Numbers 29

LXX_WH(i)
    1 G2532 CONJ και G3588 T-DSM τω G3303 N-DSM μηνι G3588 T-DSM τω G1442 A-DSM εβδομω G1519 A-DSF μια G3588 T-GSM του G3303 N-GSM μηνος   A-NSF επικλητος G40 A-NSF αγια G1510 V-FMI-3S εσται G4771 P-DP υμιν G3956 A-ASN παν G2041 N-ASN εργον   A-ASN λατρευτον G3364 ADV ου G4160 V-FAI-2P ποιησετε G2250 N-NSF ημερα   N-GSF σημασιας G1510 V-FMI-3S εσται G4771 P-DP υμιν
    2 G2532 CONJ και G4160 V-FAI-2P ποιησετε G3646 N-APN ολοκαυτωματα G1519 PREP εις G3744 N-ASF οσμην G2136 N-GSF ευωδιας G2962 N-DSM κυριω G3448 N-ASM μοσχον G1519 A-ASM ενα G1537 PREP εκ G1016 N-GPM βοων   N-ASM κριον G1519 A-ASM ενα G286 N-APM αμνους   A-APM ενιαυσιους G2033 N-NUI επτα G299 A-APM αμωμους
    3 G3588 T-NSF η G2378 N-NSF θυσια G846 D-GPN αυτων G4585 N-NSF σεμιδαλις   V-RPPNS αναπεποιημενη G1722 PREP εν G1637 N-DSN ελαιω G5140 A-APN τρια G1182 A-APN δεκατα G3588 T-DSM τω G3448 N-DSM μοσχω G3588 T-DSM τω G1519 A-DSM ενι G2532 CONJ και G1417 N-NUI δυο G1182 A-APN δεκατα G3588 T-DSM τω   N-DSM κριω G3588 T-DSM τω G1519 A-DSM ενι
    4 G1182 A-ASM δεκατον G1182 A-ASM δεκατον G3588 T-DSM τω G286 N-DSM αμνω G3588 T-DSM τω G1519 A-DSM ενι G3588 T-DPM τοις G2033 N-NUI επτα G286 N-DPM αμνοις
    5 G2532 CONJ και   N-ASM χιμαρον G1537 PREP εξ   N-GPM αιγων G1519 A-ASM ενα G4012 PREP περι G266 N-GSF αμαρτιας   V-AMN εξιλασασθαι G4012 PREP περι G4771 P-GP υμων
    6 G4133 PREP πλην G3588 T-GPN των G3646 N-GPN ολοκαυτωματων G3588 T-GSF της G3561 N-GSF νουμηνιας G2532 CONJ και G3588 T-NPF αι G2378 N-NPF θυσιαι G846 D-GPN αυτων G2532 CONJ και G3588 T-NPF αι   N-NPF σπονδαι G846 D-GPN αυτων G2532 CONJ και G3588 T-NSN το G3646 N-NSN ολοκαυτωμα G3588 T-NSN το G1223 PREP δια G3956 A-GSN παντος G2532 CONJ και G3588 T-NPF αι G2378 N-NPF θυσιαι G846 D-GPN αυτων G2532 CONJ και G3588 T-NPF αι   N-NPF σπονδαι G846 D-GPN αυτων G2596 PREP κατα G3588 T-ASF την   N-ASF συγκρισιν G846 D-GPN αυτων G1519 PREP εις G3744 N-ASF οσμην G2136 N-GSF ευωδιας G2962 N-DSM κυριω
    7 G2532 CONJ και G3588 T-DSF τη G1182 A-DSF δεκατη G3588 T-GSM του G3303 N-GSM μηνος G3778 D-GSM τουτου   A-NSF επικλητος G40 A-NSF αγια G1510 V-FMI-3S εσται G4771 P-DP υμιν G2532 CONJ και G2559 V-FAI-2P κακωσετε G3588 T-APF τας G5590 N-APF ψυχας G4771 P-GP υμων G2532 CONJ και G3956 A-ASN παν G2041 N-ASN εργον G3364 ADV ου G4160 V-FAI-2P ποιησετε
    8 G2532 CONJ και G4374 V-FAI-2P προσοισετε G3646 N-APN ολοκαυτωματα G1519 PREP εις G3744 N-ASF οσμην G2136 N-GSF ευωδιας   N-APN καρπωματα G2962 N-DSM κυριω G3448 N-ASM μοσχον G1519 A-ASM ενα G1537 PREP εκ G1016 N-GPM βοων   N-ASM κριον G1519 A-ASM ενα G286 N-APM αμνους   A-APM ενιαυσιους G2033 N-NUI επτα G299 A-NPM αμωμοι G1510 V-FMI-3P εσονται G4771 P-DP υμιν
    9 G3588 T-NSF η G2378 N-NSF θυσια G846 D-GPN αυτων G4585 N-NSF σεμιδαλις   V-RPPNS αναπεποιημενη G1722 PREP εν G1637 N-DSN ελαιω G5140 A-APN τρια G1182 A-APN δεκατα G3588 T-DSM τω G3448 N-DSM μοσχω G3588 T-DSM τω G1519 A-DSM ενι G2532 CONJ και G1417 N-NUI δυο G1182 A-APN δεκατα G3588 T-DSM τω   N-DSM κριω G3588 T-DSM τω G1519 A-DSM ενι
    10 G1182 A-ASM δεκατον G1182 A-ASM δεκατον G3588 T-DSM τω G286 N-DSM αμνω G3588 T-DSM τω G1519 A-DSM ενι G1519 PREP εις G3588 T-APM τους G2033 N-NUI επτα G286 N-APM αμνους
    11 G2532 CONJ και   N-ASM χιμαρον G1537 PREP εξ   N-GPM αιγων G1519 A-ASM ενα G4012 PREP περι G266 N-GSF αμαρτιας   V-AMN εξιλασασθαι G4012 PREP περι G4771 P-GP υμων G4133 ADV πλην G3588 T-ASN το G4012 PREP περι G3588 T-GSF της G266 N-GSF αμαρτιας G3588 T-GSF της   N-GSF εξιλασεως G2532 CONJ και G3588 T-NSF η   N-NSF ολοκαυτωσις G3588 T-NSF η G1223 PREP δια G3956 A-GSN παντος G3588 T-NSF η G2378 N-NSF θυσια G846 D-GSF αυτης G2532 CONJ και G3588 T-NSF η   N-NSF σπονδη G846 D-GSF αυτης G2596 PREP κατα G3588 T-ASF την   N-ASF συγκρισιν G1519 PREP εις G3744 N-ASF οσμην G2136 N-GSF ευωδιας   N-ASN καρπωμα G2962 N-DSM κυριω
    12 G2532 CONJ και G3588 T-DSF τη G4003 A-DSF πεντεκαιδεκατη G2250 N-DSF ημερα G3588 T-GSM του G3303 N-GSM μηνος G3588 T-GSM του G1442 A-GSM εβδομου G3778 D-GSM τουτου   A-NSF επικλητος G40 A-NSF αγια G1510 V-FMI-3S εσται G4771 P-DP υμιν G3956 A-ASN παν G2041 N-ASN εργον   A-ASN λατρευτον G3364 ADV ου G4160 V-FAI-2P ποιησετε G2532 CONJ και G1858 V-FAI-2P εορτασετε G846 D-ASF αυτην G1859 N-ASF εορτην G2962 N-DSM κυριω G2033 N-NUI επτα G2250 N-APF ημερας
    13 G2532 CONJ και G4317 V-FAI-2P προσαξετε G3646 N-APN ολοκαυτωματα   N-APN καρπωματα G1519 PREP εις G3744 N-ASF οσμην G2136 N-GSF ευωδιας G2962 N-DSM κυριω G3588 T-DSF τη G2250 N-DSF ημερα G3588 T-DSF τη G4413 A-DSFS πρωτη G3448 N-APM μοσχους G1537 PREP εκ G1016 N-GPM βοων G5140 A-APM τρεις G2532 CONJ και G1176 N-NUI δεκα   N-APM κριους G1417 N-NUI δυο G286 N-APM αμνους   A-APM ενιαυσιους G1176 N-NUI δεκα G5064 A-APM τεσσαρας G299 A-NPM αμωμοι G1510 V-FMI-3P εσονται
    14 G3588 T-NPF αι G2378 N-NPF θυσιαι G846 D-GPN αυτων G4585 N-NSF σεμιδαλις   V-RPPNS αναπεποιημενη G1722 PREP εν G1637 N-DSN ελαιω G5140 A-APN τρια G1182 A-APN δεκατα G3588 T-DSM τω G3448 N-DSM μοσχω G3588 T-DSM τω G1519 A-DSM ενι G3588 T-DPM τοις   N-NUI τρισκαιδεκα G3448 N-DPM μοσχοις G2532 CONJ και G1417 N-NUI δυο G1182 A-APN δεκατα G3588 T-DSM τω   N-DSM κριω G3588 T-DSM τω G1519 A-DSM ενι G1909 PREP επι G3588 T-APM τους G1417 N-NUI δυο   N-APM κριους
    15 G1182 A-ASM δεκατον G1182 A-ASM δεκατον G3588 T-DSM τω G286 N-DSM αμνω G3588 T-DSM τω G1519 A-DSM ενι G1909 PREP επι G3588 T-APM τους G5064 A-APM τεσσαρας G2532 CONJ και G1176 N-NUI δεκα G286 N-APM αμνους
    16 G2532 CONJ και   N-ASM χιμαρον G1537 PREP εξ   N-GPM αιγων G1519 A-ASM ενα G4012 PREP περι G266 N-GSF αμαρτιας G4133 PREP πλην G3588 T-GSF της   N-GSF ολοκαυτωσεως G3588 T-GSF της G1223 PREP δια G3956 A-GSN παντος G3588 T-NPF αι G2378 N-NPF θυσιαι G846 D-GPN αυτων G2532 CONJ και G3588 T-NPF αι   N-NPF σπονδαι G846 D-GPM αυτων
    17 G2532 CONJ και G3588 T-DSF τη G2250 N-DSF ημερα G3588 T-DSF τη G1208 A-DSF δευτερα G3448 N-APM μοσχους G1427 N-NUI δωδεκα   N-APM κριους G1417 N-NUI δυο G286 N-APM αμνους   A-APM ενιαυσιους G5064 A-APM τεσσαρας G2532 CONJ και G1176 N-NUI δεκα G299 A-APM αμωμους
    18 G3588 T-NSF η G2378 N-NSF θυσια G846 D-GPN αυτων G2532 CONJ και G3588 T-NSF η   N-NSF σπονδη G846 D-GPN αυτων G3588 T-DPM τοις G3448 N-DPM μοσχοις G2532 CONJ και G3588 T-DPM τοις   N-DPM κριοις G2532 CONJ και G3588 T-DPM τοις G286 N-DPM αμνοις G2596 PREP κατα G706 N-ASM αριθμον G846 D-GPN αυτων G2596 PREP κατα G3588 T-ASF την   N-ASF συγκρισιν G846 D-GPN αυτων
    19 G2532 CONJ και   N-ASM χιμαρον G1537 PREP εξ   N-GPM αιγων G1519 A-ASM ενα G4012 PREP περι G266 N-GSF αμαρτιας G4133 PREP πλην G3588 T-GSF της   N-GSF ολοκαυτωσεως G3588 T-GSF της G1223 PREP δια G3956 A-GSN παντος G3588 T-NPF αι G2378 N-NPF θυσιαι G846 D-GPN αυτων G2532 CONJ και G3588 T-NPF αι   N-NPF σπονδαι G846 D-GPN αυτων
    20 G3588 T-DSF τη G2250 N-DSF ημερα G3588 T-DSF τη G5154 A-DSF τριτη G3448 N-APM μοσχους G1733 N-NUI ενδεκα   N-APM κριους G1417 N-NUI δυο G286 N-APM αμνους   A-APM ενιαυσιους G5064 A-APM τεσσαρας G2532 CONJ και G1176 N-NUI δεκα G299 A-APM αμωμους
    21 G3588 T-NSF η G2378 N-NSF θυσια G846 D-GPN αυτων G2532 CONJ και G3588 T-NSF η   N-NSF σπονδη G846 D-GPN αυτων G3588 T-DPM τοις G3448 N-DPM μοσχοις G2532 CONJ και G3588 T-DPM τοις   N-DPM κριοις G2532 CONJ και G3588 T-DPM τοις G286 N-DPM αμνοις G2596 PREP κατα G706 N-ASM αριθμον G846 D-GPN αυτων G2596 PREP κατα G3588 T-ASF την   N-ASF συγκρισιν G846 D-GPM αυτων
    22 G2532 CONJ και   N-ASM χιμαρον G1537 PREP εξ   N-GPM αιγων G1519 A-ASM ενα G4012 PREP περι G266 N-GSF αμαρτιας G4133 PREP πλην G3588 T-GSF της   N-GSF ολοκαυτωσεως G3588 T-GSF της G1223 PREP δια G3956 A-GSN παντος G3588 T-NPF αι G2378 N-NPF θυσιαι G846 D-GPN αυτων G2532 CONJ και G3588 T-NPF αι   N-NPF σπονδαι G846 D-GPN αυτων
    23 G3588 T-DSF τη G2250 N-DSF ημερα G3588 T-DSF τη G5067 A-DSF τεταρτη G3448 N-APM μοσχους G1176 N-NUI δεκα   N-APM κριους G1417 N-NUI δυο G286 N-APM αμνους   A-APM ενιαυσιους G5064 A-APM τεσσαρας G2532 CONJ και G1176 N-NUI δεκα G299 A-APM αμωμους
    24 G3588 T-NPF αι G2378 N-NPF θυσιαι G846 D-GPN αυτων G2532 CONJ και G3588 T-NPF αι   N-NPF σπονδαι G846 D-GPN αυτων G3588 T-DPM τοις G3448 N-DPM μοσχοις G2532 CONJ και G3588 T-DPM τοις   N-DPM κριοις G2532 CONJ και G3588 T-DPM τοις G286 N-DPM αμνοις G2596 PREP κατα G706 N-ASM αριθμον G846 D-GPN αυτων G2596 PREP κατα G3588 T-ASF την   N-ASF συγκρισιν G846 D-GPN αυτων
    25 G2532 CONJ και   N-ASM χιμαρον G1537 PREP εξ   N-GPM αιγων G1519 A-ASM ενα G4012 PREP περι G266 N-GSF αμαρτιας G4133 PREP πλην G3588 T-GSF της   N-GSF ολοκαυτωσεως G3588 T-GSF της G1223 PREP δια G3956 A-GSM παντος G3588 T-NPF αι G2378 N-NPF θυσιαι G846 D-GPN αυτων G2532 CONJ και G3588 T-NPF αι   N-NPF σπονδαι G846 D-GPN αυτων
    26 G3588 T-DSF τη G2250 N-DSF ημερα G3588 T-DSF τη G3991 A-DSF πεμπτη G3448 N-APM μοσχους G1767 N-NUI εννεα   N-APM κριους G1417 N-NUI δυο G286 N-APM αμνους   A-APM ενιαυσιους G5064 A-APM τεσσαρας G2532 CONJ και G1176 N-NUI δεκα G299 A-APM αμωμους
    27 G3588 T-NPF αι G2378 N-NPF θυσιαι G846 D-GPN αυτων G2532 CONJ και G3588 T-NPF αι   N-NPF σπονδαι G846 D-GPN αυτων G3588 T-DPM τοις G3448 N-DPM μοσχοις G2532 CONJ και G3588 T-DPM τοις   N-DPM κριοις G2532 CONJ και G3588 T-DPM τοις G286 N-DPM αμνοις G2596 PREP κατα G706 N-ASM αριθμον G846 D-GPN αυτων G2596 PREP κατα G3588 T-ASF την   N-ASF συγκρισιν G846 D-GPN αυτων
    28 G2532 CONJ και   N-ASM χιμαρον G1537 PREP εξ   N-GPM αιγων G1519 A-ASM ενα G4012 PREP περι G266 N-GSF αμαρτιας G4133 PREP πλην G3588 T-GSF της   N-GSF ολοκαυτωσεως G3588 T-GSF της G1223 PREP δια G3956 A-GSN παντος G3588 T-NPF αι G2378 N-NPF θυσιαι G846 D-GPN αυτων G2532 CONJ και G3588 T-NPF αι   N-NPF σπονδαι G846 D-GPM αυτων
    29 G3588 T-DSF τη G2250 N-DSF ημερα G3588 T-DSF τη G1622 A-DSF εκτη G3448 N-APM μοσχους G3638 N-NUI οκτω   N-APM κριους G1417 N-NUI δυο G286 N-APM αμνους   A-APM ενιαυσιους G1176 N-NUI δεκα G5064 A-APM τεσσαρας G299 A-APM αμωμους
    30 G3588 T-NPF αι G2378 N-NPF θυσιαι G846 D-GPN αυτων G2532 CONJ και G3588 T-NPF αι   N-NPF σπονδαι G846 D-GPN αυτων G3588 T-DPM τοις G3448 N-DPM μοσχοις G2532 CONJ και G3588 T-DPM τοις   N-DPM κριοις G2532 CONJ και G3588 T-DPM τοις G286 N-DPM αμνοις G2596 PREP κατα G706 N-ASM αριθμον G846 D-GPN αυτων G2596 PREP κατα G3588 T-ASF την   N-ASF συγκρισιν G846 D-GPN αυτων
    31 G2532 CONJ και   N-ASM χιμαρον G1537 PREP εξ   N-GPM αιγων G1519 A-ASM ενα G4012 PREP περι G266 N-GSF αμαρτιας G4133 PREP πλην G3588 T-GSF της   N-GSF ολοκαυτωσεως G3588 T-GSF της G1223 PREP δια G3956 A-GSN παντος G3588 T-NPF αι G2378 N-NPF θυσιαι G846 D-GPN αυτων G2532 CONJ και G3588 T-NPF αι   N-NPF σπονδαι G846 D-GPM αυτων
    32 G3588 T-DSF τη G2250 N-DSF ημερα G3588 T-DSF τη G1442 A-DSF εβδομη G3448 N-APM μοσχους G2033 N-NUI επτα   N-APM κριους G1417 N-NUI δυο G286 N-APM αμνους   A-APM ενιαυσιους G5064 A-APM τεσσαρας G2532 CONJ και G1176 N-NUI δεκα G299 A-APM αμωμους
    33 G3588 T-NPF αι G2378 N-NPF θυσιαι G846 D-GPN αυτων G2532 CONJ και G3588 T-NPF αι   N-NPF σπονδαι G846 D-GPN αυτων G3588 T-DPM τοις G3448 N-DPM μοσχοις G2532 CONJ και G3588 T-DPM τοις   N-DPM κριοις G2532 CONJ και G3588 T-DPM τοις G286 N-DPM αμνοις G2596 PREP κατα G706 N-ASM αριθμον G846 D-GPN αυτων G2596 PREP κατα G3588 T-ASF την   N-ASF συγκρισιν G846 D-GPN αυτων
    34 G2532 CONJ και   N-ASM χιμαρον G1537 PREP εξ   N-GPM αιγων G1519 A-ASM ενα G4012 PREP περι G266 N-GSF αμαρτιας G4133 PREP πλην G3588 T-GSF της   N-GSF ολοκαυτωσεως G3588 T-GSF της G1223 PREP δια G3956 A-GSM παντος G3588 T-NPF αι G2378 N-NPF θυσιαι G846 D-GPN αυτων G2532 CONJ και G3588 T-NPF αι   N-NPF σπονδαι G846 D-GPN αυτων
    35 G2532 CONJ και G3588 T-DSF τη G2250 N-DSF ημερα G3588 T-DSF τη G3590 A-DSF ογδοη   N-NSN εξοδιον G1510 V-FMI-3S εσται G4771 P-DP υμιν G3956 A-ASN παν G2041 N-ASN εργον   A-ASN λατρευτον G3364 ADV ου G4160 V-FAI-2P ποιησετε G1722 PREP εν G846 D-DSF αυτη
    36 G2532 CONJ και G4317 V-FAI-2P προσαξετε G3646 N-APN ολοκαυτωματα G1519 PREP εις G3744 N-ASF οσμην G2136 N-GSF ευωδιας   N-APN καρπωματα G2962 N-DSM κυριω G3448 N-ASM μοσχον G1519 A-ASM ενα   N-ASM κριον G1519 A-ASM ενα G286 N-APM αμνους   A-APM ενιαυσιους G2033 N-NUI επτα G299 A-APM αμωμους
    37 G3588 T-NPF αι G2378 N-NPF θυσιαι G846 D-GPN αυτων G2532 CONJ και G3588 T-NPF αι   N-NPF σπονδαι G846 D-GPN αυτων G3588 T-DSM τω G3448 N-DSM μοσχω G2532 CONJ και G3588 T-DSM τω   N-DSM κριω G2532 CONJ και G3588 T-DPM τοις G286 N-DPM αμνοις G2596 PREP κατα G706 N-ASM αριθμον G846 D-GPN αυτων G2596 PREP κατα G3588 T-ASF την   N-ASF συγκρισιν G846 D-GPN αυτων
    38 G2532 CONJ και   N-ASM χιμαρον G1537 PREP εξ   N-GPM αιγων G1519 A-ASM ενα G4012 PREP περι G266 N-GSF αμαρτιας G4133 PREP πλην G3588 T-GSF της   N-GSF ολοκαυτωσεως G3588 T-GSF της G1223 PREP δια G3956 A-GSN παντος G3588 T-NPF αι G2378 N-NPF θυσιαι G846 D-GPN αυτων G2532 CONJ και G3588 T-NPF αι   N-NPF σπονδαι G846 D-GPN αυτων
    39 G3778 D-APN ταυτα G4160 V-FAI-2P ποιησετε G2962 N-DSM κυριω G1722 PREP εν G3588 T-DPF ταις G1859 N-DPF εορταις G4771 P-GP υμων G4133 PREP πλην G3588 T-GPF των G2171 N-GPF ευχων G4771 P-GP υμων G2532 CONJ και G3588 T-APN τα G1596 A-APN εκουσια G4771 P-GP υμων G2532 CONJ και G3588 T-APN τα G3646 N-APN ολοκαυτωματα G4771 P-GP υμων G2532 CONJ και G3588 T-APF τας G2378 N-APF θυσιας G4771 P-GP υμων G2532 CONJ και G3588 T-APF τας   N-APF σπονδας G4771 P-GP υμων G2532 CONJ και G3588 T-APN τα G4992 N-APN σωτηρια G4771 P-GP υμων
    40 G2532 CONJ [30:1] και G2980 V-AAI-3S ελαλησεν   N-NSM μωυσης G3588 T-DPM τοις G5207 N-DPM υιοις G2474 N-PRI ισραηλ G2596 PREP κατα G3956 A-APN παντα G3745 A-APN οσα G1781 V-AMI-3S ενετειλατο G2962 N-NSM κυριος G3588 T-DSM τω   N-DSM μωυση
Brenton(i) 1 And in the seventh month, on the first day of the month, there shall be to you a holy convocation: ye shall do no servile work: it shall be to you a day of blowing the trumpets. 2 And ye shall offer whole-burnt-offerings for a sweet savour to the Lord, one calf of the herd, one ram, seven lambs of a year old without blemish. 3 Their meat-offering shall be fine flour mingled with oil; three tenth deals for one calf, and two tenth deals for one ram: 4 a tenth deal for each several ram, for the seven lambs. 5 And one kid of the goats for a sin-offering, to make atonement for you. 6 Beside the whole-burnt-offerings for the new moon, and their meat-offerings, and their drink-offerings, and their perpetual whole-burnt-offering; and their meat-offerings and their drink-offerings according to their ordinance for a sweet-smelling savour to the Lord. 7 And on the tenth of this month there shall be to you a holy convocation; and ye shall afflict your souls, and ye shall do no work. 8 And ye shall bring near whole-burnt-offerings for a sweet-smelling savour to the Lord; burnt-sacrifices to the Lord, one calf of the herd, one ram, seven lambs of a year old; they shall be to you without blemish. 9 Their meat-offering shall be fine flour mingled with oil; three tenth deals for one calf, and two tenth deals for one ram. 10 A tenth deal for each several lamb, for the seven lambs. 11 And one kid of the goats for a sin-offering, to make atonement for you; beside the sin-offering for atonement, and the continual whole-burnt-offering, its meat-offering, and its drink-offering according to its ordinance for a smell of sweet savour, a burnt-sacrifice to the Lord. 12 And on the fifteenth day of this seventh month ye shall have a holy convocation; ye shall do no servile work; and ye shall keep it a feast to the Lord seven days. 13 And ye shall bring near whole-burnt-offerings, a sacrifice for a smell of sweet savour to the Lord, on the first day thirteen calves of the herd, two rams, fourteen lambs of a year old; they shall be without blemish. 14 their meat-offerings shall be fine flour mingled with oil; there shall be three tenth deals for one calf, for the thirteen calves; and two tenth deals for one ram, for the two rams. 15 A tenth deal for every lamb, for the fourteen lambs. 16 And one kid of the goats for a sin-offering; beside the continual whole-burnt-offering: there shall be their meat-offerings and their drink-offerings. 17 And on the second day twelve calves, two rams, fourteen lambs of a year old without blemish. 18 Their meat-offering and their drink-offering shall be for the calves and the rams and the lambs according to their number, according to their ordinance. 19 And one kid of the goats for a sin-offering; beside the perpetual whole-burnt-offering; their meat-offerings and their drink-offerings. 20 On the third day eleven calves, two rams, fourteen lambs of a year old without blemish. 21 Their meat-offering and their drink-offering shall be to the calves and to the rams and to the lambs according to their number, according to their ordinance. 22 And one kid of the goats for a sin-offering; beside the continual whole-burnt-offering; there shall be their meat-offerings and their drink-offerings. 23 On the fourth day ten calves, two rams, fourteen lambs of a year old without spot. 24 There shall be their meat-offerings and their drink-offerings to the calves and the rams and the lambs according to their number, according to their ordinance. 25 And one kid of the goats for a sin-offering; beside the continual whole-burnt-offering there shall be their meat-offerings and their drink-offerings. 26 On the fifth day nine calves, two rams, fourteen lambs of a year old without spot. 27 Their meat-offerings and their drink-offerings shall be to the calves and the rams and the lambs according to their number, according to their ordinance. 28 And one kid of the goats for a sin-offering; beside the perpetual whole-burnt-offering; there shall be their meat-offerings and their drink-offerings. 29 On the sixth day eight calves, two rams, fourteen lambs of a year old without blemish. 30 There shall be their meat-offerings and their drink-offerings to the calves and rams and lambs according to their number, according to their ordinance. 31 And one kid of the goats for a sin-offering; beside the perpetual whole-burnt-offering; there shall be their meat-offerings and their drink-offerings. 32 On the seventh day seven calves, two rams, fourteen lambs of a year old without blemish. 33 Their meat-offerings and their drink-offerings shall be to the calves and the rams and the lambs according to their number, according to their ordinance. 34 And one kid of the goats for a sin-offering; beside the continual whole-burnt-offering; there shall be their meat-offerings and their drink-offerings. 35 And on the eighth day there shall be to you a release: ye shall do no servile work in it. 36 And ye shall offer whole-burnt-offerings as sacrifices to the Lord, one calf, one ram, seven lambs of a year old without spot. 37 There shall be their meat-offerings and their drink-offerings for the calf and the ram and the lambs according to their number, according to their ordinance. 38 And one kid of the goats for a sin-offering; beside the continual whole-burnt-offering; there shall be their meat-offerings and their drink-offerings. 39 These sacrifices shall ye offer to the Lord in your feasts, besides your vows; and ye shall offer your free-will-offerings and your whole-burnt-offerings, and your meat-offerings and your drink-offerings, and your peace-offerings. 40 (30:1) And Moses spoke to the children of Israel according to all that the Lord commanded Moses.
Reformed Dating