Psalms 98:1-3

HOT(i) 1 מזמור שׁירו ליהוה שׁיר חדשׁ כי נפלאות עשׂה הושׁיעה לו ימינו וזרוע קדשׁו׃ 2 הודיע יהוה ישׁועתו לעיני הגוים גלה צדקתו׃ 3 זכר חסדו ואמונתו לבית ישׂראל ראו כל אפסי ארץ את ישׁועת אלהינו׃