Isaiah 57:15

IHOT(i) (In English order)
  15 H3588 כי For H3541 כה thus H559 אמר saith H7311 רם the high H5375 ונשׂא and lofty One H7931 שׁכן that inhabiteth H5703 עד eternity, H6918 וקדושׁ Holy; H8034 שׁמו whose name H4791 מרום in the high H6918 וקדושׁ and holy H7931 אשׁכון I dwell H854 ואת with H1793 דכא him also of a contrite H8217 ושׁפל and humble H7307 רוח spirit, H2421 להחיות to revive H7307 רוח the spirit H8217 שׁפלים of the humble, H2421 ולהחיות and to revive H3820 לב the heart H1792 נדכאים׃ of the contrite ones.