananiah, Hanani, Eliathah, Giddalti, and Romamtiezer, Ioshbekashah, Mallothi, Hothir, and Mahazioth.
Bishops(i) 4 Of Heman: the sonnes of Heman, Bucciahu, Matthaniahu, Uzziel, Zebuel, Ierimoth, Hananiah, Hanani, Eliatha, Geddalthi, Romanthi Ezer, Iosbekasa, Malothi, Hothir, and Mahazioth
DouayRheims(i) 4 Of Heman also: the sons of Heman, Bocciau, Mathaniau, Oziel, Subuel, and Jerimoth, Hananias, Hanani, Eliatha, Geddelthi, and Romemthiezer, and Jesbacassa, Mellothi, Othir, Mahazioth:
KJV(i) 4

Of Heman: the sons of Heman: Bukkiah, Mattaniah, Uzziel, Shebuel, and Jerimoth, Hananiah, Hanani, Eliathah, Giddalti, and Romamtiezer, Joshbekashah, Mallothi, Hothir, and Mahazioth:

KJV_Cambridge(i) 4 Of Heman: the sons of Heman; Bukkiah, Mattaniah, Uzziel, Shebuel, and Jerimoth, Hananiah, Hanani, Eliathah, Giddalti, and Romamtiezer, Joshbekashah, Mallothi, Hothir, and Mahazioth:
Thomson(i) 4 When Aiman were the sons of Aiman, Bukias and Matthanias, and Oziel and Subael, and Jerimoth and Ananias, and Anan and Eliatha, and Godollathi and Rometthiezer, and Jesbasaka and Melithi, and Otheri and Meazoth.
Webster(i) 4 Of Heman: the sons of Heman; Bukkiah, Mattaniah, Uzziel, Shebuel, and Jerimoth, Hananiah, Hanani, Eliathah, Giddalti, and Romamti-ezer, Joshbekashah, Mallothi, Hothir, and Mahazioth:
Brenton(i) 4 To Aeman were reckoned the sons of Aeman, Bukias, and Matthanias, and Oziel, and Subael, and Jerimoth, and Ananias, and Anan, and Heliatha, and Godollathi, and Rometthiezer, and Jesbasaca, and Mallithi, and Otheri, and Meazoth.
Brenton_Greek(i) 4 Τῷ Αἰμὰν, υἱοὶ Αἰμὰν, Βουκίας, καὶ Ματθανίας, καὶ Ὀζιὴλ, καὶ Σουβαὴλ, καὶ Ἰεριμὼθ, καὶ Ἀνανίας, καὶ Ἀνὰν, καὶ Ἑλιαθὰ, καὶ Γοδολλαθὶ, καὶ Ῥωμετθιέζερ, καὶ Ἰεσβασακὰ, καὶ Μαλλιθὶ, καὶ Ὠθηρὶ, καὶ Μεαζώθ.
Leeser(i) 4 Of Heman, the sons of Heman: Bukkiyahu, Matthanyahu, ‘Uzziel, Shebuel, and Jerimoth, Chananyah, Chanani, Eliathah, Giddalti, and Romamti-’ezer, Joshbekashah, Mallothi, Hothir, and Machaz’oth;
YLT(i) 4 Of Heman: sons of Heman: Bukkiah, Mattaniah, Uzziel, Shebuel, and Jerimoth, Hananiah, Hanani, Eliathah, Giddalti, and Romamti-Ezer, Joshbekashah, Mallothi, Hothir, Mahazioth;
JuliaSmith(i) 4 To Heman: the sons of Heman: Bukkiah, Mattaniah, Uzziel, Shebuel, and Jerimoth, Hananiah, Hanani, Eliathah, Giddalti, and Romamtiezer, Joshbekashah, Mallothi, Hothir, Mahazioth.
Darby(i) 4 Of Heman, the sons of Heman: Bukkijah, Mattaniah, Uzziel, Shebuel, and Jerimoth, Hananiah, Hanani, Eliathah, Giddalti, and Romamti-ezer, Joshbekashah, Mallothi, Hothir, Mahazioth:
ERV(i) 4 Of Heman: the sons of Heman; Bukkiah, Mattaniah, Uzziel, Shebuel, and Jerimoth, Hananiah, Hanani, Eliathah, Giddalti, and Romamtiezer, Joshbekashah, Mallothi, Hothir, Mahazioth:
ASV(i) 4 Of Heman; the sons of Heman: Bukkiah, Mattaniah, Uzziel, Shebuel, and Jerimoth, Hananiah, Hanani, Eliathah, Giddalti, and Romamti-ezer, Joshbekashah, Mallothi, Hothir, Mahazioth.
JPS_ASV_Byz(i) 4 Of Heman: the sons of Heman: Bukkiah, Mattaniah, Uzziel, Shebuel, and Jerimoth, Hananiah, Hanani, Eliathah, Giddalti, and Romamti-ezer, Joshbekashah, Mallothi, Hothir, Mahazioth;
Rotherham(i) 4 Of Heman, the sons of Heman—Bukkiah, Mattaniah, Uzziel, Shebuel, and Jeremoth, Hananiah, Hanani, Eliathah, Giddalti, and Romamti-ezer, Joshbekashah, Mallothi, Hothir, Mahazioth.
CLV(i) 4 Of Heman:sons of Heman:Bukkiah, Mattaniah, Uzziel, Shebuel, and Jerimoth, Hananiah, Hanani, Eliathah, Giddalti, and Romamti-Ezer, Joshbekashah, Mallothi, Hothir, Mahazioth;"
BBE(i) 4 Of Heman, the sons of Heman: Bukkiah, Mattaniah, Uzziel, Shebuel and Jerimoth, Hananiah, Hanani, Eliathah, Giddalti and Romamti-ezer, Joshbekashah, Mallothi, Hothir, Mahazioth;
MKJV(i) 4 Of Heman, the sons of Heman: Bukkiah, Mattaniah, Uzziel, Shebuel, and Jerimoth, Hananiah, Hanani, Eliathah, Giddalti, and Romamti-ezer, Josh-bekashah, Mallothi, Hothir, Mahazioth.
LITV(i) 4 Of Heman were the sons of Heman: Bukkiah, Mattaniah, Uzziel, Shebuel, and Jerimoth, Hananiah, Hanani, Eliathah, Giddalti, and Romamtiezer, Joshbekashah, Mallothi, Hothir, Mahazioth.
ECB(i) 4 Of Heman; the sons of Heman: Buqqi Yah, Mattan Yah, Uzzi El, Shebu El and Yerimoth, Hanan Yah, Hanani, Eli Athah, Giddalti and Romamti Ezer, Yoshbe Qashah, Mallothi, Hothir and Machazioth.
ACV(i) 4 Of Heman, the sons of Heman: Bukkiah, Mattaniah, Uzziel, Shebuel, and Jerimoth, Hananiah, Hanani, Eliathah, Giddalti, and Romamtiezer, Joshbekashah, Mallothi, Hothir, Mahazioth.
WEB(i) 4 Of Heman, the sons of Heman: Bukkiah, Mattaniah, Uzziel, Shebuel, Jerimoth, Hananiah, Hanani, Eliathah, Giddalti, Romamti-Ezer, Joshbekashah, Mallothi, Hothir, and Mahazioth.
NHEB(i) 4 Of Heman; the sons of Heman: Bukkiah, Mattaniah, Uzziel, Shebuel, and Jerimoth, Hananiah, Hanani, Eliathah, Giddalti, and Romamti-Ezer, Joshbekashah, Mallothi, Hothir, Mahazioth.
AKJV(i) 4 Of Heman: the sons of Heman: Bukkiah, Mattaniah, Uzziel, Shebuel, and Jerimoth, Hananiah, Hanani, Eliathah, Giddalti, and Romamtiezer, Joshbekashah, Mallothi, Hothir, and Mahazioth:
KJ2000(i) 4 Of Heman: the sons of Heman; Bukkiah, Mattaniah, Uzziel, Shebuel, and Jerimoth, Hananiah, Hanani, Eliathah, Giddalti, and Romamti-ezer, Joshbekashah, Mallothi, Hothir, and Mahazioth:
UKJV(i) 4 Of Heman: the sons of Heman: Bukkiah, Mattaniah, Uzziel, Shebuel, and Jerimoth, Hananiah, Hanani, Eliathah, Giddalti, and Romamtiezer, Joshbekashah, Mallothi, Hothir, and Mahazioth:
EJ2000(i) 4 Of Heman: the sons of Heman: Bukkiah, Mattaniah, Uzziel, Shebuel, Jerimoth, Hananiah, Hanani, Eliathah, Giddalti, and Romamtiezer, Joshbekashah, Mallothi, Hothir, and Mahazioth.
CAB(i) 4 To Heman were reckoned the sons of Heman, Bukkiah, Mattaniah, Uzziel, Shebuel, Jerimoth, Hananiah, Hanani, Eliathah, Giddalti, Romamti-Ezer, Joshbekashah, Mallothi, Hothir, and Mahazioth.
LXX2012(i) 4 To Aeman [were reckoned] the sons of Aeman, Bukias, and Matthanias, and Oziel, and Subael, and Jerimoth, and Ananias, and Anan, and Heliatha, and Godollathi, and Rometthiezer, and Jesbasaca, and Mallithi, and Otheri, and Meazoth.
NSB(i) 4 Of Heman, the sons of Heman: Bukkiah, Mattaniah, Uzziel, Shebuel and Jerimoth, Hananiah, Hanani, Eliathah, Giddalti and Romamti-ezer, Joshbekashah, Mallothi, Hothir, Mahazioth.
ISV(i) 4 from Heman, these descendants: Bukkiah, Mattaniah, Uzziel, Shebuel, Jerimoth, Hananiah, Hanani, Eliathah, Giddalti, Romamti-ezer, Joshbekashah, Mallothi, Hothir, and Mahazioth.
LEB(i) 4 Of Heman, the sons of Heman: Bukkiah, Mattaniah, Uzziel, Shebuel and Jerimoth, Hananiah, Hanani, Eliathah, Giddalti and Romamti-ezer, Joshbekashah, Mallothi, Hothir, Mahazioth.
MLV(i) 4 Of Heman, the sons of Heman: Bukkiah, Mattaniah, Uzziel, Shebuel and Jerimoth, Hananiah, Hanani, Eliathah, Giddalti and Romamti-ezer, Joshbekashah, Mallothi, Hothir, Mahazioth.
VIN(i) 4 Of Heman: the sons of Heman; Bukkiah, Mattaniah, Uzziel, Shebuel, and Jerimoth, Hananiah, Hanani, Eliathah, Giddalti, and Romamtiezer, Joshbekashah, Mallothi, Hothir, and Mahazioth:
Luther1545(i) 4 Von Heman. Die Kinder Hemans waren: Bukia, Mathanja, Usiel, Sebuel, Jerimoth, Hananja, Hanani, Eliatha, Gidalthi, Romamthi-Eser, Jasbekasa, Mallothi, Hothir und Mahesioth.
Luther1912(i) 4 Von Heman: die Kinder Hemans waren: Bukkia, Matthanja, Usiel, Sebuel, Jerimoth, Hananja, Hanani, Eliatha, Giddalthi, Romamthi-Eser, Josbekasa, Mallothi, Hothir und Mahesioth.
ELB1871(i) 4 Von Heman, die Söhne Hemans: Bukkija und Mattanja, Ussiel, Schebuel und Jerimoth, Hananja, Hanani, Eliatha, Giddalti und Romamti-Eser, Joschbekascha, Mallothi, Hothir, Machasioth.
ELB1905(i) 4 Von Heman, die Söhne Hemans: Bukkija und Mattanja, Ussiel, Schebuel und Jerimoth, Hananja, Hanani, Eliatha, Giddalti und Romamti-Eser, Joschbekascha, Mallothi, Hothir, Machasioth.
DSV(i) 4 Aangaande Heman: de kinderen van Heman waren Bukkia, Mattanja, Uzziël, Sebuël, en Jerimoth, Hananja, Hanani, Eliatha, Giddalti, en Romamthi-ezer, Josbekasa, Mallothi, Hothir, Mahazioth.
Giguet(i) 4 Fils d’Héman: Bucias, Matthanias, Oziel, Subahel, Jerimoth, Ananias, Anan, Eliatha, Godollathi, Hornetthiézer, Je,sbasaca, Mallithi, Otheri et Méasoth.
DarbyFR(i) 4 D'Héman, les fils d'Héman: Bukkija, Matthania, Uziel, Shebuel, et Jerimoth, Hanania, Hanani, Éliatha, Guiddalthi, et Romamthi-Ezer, Joshbekasha, Mallothi, Hothir, Makhazioth:
Martin(i) 4 D'Héman; les enfants d'Héman, Bukkija, Mattania, Huziël, Sébuël, Jérimoth, Hanania, Hanani, Elijatha, Guiddalti, Romamti-hézer, Josbekasa, Malloth, Hothir, Mahazioth.
Segond(i) 4 D'Héman, les fils d'Héman: Bukkija, Matthania, Uziel, Schebuel, Jerimoth, Hanania, Hanani, Eliatha, Guiddalthi, Romamthi-Ezer, Joschbekascha, Mallothi, Hothir, Machazioth,
SE(i) 4 De Hemán: los hijos de Hemán; Buquías, Matanías, Uziel, Sebuel, Jeremot, Hananías, Hanani, Eliata, Gidalti, Romanti-ezer, Josbecasa, Maloti, Hotir, y Mahaziot.
ReinaValera(i) 4 De Hemán: los hijos de Hemán, Buccia, Mathanía, Uzziel, Sebuel, Jerimoth, Hananías, Hanani, Eliatha, Gidalthi, Romamti-ezer, Josbecasa, Mallothi, Othir, y Mahazioth.
JBS(i) 4 De Hemán: los hijos de Hemán; Buquías, Matanías, Uziel, Sebuel, Jeremot, Hananías, Hanani, Eliata, Gidalti, Romanti-ezer, Josbecasa, Maloti, Hotir, y Mahaziot.
Albanian(i) 4 Nga Hemani, bijtë e Hemanit: Bukiahu, Mataniahu, Uzieli, Shebueli, Jerimothi, Hananiahu, Hanani, Eliathahu, Gidalti, Romamt-Ezeri, Joshbekashahu, Malothi, Hothiri dhe Mahaziothi.
RST(i) 4 От Емана сыновья Емана: Буккия, Матфания, Озиил, Шевуил и Иеримоф, Ханания, Ханани, Елиафа, Гиддалти, Ромамти-Езер, Иошбекаша, Маллофи, Гофир и Махазиоф.
Arabic(i) 4 من هيمان بنو هيمان بقّيّا ومتّنيا وعزيئيل وشبوئيل ويريموت وحننيا وحناني وايلياثة وجدّلتي وروممتي عزر ويشبقاشة وملوثي وهوثير ومحزيوث.
Bulgarian(i) 4 От Еман, синовете на Еман: Вукия и Матания, Озиил, Суваил и Еримот, Анания, Ананий, Елиата, Гидалтий и Ромамтиезер, Йосвекаса, Малотий, Отир и Маазиот.
Croatian(i) 4 Od Hemana: Hemanovi sinovi: Bukija, Matanija, Uziel, Šebuel, Jerimot, Hananija, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti-Ezer, Jošbekaša, Maloti, Hotir, Mahaziot.
BKR(i) 4 Z Hémana synové Hémanovi: Bukkiáš, Mataniáš, Uziel, Sebuel, Jerimot, Chananiáš, Chanani, Eliata, Giddalti, Romantiezer, Jazbekasa, Malloti, Hotir a Machaziot.
Danish(i) 4 af Heman: Hemans Sønner vare: Bukkija, Mathanja, Ussiel, Sebuel og Jerimoth, Hananja, Hanani, Eliatha, Giddalthi og Romamthi-Eser, Josbekasa, Mallothi, Hothir, Mahasioth.
CUV(i) 4 希 幔 的 兒 子 布 基 雅 、 瑪 探 雅 、 烏 薛 、 細 布 業 、 耶 利 摩 、 哈 拿 尼 雅 、 哈 拿 尼 、 以 利 亞 他 、 基 大 利 提 、 羅 幔 提 以 謝 、 約 施 比 加 沙 、 瑪 羅 提 、 何 提 、 瑪 哈 秀 ;
CUVS(i) 4 希 幔 的 儿 子 布 基 雅 、 玛 探 雅 、 乌 薛 、 细 布 业 、 耶 利 摩 、 哈 拿 尼 雅 、 哈 拿 尼 、 以 利 亚 他 、 基 大 利 提 、 罗 幔 提 以 谢 、 约 施 比 加 沙 、 玛 罗 提 、 何 提 、 玛 哈 秀 ;
Esperanto(i) 4 De Heman, la filoj de Heman:Bukija, Matanja, Uziel, SXebuel, Jerimot, HXananja, HXanani, Eliata, Gidalti, Romamti-Ezer, Josxbekasxa, Maloti, Hotir, kaj Mahxaziot.
Finnish(i) 4 Hemanista: Hemanin lapset, Bukkia, Mattania, Ussiel, Sebuel ja Jerimot, Hanania, Hanani, Eliata, Giddalti ja Romamtieser, Josbekaja, Malloti, Hotir, Mahasiot;
FinnishPR(i) 4 Heemanista: Heemanin pojat Bukkia, Mattanja, Ussiel, Sebuel ja Jerimot, Hananja, Hanani, Eliata, Giddalti ja Roomamti-Eser, Josbekasa, Malloti, Hootir ja Mahasiot;
Haitian(i) 4 Eyman te gen katòz pitit: Boukija, Matanya, Ouzyèl, Sebwèl, Jerimòt, Ananya, Anani, Elyata, Gidalti, Womanti-Ezè, Josbekacha, Maloti, Oti ak Maziòt.
Hungarian(i) 4 A Hémán [fiai] közül: Hémán fiai: Bukkija, Mattánia, Uzziel, Sébuel, Jérimót, Hanánia, Hanáni, Eliáta, Giddálti, Romámti-Ezer, Josbekása, Mallóti, Hótir, Maháziót.
Indonesian(i) 4 Keempat belas anak lelaki Heman: Bukia, Matanya, Uziel, Sebuel, Yerimot, Hananya, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti-Ezer, Yosbekasa, Maloti, Hotir dan Mahaziot.
Italian(i) 4 I figliuoli di Heman furono Bucchia, Mattania, Uzziel, Sebuel, e Ierimot, Hanania, Hanani, Eliata, Ghiddalti, Romamtiezer, Iosbecasa, Malloti, Hotir, e Mahaziot.
ItalianRiveduta(i) 4 Di Heman: i figliuoli di Heman: Bukkija, Mattania, Uzziel, Scebuel, Jerimoth, Hanania, Hanani, Eliathak, Ghiddalthi, Romamti-Ezer, Joshbekasha, Mallothi, Hothir, Mahazioth.
Korean(i) 4 헤만에게 이르러는 그 아들 북기야와 맛다냐와 웃시엘과 스브엘과 여리못과 하나냐와 하나니와 엘리아다와 깃달디와 로암디에셀과 요스브가사와 말로디와 호딜과 마하시옷이라
Lithuanian(i) 4 Hemano palikuonys: Bukijas, Matanijas, Uzielis, Šebuelis ir Jerimotas, Hananija, Hananis, Elijata, Gidaltis ir Romamti Ezeras, Jošbekaša, Malotis, Hotyras, Mahazijotas.
PBG(i) 4 Z Hemana: Synowie Hemanowi: Bukkijasz, Matanijasz, Husyjel, Zebuel, i Jerymot, Chananijasz,Chanani, Eliata, Gieddalty, i Romantyjeser, i Jasbekassa, Malloty, Hotyr, Machazyjot.
Portuguese(i) 4 De Hemam, os filhos de Hemam: Buquias, Matanias, Uziel, Chebuel, Jerimot, Hananias, Hanani, Eliatá, Guidalti, e Romameti-Ézer, Josbecassá, Malóti, Hotir e Maaziot.
Norwegian(i) 4 av Heman, det er Hemans sønner: Bukkia, Mattanja, Ussiel, Sebuel og Jerimot, Hananja, Hanani, Eliata, Giddalti og Romamti-Eser, Josbekasa, Malloti, Hotir, Mahasiot;
Romanian(i) 4 Din Heman, fiii lui Heman: Buchia, Matania, Uziel, Şebuel, Ierimot, Hanania, Hanani, Eliata, Ghidalti, Romamti-Ezer, Ioşbecaşa, Maloti, Hotir, Mahaziot,
Ukrainian(i) 4 Від Гемана, Геманові сини: Буккійя, Маттанія, Уззіїл, Шевуїл, і Єрімот, Хананія, Ханані, Еліата, Ґіддалті, і Ромамті, Езер, Йошбекаша, Маллоті, Готір, Махазіот.